[Studijní obory]

Obor Obor eurospráva

 

Obor Eurospráva

V oboru Eurospráva získávají studenti základní znalosti z ekonomie, managementu, podnikání a veřejné správy, které jsou rozšířeny o oborové předměty zaměřené na instituce
a mechanismy fungování Evropské unie, na otázky globalizace, světové a evropské integrace, na hospodářskou a regionální politiku EU, přípravu projektů s využitím strukturálních fondů EU, podporu podnikání v EU a na angličtinu evropské integrace.


Přínos studia v praxi

Absolventi oboru jsou vybaveni základními znalostmi o ekonomickém prostředí Evropské unie, jejích institucích a politikách. Naleznou uplatnění jako pracovníci v institucích veřejné správy, v podnikatelských subjektech nebo konzultačních firmách, které se zabývají otázkami evropské integrace nebo připravují podklady pro realizaci konkrétních podnikatelských záměrů nebo veřejných projektů využívajících nástroje politik EU.


Počátky výuky oboru

Výuka v oboru Eurospráva byla zahájena v roce 1996/1997, v roce 2000/2001 bylo prvních 30 absolventů tohoto oboru. V roce 2004 docházelo k radikálním změnám, jelikož Česká republika vstoupila do EU.


Uplatnitelnost studentů

Absolventi oboru se uplatní na úřadech a institucích u ministerstev a orgánů EU či v soukromých firmách jako euromanažer. Studenti budou znát mechanismy fungování EU
a jejich institucí a jak využívat nástroje a politik EU pro rozvoj regionů, států i firem a bude umět připravit rozvojové projekty s využitím nástrojů a programů EU.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru eurosprávy nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:


Příklady prací z oboru Eurospráva

 • Vznik a vývoj environmentální politiky a formování politiky udržitelného rozvoje v rámci EU
 • Hospodaření s přírodními zdroji EU
 • Čerpání fondů EU v České republice
 • Mezinárodní smlouvy uzavírané Evropskou unii
 • Koordinace sociálního zabezpečení v Evropské unii
 • Princip subsidiarity v právu EU
 • Problematika veřejných zakázek v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace
 • Právní subjektivita EU a její projevy v OSN a ostatních mezinárodních organizacích
 • Rozpočet Evropské unie a jeho problémy
 • Správní spolupráce v Evropské unii

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • FOJTÍKOVÁ, Lenka, Marian LEBIEDZIK a Jiří MALENOVSKÝ. Společné politiky EU: historie a současnost se zaměřením na Českou republiku. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2008, xv, 179 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7179-939-9.
 • GOLA, Petr, Marian LEBIEDZIK a Jiří MALENOVSKÝ. Evropská unie v otázkách a odpovědích: historie a současnost se zaměřením na Českou republiku. 1. vyd. Třebíč: Radek Veselý, c2003, 114 s. Teoretik. ISBN 80-863-7630-3.
 • HAMUĽÁK, Ondrej, Václav STEHLÍK a Stanislava HRONOVÁ. Praktikum práva Evropské unie: ústavní základy a soudnictví. 2., upr. a aktualiz. vyd. Praha: Leges, 2013, 224 s. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-68-7.
 • HRADIL, Jan, Ondrej HAMUĽÁK a Michal PETR. Uznávání odborných kvalifikací v rámci volného poskytování služeb v právu Evropské unie: vnitřní trh : teoretické základy, judikatura, praktické příklady. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 2011, 502 s. Student (Leges). ISBN
 • MAREK, Dan, Tomáš KANTOR a Stanislava HRONOVÁ. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie: ústavní základy a soudnictví. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister, 2009, 215 s. Student (Leges). ISBN 978-80-87029-56-5.
 • NERUDOVÁ, Danuše, Marian LEBIEDZIK a Jiří MALENOVSKÝ. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie: historie a současnost se zaměřením na Českou republiku. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2011, 319 s. Daňová řada (WoltersKluwer
 • PALÁČEK, Milan, Ondrej HAMUĽÁK a Michal PETR. Základní dokumenty Evropské unie: vnitřní trh : teoretické základy, judikatura, praktické příklady. Vyd. 1. Český Těšín: Poradce, c2005, 766 s. Student (Leges). ISBN 80-736-5071-1.
 • PALÁT, Milan, Marian LEBIEDZIK a Jiří MALENOVSKÝ. Mezinárodní migrace a ekonomika v Evropské unii: vývoj, determinanty, politiky a trendy: výkladový slovník. Vyd. 1. Ostrava: KeyPublishing, 2015, 94 s. Monografie (KeyPublishing). ISBN 978-80-7418-230-3.
 • PITROVÁ, Markéta, Marian LEBIEDZIK a Jiří MALENOVSKÝ. Institucionální struktura Evropské unie: výkladový slovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 111 s. Daňová řada (WoltersKluwer ČR). ISBN 80-210-2237-X.
 • SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Nástin vývoje sbližování práva ČR s právem Evropské unie ve vybraných dokumentech: výkladový slovník. Vyd. 1. Ostrava: KeyPublishing, 2007, 278 s. Právo (KeyPublishing). ISBN 978-80-87071-52-6.
 • STEHLÍK, Václav, Marian LEBIEDZIK a Jiří MALENOVSKÝ. Aplikace národních procesních předpisů v kontextu práva Evropské unie: historie a současnost se zaměřením na Českou republiku. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, 258 s. Teoretik. ISBN 978-80-87576-26-7.
 • STEHLÍK, Václav, Ondrej HAMUĽÁK a Michal PETR. Praktikum práva Evropské unie: vnitřní trh: teoretické základy, judikatura, praktické příklady. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011, 284 s. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-09-0.
 • TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ a Jiří MALENOVSKÝ. Právo Evropské unie: ústavní základy a soudnictví. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, 494 s. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-53-3.
 • TÝČ, Vladimír, Václav STEHLÍK a Jiří MALENOVSKÝ. Základy práva Evropské unie pro ekonomy: ústavní základy a soudnictví. 6., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Leges, 2010, 301 s. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-60-8.
 • ZLÝ, Bohumír, Marian LEBIEDZIK a Jiří MALENOVSKÝ. Evropská unie a integrační procesy od A až do Z: výkladový slovník. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Ostrava: Montanex, 2001, 117 s. Daňová řada (WoltersKluwer ČR). ISBN 80-722-5045-0.978-80-206-1245-8.ČR). ISBN 978-80-7357-695-0.

 

 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo