[Studijní obory]

Obor Obor andragogika

 

Obor Andragogika

Andragogika je vědní a studijní obor, který je zaměřen na vzdělávání a učení dospělých. Tato vědní disciplína, zabývající se vzděláním dospělých, byla vytvořena pro odlišení od oboru pedagogiky, která se zaměřuje pouze na vzdělávání a výchovu dětí.


Historie

Jako první byl pojem andragogika použit v roce 1833 u německého vysokoškolského učitele Alexandra Kappa v díle Platonovy vzdělávací ideje. K trvalé integraci pojmu andragogika do slovníku vědecké terminologie došlo až na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století.


Andragogika jako teorie vzdělávání dospělých

Andragogika nemá jednoznačné vymezení a v různých kulturních oblastech se k němu přistupuje rozdílně. Nejčastěji se objevuje vymezení pojmu jako teorie vzdělávání dospělých, teorie sebeřízeného učení a akademická disciplína, která se vymezuje proti pedagogice a reflektuje praxi vzdělávání dospělých.


Význam

Vzdělávání dospělých je proces, v němž si prostřednictvím vyučování člověk osvojuje soustavu poznatků a činnosti, kterou učením přetváří ve vědomosti, dovednosti a návyky.  Odehrává se mezi dvěma činiteli. Na jedné straně je to vzdělavatel, pro oblast vzdělávání dospělých mluvíme o lektorovi a na straně druhé je to vzdělávaný, jež je účastníkem. Z pohledu lektora jde o vyučování, z pohledu účastníka jde o učení. Mezi těmito činiteli je vzájemné interakce.


Formy

Formy, které andragogika používá lze rozdělit podle počtu posluchačů na hromadné, skupinové, individuální, podle času na jednohodinové, vícehodinové, vícedenní, blokové, pravidelné, podle místa realizace na v učebně, ve specializované učebně, cvičném provozu, reálném provozu, běžném pracovní prostředí účastníka, podle podílu subjektů na heterodidaktické, autodidaktické – distanční, kombinované vzdělávání a podle obsahu na monotematické školení a komplexní kurz.


Metody

Metody v andragogice je možno členit na teoretické, kam patří klasická přednáška, přednáška čtená, přednáška s diskusí, cvičení, seminář, na teoreticko-praktické, kam lze zahrnout diskusní metody (řízená diskuse, diskuse v plénu, panelová diskuse), problémové metody (případové studie, hraní rolí, manažerské hry), programová výuka, diagnostické a klasifikační metody, projektové metody a na praktické, obsahující instruktáž, koučování, mentorování, asistování, rotace práce, stáž, exkurze, stínování.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru andragogiky nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:


Témata prací z oboru andragogiky

 • E- learning jako nástroj vzdělávání dospělých.
 • Specifika vzdělávání dospělých.
 • Syndrom vyhoření u andragogických pracovníků.
 • Didaktika vzdělávání dospělých.
 • Právní a ekonomické aspekty vzdělávání dospělých.
 • Nové trendy vzdělávání dospělých.
 • Motivace ke vzdělávání dospělých při zaměstnání.
 • Moderní technologie ve vzdělávání dospělých.
 • Účast dospělých na dalším vzdělávání a jejich motivace.
 • Vzdělávání dospělých jako sociálně-psychologický proces.
 • a další

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • BALVÍN, J. Andragogika jako teorie výchovy a vzdělávání dospělých. Praha: Hnutí R, 2011. 95 s. ISBN 978-80-86798-16-5.
 • BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky 1. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2006.
 • BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky 2. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2006.
 • BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2580-2.
 • EGER, L. Technologie vzdělávání dospělých. Plzeň : ZČU, 2005. ISBN 80-7043-398-1.
 • KOPECKÝ, M. Sociální hnutí a vzdělání dospělých. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-96-3.
 • MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Praha : Codex Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-52-3.
 • MUŽÍK, J. Androdidaktika. 2. vyd. Praha : ASPI, 2004. ISBN 80-7357-045-9.
 • MUŽÍK, J. Didaktika profesního vzdělávání dospělých. Plzeň : Fraus, 2005. ISBN 80-7238-220-9.
 • PALÁN, Z. Základy andragogiky. Praha: Vysoká škola J. A. Komenského, 2003. ISBN 80-86723-03-8.
 • PLAMÍNEK, J. Vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 320 s. ISBN: 978-80-247-3235-0.
 • POSPÍŠIL, O. Pedagogika dospělých – andragogika. UK, Praha 2001.
 • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7
 • VETEŠKA, J. -  TURECKIOVÁ.M. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada, 2008. 160 s. ISBN 978-80-247-1770-8.
 • VYHNÁNKOVÁ, K. Vzdělávání dospělých v České Republice a Evropské unii. Praha: Univerzita J. A. Komenského, 2007. ISBN 978

 

 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2023

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo