[Studijní obory]

Obor Obor etická výchova se zaměřením na vzdělávání

 

Obor Etická výchova se zaměřením na vzdělávání

Etická (mravní) výchova je výchovné působení na žáka, jeho rozum, představy, postoje, city, vůli a jednání, aby byly v souladu s obecně uznávanými zásadami etiky. Cílem etické výchovy je morálně vyzrálý člověk, empatický, pozitivní, kreativní, se zdravým sebevědomím a prosociálním chováním.


Význam

Význam etické výchovy v současné době stoupá, a proto je etická výchova jedním z hlavních cílů stanovených ve školních kurikulech. Etická výchova čerpá z mravních hodnot a humanistických tradic, projevujících se v úctě k životu a lidem, k lidské práci, kultuře, v respektu k pravdě a spravedlnosti. V závislosti na kulturním a společenském kontextu je ve škole pojímána na laické nebo náboženské bázi.


Principy etické výchovy

 • Respekt k důstojnosti a individualitě každého člověka.
 • Podpora samostatného a zodpovědného rozhodování žáků ve shodě se svobodou a zodpovědností člověka.
 • Realizace vhodných zážitkových aktivit umožňujících žákům získat osobní zkušenost, jež je nejefektivnějším prostředkem etické výchovy.
 • Podpora výchovného společenství založeného na důvěře častým vyjadřováním pozitivních citů.
 • Příklad učitele a jeho práce na vlastní sebevýchově.

 

Složky etické výchovy

Projekt Etická výchova má čtyři složky:

 • výchovný program – vymezuje obsah předmětu etická výchova s cílem osvojit si žádoucí sociální dovednosti žáky. Výchovný program je tvořen deseti tématy.
 • výchovný styl - postup, jímž vychovatel, pedagog nebo rodič ovlivňuje rozvoj etického chování žáků.
 • metody - anketa, zážitky a posilování žádoucího chování učením, při němž se děti učí z vlastních prožitků a zážitků, jež později mají vliv na jejich postoje a chování. Učitel je spíše v pozici moderátora.
 • rozvoj prosociálnosti – zaměření se na pomoc nebo prospěch jiných bez vnější odměny autorovi chování. Prosociální chování spočívá ve vnitřní potřebě dělat věci prospívající druhým.

 

Vize etické výchovy

Etická výchova má v řadě evropských zemí postavení samostatného předmětu, většinou je součástí předmětu náboženství. Z hlediska obsahu lze rozlišit tři přístupy k etické výchově: životně-hermeneutický, eticko-reflexivní a morálně-konativní. V České republice byl stanoven životně-hermeneutický přístup k etické výchově, kdy pedagog pomáhá prostřednictvím žákových zkušeností a osobního zážitku najít žáku identitu, a rozvíjí sociální dovednosti žáka. Ve vyšších ročnících základních a na středních školách dochází k rozšíření etické výchovy o eticko-reflexivní přístup založený na etice jako filozofické disciplíně a k formování mravního úsudku. Z hlediska formy zařazení etické výchovy do kurikula škol existuje jednak koncepce průřezového prostoupení etická výchovy všemi předměty nebo koncepce samostatného předmětu etická výchova.


Etické fórum

V České republice rovněž vzniklo občanské sdružení Etické fórum. V současné době se diskutuje o zařazení etické výchovy jako nového předmětu v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP), který byl již na řadě škol pilotně zaveden. Etická výchova se významně podílí rovněž v boji proti šikaně a sociálně patologickým jevům.

 

Možná témata prací u oboru etické výchovy

 • Vliv etických principů a hodnot na osobnost žáka
 • Role osobního zážitku a zkušenosti v rozvoji osobnosti žáka
 • Problematika mezilidských vztahů v aplikované etice
 • Prosociální formy chování a jejich vliv na žádoucí rozvoj charakteru
 • Úloha komunikace v etické výchově
 • Vliv etické výchovy na rozvoj kreativní osobnosti
 • Téma lidské důstojnosti a pozitivního sebehodnocení jako cesty ke smysluplnému životu
 • Pozitivní přístup k životu
 • Historický vývoj pohledu na etický rozměr osobnosti (ctnosti a hodnoty, lidské svědomí)
 • Role literární děl v hledání smyslu života
 • a další

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • DREIKURS, Rudolf a Loren GREY. Logické dôsledky: praktická príručkaakoučiťdeti a dospievajúcu mládež zodpovednémusprávaniu. 1. vyd. Nové Zámky: Psychprof, spol. s.r.o., 1997, 171 s. ISBN 80-967148-7-2.
 • GÁL, Jozef. Problémy a obsah mravnej výchovy. Banská Bystrica: Metodické centrum, 1992, 18 s.
 • HASS, Aaron. Morální inteligence: jak rozvíjet a kultivovat dobro v nás. 1. vyd. Praha: Columbus, 1999, 152 s. ISBN 80-7249-010-9.
 • JŮVA, Vladimír. Mravní výchova. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, 116 s.
 • KICIŃSKI, Krzysztof. Wizjeszkoły w społeczeństwieposttotalitarnym. Warszawa: Open, 1993, 157 s. ISBN 83-85254-20-x.
 • KORIM, V. (ed.). Prameny etickej výchovy v evropskom kontexte. Banská Bystrica, UMB 2008.
 • KUČEROVÁ, Stanislava. Člověk - hodnoty - výchova: kapitoly z filosofie výchovy. 1. vyd. Prešov: vl. n., 1996, 231 s. ISBN 80-85668-34-3.
 • KUČEROVÁ, Stanislava. Obecné základy mravní výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1990, 49 s. ISBN 80-210-0183-6.
 • KURTINES, William M, Margarita AZMITIA a Jacob L GEWIRTZ. TheRole ofValues in Psychology and HumanDevelopment. New York: J. Wiley&Sons, 1992, xii, 292 s.
 • LENCZ, Ladislav. Etická výchova: Nepovinný predmet : Volitelný predmet : Učeb.osnovypre 1. až 9. roč. zákl. školy. 1.vyd. Bratislava: Orbis pictus istropolitana, 1992, 10 s. ISBN 80-7158-002-3.
 • LENCZ, Ladislav. Pedagogika etickej výchovy: Výchova k prosociálnosti. 1.vyd. Bratislava: Metodické centrum, 1992, 47 s. ISBN 80-85185-13-x.
 • NOWICKA-KOZIOŁ, Maria. Odpowiedzialność w świetlealternatywwspółczesnego humanizmu. Wyd. 2. zmien. Warszawa: Wyższaszkołapedagogikispecjalnejim. Marii Grzegorzewskiej, 1997, 220 s. ISBN 83-87079-07-3.
 • OLIVAR, Roberto Roche. Etická výchova: Učeb.textyprevyučovaniepredmetu ... na zákl. a stred. školách. 1.vyd. Bratislava: Orbis pictus istropolitana, 1992, 209 s. ISBN 80-7158-001-5.
 • SCHALLER, Klaus. Studie k systematické pedagogice. Praha: Karolinum, 1993, 88 s.
 • SPAEMANN, Robert. Základní mravní pojmy a postoje. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995, 91 s. ISBN 80-205-0484-2.
 • VACEK, Pavel. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Vyd. 3. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, 121 s. ISBN 978-80-7435-051-1.
 • VACEK, Pavel a Eva ŠVARCOVÁ. Profesní etika pedagogů a mravní výchova žáků. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, 75 s. ISBN 80-7041-343-3.
 • VACEK, Pavel. Psychologie morálky a výchova charakteru žáků. Vyd. 2. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013, 203, liv s. ISBN 978-80-7435-257-7.
 • VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků: metodické náměty k realizaci průřezových témat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 126 s. ISBN 978-80-7367-386-4.
 • VALIŠOVÁ, Alena. Komunikace a vzájemné porozumění: hry pro dospívající. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005, 138 s. ISBN 80-247-0842-6.
 • VESELÁ, Zdenka. Mravní nemoci mládeže a jejich prevence: sborník příspěvků z 6. konference ČPdS 9. října 1997 Brno. Vyd. 1. Brno: Konvoj, 1998, 204 s. ISBN 80-85615-70-3.

 

 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo