[Studijní obory]

Obor Obor management

 

Obor management

Kořeny managementu sahají až do starověkých civilizací. O managementu se hovořilo již v souvislosti se stavbou pyramid či nilských kanálů. Novodobá historie považuje za začátek managementu průmyslovou revoluci, která nastala v prvním desetiletí 19. století. Mezi průkopníky můžeme zařadit Jamese Montgomeryho, Roberta Owena nebo Jamese Watta. Moderní management je spojen s rozvojem a rozšiřováním organizací, kdy bylo potřeba začít činnosti koordinovat a zavést dělbu práce. Management byl tedy zformován díky rozvoji průmyslové velkovýroby v USA. Management stojí na principech vycházejících zejména z praktických poznatků a zkušeností. Pojem management v sobě skrývá slovo italského původu „managgerie“. Slovo bylo používáno ve spojení s válkami a znamenalo „ovládat, směřovat či hospodárně zacházet se zdroji“. Podstata pojetí managementu tedy zůstává i do dnešního dne nezměněna. Dále je známá anglická podoba „to manage“ = řídit původem z francouzského „ménagement“.

 

Související vědní disciplíny

Tato vědní disciplína se opírá o poznatky z oblasti psychologie, ekonomie, sociologie, statistiky apod. Pro management jsou neméně důležité také osobnostní charakteristiky manažerů, jako je umění jednat s lidmi, motivační a organizační schopnosti, empatie apod. Definicí existuje mnoho, autoři se však shodují v následujících podstatách: management je systematický proces plánování, organizování, vedení a kontroly, optimalizace zdrojů. Jsou to všechny procesy, které vedou k dosažení organizačních cílů.

 

Management jako proces

Management je systematickým procesem, jelikož všechny činnosti by měly mít řád a měly by být začleněny do celkové strategie a cílů organizace. Mezi manažerské funkce patří plánování, organizování, vedení lidí, personalistika a kontrola. Základem je plánování a zabývá se jím každý řídící pracovník. Plánování se zabývá budoucím vývojem organizace a je úzce propojeno s kontrolou, jelikož kontrolní zpětná vazba vytyčených cílů je velmi důležitá. Personalistika je předpokladem úspěchu organizace. Správně zvolená personalistika se může také stát konkurenční výhodou. Vedení lidí je manažerskou činností zahrnující motivaci, usměrňování a stimulaci pracovníků. Organizování chápeme jako převedení vytyčených cílů do procesů zaměřených na organizaci.

 

Další oblasti managementu

Hlavní součástí managementu je řízení lidských zdrojů. Lidský kapitál je v rámci společnosti nejdůležitější. Řízením lidských zdrojů se rozumí logický a strategický postup řízení lidí tak, aby byly naplněny cíle organizace, ať už individuálním nebo kolektivním úsilím pracovníků. Ve všech definicích řízení lidských zdrojů se autoři shodují v tvrzení, že podstatou je důraz na člověka v pracovním procesu a jeho výkonnost. Dalšími nedílnými součástmi managementu je strategický, operativní a taktický management, krizový a risk management, projektový management, timemanagement, management výroby apod.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru management nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

[Nabídka služeb]

Nevíte si rady nebo nestíháte s prací do školy z oboru

Rychle řešíme problémy studentů v oblasti

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.

Nezávazná objednávka

Možná témata prací z oboru management

 • Komparace CRM výrobního a obchodního podniku
 • Personální řízení vybraného podniku
 • Osobní management pracovníka
 • Nové trendy v managementu
 • Vytvoření motivační strategie pro pracovníky konkrétního výrobního podniku
 • Komparace vybraných organizačních struktur jednotlivých společností
 • Analýza organizační struktury společnosti
 • Analýza managementu vybrané společnosti v návaznosti na zvýšení efektivity výroby
 • Vedení lidí a organizování práce
 • Analýza mezilidských vztahů ve vybrané organizaci
 • Vytvoření plánu krizového managementu vybrané organizace
 • Manažerské rozhodování
 • Syndrom vyhoření pracovníků v organizaci
 • Specifika sportovního managementu
 • Systém vzdělávání manažerů
 • Specifika řízení výrobního podniku
 • Management nadnárodní společnosti

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy, 10. vyd. Praha: Grada Publishing. 2002. ISBN 978-80-247-1407-3.
 • BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést a motivovat lidi, 5. vyd. Brno: Computer Press. 2008. ISBN 978-80-251-2235-8.
 • BURE, V. Znalostní management a proces jeho zavádění: průvodce pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 2007. ISBN 80-247-1978-9.
 • CEJTHAMR, V., DĚDINA, J. Management a organizační chování, 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing. 2010. ISBN 978-80-247-3348-7.
 • COVEY, S. R. 8. Návyk. Od efektivnosti k?výjimečnosti, 1. Vyd. Praha: Management Press. 2005. ISBN 80-7261-138-0.
 • DOČEKAL, V. Současný Andragogický diskurz, Andragogická Revue, č. 1/2009, ročník I, Universita Jana Amose Komenského Praha. ISSN 1804-1698.
 • DOPPLER, K., LAUTERBURG, CH. Change Management. Den Unternehmenswandel gestalten. 10. vyd. Frankfurt/Main: Campusverlag. 2002. ISBN 3-593-36819-6.
 • DRUCKER, P. F. Cestou k zítřku. Management pro 21. Století. 1. vyd. Praha: Management Press. 1993. ISBN 80-85603-28-4.
 • DRUCKER, P. F. The Practice of Management. 4. vyd. Oxford: Butterworth-Heinemann. 2007. ISBN 978-0-7506-8504-7.
 • DRUCKER, P. F. Efektivní vedoucí. 1. vyd. Praha: Management Press. 2008. ISBN 978-80-7261-189-8.
 • DYTRT, Z. a kolektiv. Etika v podnikatelském prostředí. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1589-9.
 • EDERSHEIM, E. H., Management podle Druckera. Odkaz zakladatele moderního managementu. 1. vyd. Praha: Management Press. 2008. ISBN 978-80-7261-181-2.
 • JIRÁSEK, J. Management budoucnosti. 1. vyd. Praha: Professional Publishing. 2008. ISBN 978-80-86946-82-5.
 • KOCIANOVÁ R. Personální řízení: Teoretická východiska a vývoj. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia. 2004. ISBN 80-86432-97-7.
 • KOCIANOVÁ R. Personální činnosti a metody personální práce, 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 2010. ISBN 978-80-247-2497-3.
 • KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing Management. 12. Vyd. Praha: Grada Publishing. 2007. ISBN 80-247-1359-5.
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Management Press. 2007. ISBN 978-80-7261-168-3
 • LANG, H. Management: trendy a teorie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. 2007. ISBN 978-80-7179-683-1.
 • LUKÁČOVÁ, I., NOVÝ, R. Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 2004. ISBN 80-247-0648-2
 • NAKONEČNÝ, M., Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Academia. 1999. ISBN 80-200-0690-7.
 • OUCHI, W. G. Theory Z: How American business can meet the Japanese challenge. 1. vyd. Massachusetts: Addison-Wesley. 1981. ISBN 0201055244
 • OWEN, J. Tři pilíře úspěšného manažera. 1.vyd. Praha: Grada Publishing. 2008. ISBN 978-80-247-2400-3.
 • PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praktický alas managementu. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing. 2008. ISBN 978-80-247-2448-5.
 • ŘEZÁČ, J. Moderní management. Manažer pro 21. století, 1. vyd. Praha: Computer Press. 2009. ISBN 978-80-251-1959-4.
 • SCHEIN, E. H., Psychologie organizace. 1. vyd. Praha: Orbis. 1969. ISBN 99-00-00078-X.
 • SENGE, P. M. Pátá disciplína.Teorie a praxe učící se organizace. 1.vyd. Praha: Management Press. 2007. ISBN 978-80-7261-162-1.
 • TICHÁ, I., Učící se organizace, 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2005. ISBN 80-86851-19-2.
 • TRUNEČEK, J., Management znalostí. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. 2004. ISBN 80-7179-884-3.
 • TURECKIOVÁ, M., Řízení a rozvoj lidí ve firmách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 2004. ISBN 80-247-0405-6.
 • VEBER, J. a kol., Management, Základy ? prosperita ? globalizace, 1. vyd. Praha: Management Press. 2000. ISBN 80-7261-029-5.
 • VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Synergie v?moderním managementu. 1.vyd. Praha: Management Press. 2009. ISBN 978-80-7261-190-4.
 • VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management: Teorie a praxe v informační společnosti. 4. doplněné a rozšířené vydání. Praha: Management Press. 2008. ISBN 80-7261-041-4.
 • WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti.1. vyd. Praha: Grada Publishing. 2008. ISBN 978-80-247-2361-.

 

 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo