[Studijní obory]

Obor Obor finance

 

Obor finance

Historie peněžních prostředků má prvopočátek v Asii v 5. a 4. století před Kristem. Tehdy se používaly kovové mince. K výrobě se používalo především mědi, bronzu, stříbra a zlata. První zmínka o ražených mincích na našem území pochází z 11. století. Tehdy však ještě nebyly mince jako platidlo příliš rozšířené a stále se nejvíce využívalo platidlo v podobě plátěných šátečků.

 

Peněžní fondy

Peněžní fondy se dělí na soukromé a veřejné. Soukromé peněžní fondy zahrnují peněžní prostředky domácností a firem. Mezi veřejné fondy řadíme peněžní prostředky státu a veřejnoprávních korporací. Jinak lze peněžní fondy rozdělit na osobní, podnikové a veřejné. V širším pojetí můžeme finance definovat jako veškerá finanční aktiva.

 

Finanční aktiva

Mezi finanční aktiva řadíme peníze (hotovostní i bezhotovostní) a cenné papíry (akcie, dluhopisy, směnky, šeky apod), finanční kapitál, bankovní kapitál apod. Finanční aktiva domácností tvoří většinou hotovost, penzijní a životní připojištění, investiční fondy, akcie, půjčky a ostatní.

 

Finanční trh

Neoddělitelnou součástí financí je finanční trh, na kterém se střetává nabídka a poptávka peněz a kapitálu. Na jedné straně musí existovat úspory a na straně druhé ochota investovat. Rozlišujeme trhy dluhové, devizové, akciové a komoditní. Na dluhovém trhu se střetávají úvěry a půjčky a dlouhodobé cenné papíry – vše má svou omezenou platnost. Oproti tomu trh akciový představuje místo pro směnu akcií, které jsou nástrojem s nekonečnou platností. Akcie zaniká sloučením nebo zánikem společnosti. Trh komoditní můžeme označit za finanční trh pouze v případě, kdy se zde směňují cenné kovy. Devizový trh je místem, kde se směňují peněžní prostředky v různých měnách.

 

Další oblasti financí

Další neodmyslitelnou součástí oboru financí je finanční řízení, bez kterého by nemohla být podniková činnost uskutečňována. Zabývá se získáváním finančních prostředků a jejich efektivní alokací. Další oblastí je finanční analýza, finanční management, finanční účetnictví, finanční marketing, finanční matematika apod.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru financí nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

Možná témata prací z oboru financí

 • Finanční analýza vybraného podniku
 • Měnová politika vybraného státu (případně komparace dvou vybraných států)
 • Význam přímých zahraničních investic
 • Návrh na vytvoření akciového či investičního portfolia
 • Vývoj forem peněz
 • Vývoj jednotlivých forem peněžního trhu
 • Finanční trh EU
 • Vývoj inflace v ČR
 • Kapitálová struktura vybraného podniku
 • Porovnání využití vlastních a cizích zdrojů financování k určitému podnikatelskému záměru
 • Obchodování na BCPP
 • Využití konvertibilních dluhopisů k financování podniku
 • Primární emise akcií vybraného podniku za podmínek v ČR a v zahraničí
 • Finanční gramotnost v ČR

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • ACKERT, Lucy F a Richard DEAVES. Behavioral finance: psychology, decision-making, and markets. Mason, OH: South-Western Cengage Learning, c2010, xxxii, ISBN 03-246-6117-7.
 • BAKER, H a John R NOFSINGER. Behavioral finance: investors, corporations, and markets. Hoboken, N.J.: Wiley, 2010, ix, ISBN 9780470499115.
 • BALÁŽ, Vladimír. Riziko a neistota: úvod do behaviorálnej ekonómie a financií. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2009, 451 s. ISBN 9788022410823.
 • BELSKY, Gary a Thomas GILOVICH. Why smart people make big money mistakes-and how to correct them: lessons from the new science of behavioral economics. 1st Fireside ed. New York: Simon, 1999. ISBN 9780684859385.
 • POMPIAN, Michael M. Behavioral finance and wealth management: how to build optimal portfolios that account for investor biases. Hoboken, N.J.: Wiley, c2006, xvii, 317 p. Wiley finance series. ISBN 978-047-1745-174.
 • DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2008, xx. ISBN 978-80-7400-075-1.
 • FAJMON, Hynek. Euro versus koruna: dilemata jednotné měny v době dluhové krize. 4., rozš. vyd. Editor Ivana Pečinková. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, 339 s. ISBN 978-80-7325-265-6.
 • FOSTER, John Bellamy a Fred MAGDOFF. Velká finanční krize: příčiny a následky. 1. české vyd. Všeň: Grimmus, c2009, 156 s. Ekonomie (Grimmus). ISBN 978-80-902831-1-4.
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka; MAAYTOVÁ, Alena. Veřejné finance. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 340 s. ISBN 978-80-7357-497-0.
 • KOHOUT, Pavel. Finance po krizi: Evropa na cestě do neznáma. Praha: Grada Publishing a. s., 2011. 328 s. ISBN 978-80-247-4019-5.
 • KUBÁTOVÁ, Květa. Úloha veřejných financí v řešení problémů a dopadů současné krize. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 164 s. ISBN 978-80-7357-609-7.
 • PEKOVÁ, Jitka a Alena MAAYTOVÁ. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 642 s. ISBN 978-80-7357-698-1.
 • MÁLEK, Petr, Gabriela OŠKRDALOVÁ a Petr VALOUCH. Osobní finance. 1. vyd. Brno: ESF MU, Brno, 2010. 203 s. Osobní finance, 1. ISBN 978-80-210-5157-7.
 • MRKÝVKA, Petr a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 252 s. ISBN 978-80-210-4514-9.
 • MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Veřejné finance a fiskální právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 1 online zdroj. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 505. ISBN 978-802-1060-838.
 • KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance.3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, 811 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9
 • PŮLPÁNOVÁ, Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice.Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007, 338 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-245-1180-1
 • REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví.5., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012, 423 s. ISBN 978-80-7261-240-6.
 • IŠTVÁNFYOVÁ, Jana. Možnosti a meze účetnictví veřejného a neziskového sektoru.
  1. vyd. Praha: Oeconomica, 2009. 206 s. ISBN 978-80-2451-509-0.
 • KIELAR,Petr. Matematika stavebního spoření. 1. vyd.Praha: Ekopress, s.r.o., 2010. 142 s. ISBN 978-80-86929-63-7.
 • REJNUŠ, Ondřej. Finanční trhy.3.vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2011. 689 s. ISBN 978-80-7418-128-3
 • SYROVÝ,Petr; TYL, Tomáš.Osobní finance: řízení financí pro každého. 1.vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3813-0.
 • BALABÁN, Zdeněk.Slabikář finanční gramotnosti: učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. 2. aktualiz, vyd. Praha: Cofet, 2011, 416 s. ISBN 978-809-0439-610.
 • ŠKVÁRA, Miroslav. Finanční gramotnost. 1. vyd. Praha: Miroslav Škvára, 2011. 219 s. ISBN 9788090482302
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo