Obchodní podmínky

I. Pojmy

Zhotovitel – IČO:03842185, ABRIO SERVICE s.r.o. Praha,Poděbradská 576/152. 

Objednatel - fyzická osoba dle objednávky.

Smlouva - smlouva o dílo dle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka – jedná se elektronickou objednávku s cílem uzavřít se zhotovitelem smlouvu o dílo vyplněnou na stránkách www.seminarkyza1.cz (dále jen web).

Dílo - dílem se rozumí vypracování písemné práce v elektronické podobě zhotovitelem dle údajů uvedených v objednávce.

 

II. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv uzavíraných mezi zhotovitelem a objednatelem na základě objednávky a upravují všechny vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem vznikající uzavřením smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek. Nové obchodní podmínky jsou účinné ode dne jejich zveřejnění na webu.

 

III. Uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy dochází elektronicky na základě pravdivého a úplného vyplnění a odeslání objednávky na stránkách www.seminarkyza1.cz a považuje se za závazný projev vůle objednatele uzavřít se zhotovitelem smlouvu. Po ověření úplnosti a pravdivosti údajů v objednávce zašle zhotovitel objednateli potvrzení o přijetí objednávky na e-mail uvedený v objednávce spolu s cenovou nabídkou a výzvou k úhradě zálohy na dílo. Smlouva se považuje za uzavřenou dnem připsání zálohy na účet zhotovitele vedený u FIO banka a. s.

 

IV. Záloha na dílo

U děl v rozsahu do 15 stran včetně je stanovena záloha ve výši 100 % ceny díla. U děl v rozsahu nad 15 stran je stanovena záloha 50 % ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zálohu do 5 pracovních dnů od doručení potvrzení zhotovitele o přijetí objednávky. Za den úhrady se považuje den připsání zálohy na účet zhotovitele. V případě, že objednatel zálohu neuhradí řádně v plné výši, považuje se tato skutečnost za zpět vzetí objednávky.

 

V. Povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen s veškerými údaji o objednávce zacházet v režimu citlivých údajů a nepředávat je třetím osobám, s výjimkou pokud to vyžaduje zákon nebo jiný platný předpis na území ČR. Zhotovitel se uzavřením smlouvy zavazuje zhotovit a dodat dílo dle pokynů objednatele. Objednatel se zavazuje za provedení díla uhradit dohodnutou cenu za dílo.

Zhotovitel je povinen zhotovit dílo dle požadavků objednatele uvedených v potvrzené objednávce v kvalitě odpovídající charakteru a termínu vyhotovení díla. Není-li v objednávce uvedeno jinak, jsou zdroje informací uváděny v souladu s normou ČSN ISO 690 (01 0197). Není-li v objednávce uvedeno jinak, je dílo zpracováno v tomto formátu: typ písma Times New Roman nebo Arial, velikost písma 12, řádkování 1,5. Zhotovitel je povinen u děl v celkovém rozsahu nad 30 stran včetně jsou zaslány části ke konzultaci objednateli. Objednatel je povinen každou zaslanou část díla zkontrolovat a případně připomínkovat ve lhůtě do 5 dnů, v případě, že není připomínek v této lhůtě považuje se část či celé dílo za schválené. 

 

VI. Cena za dílo

Cena za dílo je stanovena dle rozsahu díla v souladu s ceníkem, který je uveřejněn na webu. V případě, že objednatel požaduje zhotovení díla, jehož cena není stanovena ceníkem, bude cena sjednána individuálně. Požaduje-li objednatel zhotovení díla v cizím jazyce nebo v nestandardním formátu, bude cena sjednána individuálně.

 

VII. Doba provedení díla

Standardní doba provedení díla je podle náročnosti zadaného tématu: u děl v rozsahu do 10 stran včetně 5 - 10 dnů, u děl v rozsahu od 10 stran do 20 stran včetně 2 - 3 týdny, u děl v rozsahu od 20 stran do 30 stran včetně 3 - 5 týdnů, u děl v rozsahu od 30 stran do 40 stran včetně 4 - 6 týdnů, u děl v rozsahu nad 40 stran 5 a více týdnů. Přesný termín dokončení díla stanoví objednatel v objednávce. Je-li takto stanovená doba provedení díla výrazně kratší než standardní doba, bere objednatel na vědomí, že dílo může být provedeno s předem oznámeným příplatkem a v přiměřeně snížené kvalitě.

 

VIII. Předání díla

Dílo je předáno dnem odeslání na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce ve formátu Microsoft Word (.DOC) nebo Adobe Acrobat (.PDF).

 

IX. Úhrada ceny za dílo

Objednatel uhrazuje cenu za dílo výhradně převodem na účet zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo po odečtení uhrazené zálohy do 7 dnů ode dne předání ukázky díla. Neuhradí-li objednatel cenu za dílo řádně a včas, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení. Dále je také opávněn přiměřeně prodloužit termín vyhotovení díla. Tímto není dotčen nárok zhotovitele na zákonný úrok z prodlení. Za den úhrady se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

Objednávka do 15 stran: možnost Vám zdarma zaslat ukázku a následně provádíte platbu.

Objednávka nad 15 stran: možnost Vám zdarma zaslat ukázku a následně provádíte zálohovou platbu ve výši 50 % ceny. Po schválení ukázky a úhradě zálohy obdržíte v co nejkratším možném termínu cca ½ zpracované zakázky s pokyny k platbě zbývajících 50 % z ceny. Po uhrazení doplatku Vám bude v dohodnutém termínu zaslána kompletní zakázka.

X. Reklamace

Po předání díla není objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele po zaplacení zálohy je tato nevratná. Objednatel má povinost se s dílem seznámit bez zbytečného odkladu a bezprostředně poté, co dílo (anebo jeho část) obdrží. Pakliže objednatel dílo zkontroluje a uzná jej za bezvadné, nebo se k němu v přiměřené lhůtě nevyjádří, bude dílo považovaná za bezvadné. Řádně uplatněnou reklamaci je zhotovitel povinen vyřídit do 30 pracovních dnů. Uzná-li zhotovitel reklamaci, je povinen ve lhůtě přiměřené rozsahu díla dílo na své náklady přepracovat a reklamované vady odstranit.

Neuzná-li zhotovitel reklamaci, je povinen své stanovisko odůvodnit. 

V případě nároku na vrácení části či celé částky z objednávky je zhotovitel uhradit nejpozději do 15 pracovních dnů od předání podepsané žádosti zákazníkem.

 

XI. Závěrečná ustanovení

Veškeré údaje sdělené v souvislosti se smlouvou jsou důvěrné a nelze je sdělovat třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Zhotovitel je povinen nakládat s informacemi o objednateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen respektovat a dodržovat zákony České republiky ve vztahu k autorskému dílu. Práva a povinnosti smluvních stran plynoucí ze smlouvy, jejich zajištění, změny a zánik neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí výhradně právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je oprávněn od realizace díla odstoupit a neodpovídá za škody v případě, kdy termín dokončení práce nebude možné dodržet a to z důvodů, které vznikly neočekávaně ze zapříčinění zaměstnance (např. nemoc, poškození PC, autohavárie atd.) a dále se nevztahuje na případy, kdy klient zaměstnavatele nedodá včas podklady pro vytvoření díla či nebude se zaměstnavatelem řádně a včas komunikovat, včetně úhrad dle termínů splatnosti, tak aby dílo bylo vytvořeno v jím stanoveném termínu. Zhotovitel nenavádí zákazníka, aby informace, které jsou mu zpracovány, prezentoval za své a zanedbával tak své povinnosti, které mu plynou ze studijních povinností školy, na které studuje. Zhotovitel vypracovává požadované díla zákazníkovi z důvodu poskytnutí mu více informaci k požadovanému tématu za účelem prohloubení jeho znalostí a dovednosti v konkrétní problematice.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Součástí souhlasu s obchodními podmínkami, dáváte také výslovný souhlas s etickým kodexem v platném znění.

 s platností od 24. 10. 2015, poslední úprava vzhledem k zavedení platby online kartou k datu 15.12.2017.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace