[Studijní obory]

Obor Obor genderová studia

 

Obor Genderová studia

Tzv. gender studies se zabývají komparací společenského postavení a vztahů mužů a žen. Genderem se zabývají ale i jiné obory, například sociologie, antropologie nebo psychologie.


Problematika genderu

Problematika genderu je relativně novou oblastí zkoumání. V naší zemi se dokonce větší zájem o genderová témata objevil až teprve v druhé polovině devadesátých let minulého století. Přitom mužským a ženským principem se zabývali mudrci už i ve staré Číně (Jing a Jang) nebo C. G. Jung (archetypy Animus a Anima).


Význam pojmu gender

Co vlastně výraz gender znamená? Gender je termín převzatý z angličtiny a můžeme jej překládat jako rod. Je to označení souboru vlastností, rolí, vzorů chování i společenských pozic připisovaných ženám a mužům. Gender je tedy pojem, který odkazuje na sociální rozdíly mezi mužem a ženou. Tyto rozdíly jsou kulturně podmíněny a vytváří se v průběhu socializace. Zatímco výraz pohlaví odkazuje k biologickým rozdílům mezi mužem a ženou. Biologické rozdíly pohlaví zároveň způsobují nerovnosti genderové.


Maskulinita vs. feminita

Problematika genderu souvisí s pojmy maskulinita a feminita. Tyto pojmy se vztahují ke komplexu různých fyzických a psychických charakteristik, které jsou považovány pro muže nebo ženy typické, žádoucí a přirozené. Jsou to určité předsudky a představy lidí o tom, jak by se měl chovat, co by měl dělat, co by měl nosit muž a co by měla dělat žena. Z tohoto důvodů je například sebepojetí hodně závislé na vlastnění těchto vlastností. Tyto charakteristiky mají také vliv na sociální chování, zájmy a hodnoty nebo také na výběr povolání. Pokud se člověk chová podle těchto charakteristik, můžeme říci, že splňuje svoji genderovou roli. Genderovou identitu můžeme charakterizovat jako vnitřní prožívání příslušnosti k vlastnímu pohlaví a ke genderové roli.

 

Feminita

S feminitou souvisí hnutí feminismus, které je ale poněkud problematické, neboť toto radikální hnutí se dnes nesnaží tolik o emancipaci žen, jako byl jeho původní záměr, ale spíše se zaměřuje na kritiku mužské dominance a tvrdí, že si ženy vystačí na tomto světě samy bez mužů. Podle genderových stereotypů jsou ženy údajně měkčí, submisivnější, jemnější, častěji ustupují apod. Feminita se vyznačuje také větší mírou empatie, emocionality, prosociálním chováním, větším smyslem pro krásu. Lépe skórují ve verbálních úlohách. Ženy lépe naslouchají, více vyjadřují pocity a více se dotýkají.


Maskulinita

Maskulinita se projevuje naopak silou, nezávislostí, hrubšími způsoby. Muži bývají dominantnější, mají více agresivní sklony, jsou soutěživí, snaží se více prosadit. Jsou racionálnější, ovládají lépe numerické myšlení nebo mají lepší prostorovou představivost. Nepotřebují tolik mluvit jako ženy. U každého jedince ale najdeme znaky maskulinity i feminity, v jakém množství, to už je individuální.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru genderových studií nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:


Možná témata prácí z oboru genderových studií

 • Gender a vliv genderu na vzdělávání
 • Gender a velká světová válka: Dopad první světové války na genderové vztahy v poválečné Británii
 • Gender aspekty v sociální práci
 • Genderová diskriminace mužů z hlediska sociální práce
 • Gender kontrakt v sociální práci - vliv gender stereotypů z pohledu klientů domu s pečovatelskou službou
 • Gender mainstreaming v bezpečnostních službách
 • Gender mainstreaming v zdravotnické záchranné službě
 • Gender, maskulinita a feminita
 • Gender, maskulinita a feminita v mezigeneračních rozdílech
 • Proč ženy věří v Boha více než muži? Analýza genderových rozdílů v religiozitě
 • a další

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • BEM, S. L. The Lenses of Gender. New Haven: Yale University Press, 1994. ISBN 978-0300061635. 
 • BUTLER, J. Gender Trouble. New York: Random House, 1989. ISBN 9780415900423
 • CLARK, E., LAWSON, T. Úvod do genderu, sborník překladů. Praha: Sociologický ústav, 1992.
 • ČERMÁKOVÁ, M., HAŠKOVÁ, H., KŘÍŽKOVÁ, A., LINKOVÁ, M., MAŘÍKOVÁ, H., MUSILOVÁ, M. Souvislosti a změny genderových diferencí v české společnosti v 90. letech. AV ČR, Praha., 2000.
 • DOLPHYNE, F. A. The Emancipation of Women. Accra: University of Legon, 1991. ISBN: 978-9964301880
 • DUNLOP, E. Mužské a ženské vlastnosti. Úvod k problému vztahu pohlaví ke vzdělávání. Brno: knižnice Proglas, 1993. 
 • GJURIČOVÁ, Š. Gneder či rod, užitečný pojem v psychologii. In Čs. psychologie č. 1, ročník 36.
 • HERNDL, D. P. - WARHOL, R. R. Feminisms: An Anthology of Literary Theory and Criticism. New Bruswick: Rutgers UP, 1997. 
 • JARKOVSKÁ, L. Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání. Brno: Nesehnutí., 2003
 • LABISCHOVÁ, D., GRACOVÁ, B.:. Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost. 107 s. Ostrava: PdF OU, 2011. ISBN 978-80-7464-063-6. 
 • OAKLEYOVÁ, A. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000. 
 • SCHIEBINGER, L. The Mind has No Sex?. Cambridge/Massachusetts: Harvard University Press, 1989. ISBN 9780674576230. 
 • SMETÁČKOVÁ, I. Gender ve škole. Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost, 2007. 
 • SMETÁČKOVÁ, I. - VLKOVÁ, K.:. Gender ve škole. Příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách. Otevřená společnost, 2005. 
 • ZÁBRODSKÁ, K. Variace na gender. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1752-9. 
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo