[Studijní obory]

Obor Obor autorské právo

 

Obor autorské právo

Autorské právo patří do skupiny nejmladších právních odvětví. Jeho vznik je datován zhruba k počátku novověku. K prvnímu rozvoji autorského práva docházelo až v období, kdy stávající technologie umožňovala rychlé a efektivní šíření informací. Prvním motivem k právní regulaci autorských děl byl vynález knihtisku a masové rozšíření tištěného textu. Před tímto neexistoval žádný efektivní nástroj, prostřednictvím kterého by mohlo docházet ke zneužití autorských děl. Prvním podnětem k právní regulaci nebyla snaha ochránit autory před neoprávněným nakládáním s jejich díly. Šlo především o cenzuru nežádoucích kritických ohlasů proti vrchnosti. Z tohoto důvodu především o kontrolu nad šířením tištěných knih usilovala církev či jednotlivé vlády. Na popud této skutečnosti byly udělovány exkluzivní licence na všechny vydávané knihy.

 

Význam autorského práva

Autorské právo známo pod anglickým termínem „copyright law“ je odvětví práva zabývajícího se právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“. Mezi tvůrce jsou pak řazeni spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté, programátoři apod. Skrz autorské práva stát poskytuje autorům po jistou omezenou dobu určitá výlučná práva k jejich vytvořenému dílu. Autorské právo je součástí tzv. duševního vlastnictví. Za autorské dílo je považován jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Vedle autorského práva v užším smyslu jsou chráněna také tzv. práva, která souvisí s právem autorským, mezi která patří práva výkonného umělce k vlastnímu výkonu, práva výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, právo rozhlasového a televizního vysílatele a právo nakladatele.

 

Legislativa

Na území České republiky je autorské právo upraveno zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, v mezinárodním právu je za základ považováno několik mezinárodních úmluv, hlavně tzv. Bernská úmluva z roku 1886 a Všeobecná úmluva o autorském právu uzavřená v Ženevě v roce 1952. Pro podporu ochrany duševního vlastnictví vznikla v roce 1967 Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization, WIPO).

 

Předměty ochrany dle autorského práva

Mezi předměty ochrany podle autorského zákona patří práva autora k jeho autorskému dílu, práva související s právem autorským (práva výkonného umělce k jím vytvořenému uměleckému výkonu, práva výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, práva rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání, právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu) a právo pořizovatele k jím pořízené databázi (jako zvláštní právo - právo sui generis). Součástí platné právní úpravy je ochrana uvedených práv a také kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s autorským právem.

 

Subjektivní a objektivní pojetí autorského práva

Autorské právo může být považováno za odvětví duševního vlastnictví. Autorské právo lze stejně jako ostatní právní odvětví chápat v objektivním a subjektivním slova smyslu. V objektivním smyslu se pod pojmem autorské právo rozumí soubor právních norem, které upravují vztahy vznikající při vytváření a společenském uplatnění autorských děl. V subjektivním smyslu se jím pak rozumí daná konkrétní práva, která náleží autorovi k danému dílu, které svou duševní tvůrčí činností vytvořil.

 

Symbolika spojena s právem autorským

Symbol © následovaným jménem autora a rokem označuje dané dílo za dílo chráněné autorským zákonem. Nejen v České republice má tento symbol pouze informativní charakter, jelikož dílo je chráněno i bez neuvedení této značky.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru autorského práva nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

 

[Nabídka služeb]

Nevíte si rady nebo nestíháte s prací do školy z oboru

Rychle řešíme problémy studentů v oblasti

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.

Nezávazná objednávka

Možná témata prací

 • Autorské právo
 • Aktuální problémy kolektivní správy autorských práv a práv s autorským právem souvisejících
 • Autorské právo a internet
 • Autorské právo u audiovizuálního díla a analýza webových stránek poskytujících audiovizuální díla
 • Autorské právo v hudbě, ochrana práv zvukových záznamů v České republice a zahraničí
 • Autorské právo v oblasti digitálních fotografií na internetu
 • Autorské právo v reklamních a komunikačních agenturách
 • Trestněprávní aspekty autorského práva
 • Autorské právo ve školách
 • Osobnostné práva autora v medzinárodnom kontexte
 • Type, token, autorské právo
 • Uplatňování autorských práv online
 • A Další
   

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • BOBEK, Michal; BŘÍZA, Petr; KOMÁREK, Jan. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2011, 650 s., ISBN: 978-807400-377-6.
 • BROWNLOW, Peter. European Developments in Collective Rights [online]. Bird&Bird, 2008.
 • ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2003. 251 s. ISBN 80-7201-423-4.
 • ČERMÁKOVÁ-VLČKOVÁ, Adéla; SMEJKAL, Vladimír. Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích. Praha: Linde, 2009, 146 s. ISBN 9788072017447.
 • DIETZ, Adolf. Pět pilířů evropského práva autorského. Právní rozhledy. 2004, č. 20, s. 742. ISSN 1210-6410.
 • DOBEŠ, Petr. Rozmnoţování autorských děl pro soukromou potřebu II. Právní rádce. 2001, roč. 15, č. 5, s. 4-8. ISSN 1210-4817.
 • DREIER, Thomas. Limitations: The Centerpiece of Copyright in Ditress. Journal of Intellectual Property Information Technology and Electronic Commerce Law. 2010, roč. 1, č. 2, s. 50. ISSN 2190-3387.
 • DREXL, Josef. Competition in the Field of Collective Management: Prefering „Creative Competition“ to Allocative Efficiency in European Copyright Law. In: TORREMANS, Paul. Copyright Law. A Handbook of Contemporary Research. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2007. s. 263-268. ISBN 978-1-85542487-9.
 • FICSOR, Mihály. Collective Management of Copyright and Related Rights. WIPO, 2002. 165 s. ISBN 9280511033
 • GERVAIS, Daniel. Collective Management of Copyright and Related Rights, Kluwer Law International, 2006. 463s. ISBN 904112358.
 • HARTMANNOVÁ, Dagmar. Kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících s  právem autorským. HORÁK, Filip. Veřejná licence a kolektivní správa autorských práv [online]. 2013 [cit. 26. 5. 2013]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/325650/pravf_m/2013_DP_Horak_final.pdf
 • HRABÁNEK, Jiří. Film z hlediska autorského práva. Vyd. 2., V nakl. Leges vyd. 1. Praha: Leges, 2011. 80 s. Praktik. ISBN 978-80-87212-91-2.
 • CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. xii, 477 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-432-2.
 • CHALOUPKOVÁ, Helena; HOLÝ, Petr. Autorský zákon. Komentář. 3. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2007. 565 s. ISBN 978-80-7179-586-5. 143 s. ISBN 807201-218-5.
 • CHALOUPKOVÁ, Helena; HOLÝ, Petr. Autorský zákon: komentář. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, xii, 477 s. ISBN 9788074004322.
 • KERREMANS, Robin; JANSSEN, Katleen; VALCKE, Peggy. Collective Solutions for Cultural Collections Online: Search and Select!. Journal of Intellectual Property Law & Practice. Oxford University Press, 2011, roč, 6, č. 9., s. 643. ISSN 1747-1532.
 • KŘÍŽ, Jan a kol. Autorský zákon. Komentář a předpisy související. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Linde, 2005. 792 s. ISBN 80-7201-546-X.
 • KŘÍŽ, Jan a kolektiv: Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Vyd. 1., Beroun, Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2010. 92 s. ISBN 978-80-87146-41-5.
 • MATES, Jan. Konec plošné autorské daně aneb §25 autorského zákona ve světle rozhodnutí Soudního dvora ve věci Padawan. Bulletin advokacie. 2011, č. 4, s. 2025. ISSN 1210-6348.
 • PATRY, William. Moral panics and the copyright wars. Oxford: Oxford University Press, 2009, xxiv, 266 s. ISBN 9780195385649. 16. POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012, 388 s. ISBN 9788087284223.  
 • POLČÁK, Radim. Autorské právo v akademické praxi. Liberec: VÚTS, 2012. 24 s. ISBN 978-80-87184-29-5.
 • POLČÁK, Radim. Právo a evropská informační společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 202 s. ISBN 9788021048850
 • RICOLFI, Marco. Individual and collective management of copyright in a digital enviroment. In: TORREMANS, Paul. Copyright Law. Research handbooks in Intellectual Property. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2007. s. 283-314. ISBN 9781845424879.
 • SRSTKA, Jiří. Autorské právo v divadle: AMU=DAMU+FAMU+HAMU. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, Katedra produkce, 2006. 105 s. Acta academica. ISBN 80-7331-066-X.
 • ŠALAMOUN, Michal. Ochrana názvu, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2009. 196 s. ISBN 978-7400-097-3.
 • ŠEBELOVÁ, Marie. Autorské právo: zákon, komentáře, vzory a judikatura. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. viii, 196 s. Právo pro denní praxi. ISBN 80-251-1090-7.
 • ŠMÍD, Jan; KADLEČKOVÁ, Hana. Lázeňská zařízení a aplikace výjimky dle § 23 autorského zákona [online]. 2013 [25. 6. 2013]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/lazenska-zarizeni-a-aplikace-vyjimky-dle-23autorskeho-zakona-91646.html
 • ŠULC, Petr a BARTOŠ, Aleš. Autorské právo: v otázkách a odpovědích. Praha: Pierot, 2012. 233 s. ISBN 978-80-7353-223-9.
 • TELEC, Ivo. O nehmotných statcích a duševním vlastnictví. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 1997, roč. 5, č. 11, s. 549-554. ISSN 12106410.
 • TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon. Komentář. 1. vyd. Brno: Nakladatelství C.H.Beck, 2007. 992 s. ISBN 978-80-7179-608-4.
 • TŮMA, Pavel. K přeshraničním aspektům autorskoprávní odpovědnosti v evropském justičním prostoru – II. část. Právní rádce. 2009, č. 10, s. 22-27. ISSN 12104817.
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo