Obor marketing

Základním kamenem úspěšného podnikání a úspěchu na trhu je marketing. Slovo pochází původem z angličtiny ze slova market (trh) a koncovky ing, která vyjadřuje nějaký děj nebo pohyb. Marketing má kořeny v USA a první zmínka o něm pochází z roku 1910, kdy vznikl jako reakce na hospodářskou krizi. Zboží si v té době bylo velmi podobné a konkurence byla velmi slabá nebo často téměř žádná. Průkopníkem je Henry Ford, který působil v automobilovém průmyslu, a díky novým metodám propagace svých výrobků docílil velkého úspěchu.

 

Definice a cíl marketingu

Pro marketing existuje velké množství definic. Nejčastěji je označován jako proces, jehož prostřednictvím účastníci trhu uspokojují své potřeby prostřednictvím směny výrobků, služeb a jiných hodnot. Marketing propojuje nabídku s poptávkou prostřednictvím komunikace mezi firmou a spotřebitelem. Cílem marketingu je uspokojení potřeb zákazníka a zároveň je to prostředek pro odlišení firmy od konkurence.

 

Marketing v současnosti

V současné době je marketing vše kolem nás a z velké míry nás ovlivňuje. Marketingové kampaně různých podob a forem nás obklopují téměř všude. Závisí na něm úspěch firem a organizací a to jak ziskových, tak neziskových. Úspěch firem na trhu závisí na tom, jak jsou schopny přesvědčit zákazníka ke koupi daného výrobku či služby a také motivovat zákazníka k tomu, aby svůj nákup opakoval. Na počátku toho všeho stojí rozpoznání potřeb zákazníka. Zároveň musí marketing umět pružně reagovat na všechny situace na trhu, aby byl schopen vyrovnávat výkyvy mezi nabídkou a poptávkou.

 

Marketingový mix

Marketing shromažďuje informace k tomu, aby mohla firma úspěšně realizovat svou obchodní strategii v podobě stanovení cen, plánování prodeje, toku výrobků a služeb směrem k zákazníkovi apod. s cílem zákazníkova maximálního uspokojení. Taktickým marketingovým nástrojem je tzv. marketingový mix nebo také 4P. Jedná se o čtyři hlavní a tím jsou: výrobek, cena, distribuce a propagace či komunikace. V současné době se také setkáváme již i s rozšířeným marketingovým mixem, kam patří například lidé, rozvoj, dokonalost, partnerství, psychologie apod.

 

Marketingové prostředí

Firma je také ovlivněna jeho prostředím, které zahrnuje prvky a vlivy, které v současné nebo budoucí době ovlivňují firmu. Některé vlivy lze ovlivnit více a některé méně. Marketingové prostředí lze rozdělit na mikroprostředí a makroprostředí. Své mikroprostředí může firma ovlivnit více, jedná se o vnitřní prostředí podniku nebo organizace, kam spadá firemní prostředí a kultura, vztahy s vlastními zaměstnanci vztahy s dodavateli a odběrateli, konkurence a vztahy s veřejností apod. Makroprostředí zahrnuje demografické a přírodní vlivy, ekonomické a technologické prostředí. Obecně lze říci, že většina vlivů vnitřních, působících uvnitř podniku, je více ovlivnitelná managementem podniku než vlivym působící na něj z jeho makroprostředí.

 

Segmentace trhu

K tomu, aby byl marketing správně zacílen, je potřeba správně rozpoznat a identifikovat potřeby a přání zákazníků. K tomu je využívána segmentace trhu. Segmentace spočívá v rozčlenění trhu do homogenních skupin. Skupiny se vyznačují podobným nákupním chováním, potřebami a charakteristikami a vzájemně se od sebe liší. Na tyto skupiny se poté uplatňuje rozdílný marketingový mix.

 

Další oblasti marketingu

Další nedílnou součástí oboru marketing je marketingový výzkum, průzkum a analýza trhu, péče o zákazníky, řízení vztahů se zákazníky a v neposlední řadě samotný prodej. Specifickou oblastí marketingu je marketing služeb, marketing neziskových organizací, nákupní marketing, marketingová komunikace, mezinárodní marketing, marketing obcí, marketing finančních institucí apod.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru marketing nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

Možná témata prací z oboru marketing

 • Marketingový mix výrobku (obce, služby)
 • Komunikační strategie vybraného podniku (obce)
 • Public relations vybrané neziskové organizace
 • Marketingová analýza společnosti
 • Vytvoření marketingové strategie výrobku
 • Analýza životního cyklu výrobku a vytvoření marketingové strategie
 • Televizní reklama jako nástroj propagace služby
 • Politický marketing vybrané obce či kraje
 • Sportovci jako marketingový nástroj výrobku
 • Analýza marketingového mixu sportcentra a návrh marketingové strategie
 • Zdravý životní styl jako nový trend v marketingu
 • Aktuální a budoucí vývojový trend sociálních médií jako silného nástroje marketingu
 • Segmentace trhu výrobku (služby)
 • Inovační proces jako nástroj udržení výrobku (služby) na trhu
 • Marketing jako konkurenční výhoda vybraného podniku (výrobku, služby)
 • Marketingový výzkum zaměřený na image vybrané společnosti
 • Podniková kultura a image jako konkurenční výhoda

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • BEDNARČÍK, Z. Aplikace marketingového výzkumu, Karviná, SU OPF, 2012, ISBN 978-80-7248-751-6.
 • BERKOWITZ, E., KERIN, R., RUDELIUS, W. Marketing, Boston, Irwin, 1989. ISBN 0-256-07513-1.
 • BOUČKOVÁ, J. a kol., Marketing, Praha, C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-577-1.
 • CETLOVÁ, H. Marketing služeb, Praha, Bankovní institut vysoká škola a.s.,2007, ISBN 978-80-7265-127-6.
 • CRONIN, J. J., BRADY, M. K., HULT, G. T. M., Assessing the effects of quality, value, and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments, Journal of Retailing, vol. 76, no. 2, 2000. ISSN 0022 – 4359
 • ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. Praha: East West Publishing Company, 2000. ISBN 80-721-9010-5.
 • ČÁSLAVOVÁ, E., Management a marketing sportu, Praha, Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-150-9.
 • DĚDIČEK, D. Facebook – sbírka nejužitečnějších postupů, Brno, Computer Press, 2010, ISBN 978-80-251-2963-0.
 • DRUCKER, F. P. Management: Tasks, responsibilities, practices. New York: HarperBusiness, 1973, ISBN-10: 0887306152.
 • FORET, M. Marketing pro začátečníky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1942-6.
 • FOSTER, T. R. V. Jak udržet a získat zákazníka., Brno, Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-663-2.
 • FREEMANTLE, D. The Buzz – 50 little things that make a big difference to delivering world – class customer service, London, Nicholas Brealey Publishing, 2004. ISBN 1-85788-347-0.
 • FREYER, W, Handbuch des Sport-Marketing. Wiesbaden: Forkel-Verlag, 1991, ISBN 3-7719-6420-2.
 • HAGUE, P. Průzkum trhu: příprava, výběr vhodných metod, provedení, interpretace získaných údajů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2000. ISBN 80-722-6917-8.
 • HENDL, J. Přehled statistických metod a zpracování dat: Analýza a metaanalýza dat, Praha, Portál, 2004, ISBN 80-7178-820-1.
 • HOROVITZ, J. Jak získat zákazníka. : Kvalita služeb. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-45-4.
 • INGHILLERI, L., SOLOMON, M. Exceptional service, exceptional profit, New York, American management association, 2010. ISBN 978-0-8144-1538-2.
 • JAVADEIN, S. R. S., KHANLARI A., ESTIRI M., Customer loyalty in the sport services industry: the role of service quality, customer satisfaction, commitment and trust. International Journal of Human Science, vol. 5, no. 2, 2008. ISSN 1303- 5134.
 • KARLÍČEK, M., Král, P. Marketingová komunikace, Praha, Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3541-2.
 • KOTLER, Philip., Marketing management. Praha: Victoria Publishing., 1995. ISBN 80-7082-113-2.
 • KOTLER, P., Marketing, management: Analýza, plánování, využití, kontrola. 9. Přepracované vydání. Praha, Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-600-5.
 • KOTlER, P., et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.
 • KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0966-X.
 • LOŠŤÁKOVÁ, H. a kol., Diferencované řízení vztahů se zákazníky, Praha, Grada, 2007. ISBN 978-80-247-3155-1.
 • NAGYOVÁ, J. Marketingová komunikace není pouze reklama, Praha, VOX, 1999. ISBN 978-80-8632-400-5.
 • NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. Praha, Management Press, 2004. ISBN 80-7261-110-0.
 • NOVÝ, I., PETZOLD, J. (NE)spokojený zákazník- náš cíl?!. 1. vydání. Praha, Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1321-7.
 • OLIVER, R. L. Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer, New York, M. E. Sharpe, 2010. ISBN 978-0-7656-1770-5
 • PATTERSON, P. G., SRENG, R. A., Modeling the relationship between perceivedvalue, satisfaction and repurchase intentions in a business-to-business, services context: An empirical examination, International Journal of Service Industry Management, vol. 8, no. 5, 1997. ISSN: 0956-4233
 • PITTS, B. G., STOTLAR, D. K, Fundamentals of Sport Marketing, Morgatown: Fitness Information Technology, 1996. ISBN 1-885693-02-8.
 • PUNCH, K. Základy kvantitativního šetření, Praha, Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-
  381-9.
 • PŘÍBOVÁ, M. Marketingový výzkum v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-
  716-9299-9.
 • SOLOMON, M. – MARSHALL, G. – STUART, E. Marketing očima světových manažerů, Brno, Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1273-X.
 • SOLOMON, M. – MARSHALL, G. – STUART, E: Marketing – Real People, Real Choices. 6. vyd. Prentice Hall PRT 2008. ISBN 0131359886.
 • SVOBODA, V. PUBLIC RELATIONS účinně a moderně, Praha, Grada, 2006. ISBN
 • ŠÍMA, J. Klasifikace tělovýchovných a sportovních služeb – aplikace pro sportovní management. Konference Management a marketing sportu a cestovního ruchu v Ústí n. L. Západočeská univerzita v Plzni. 2009. ISBN 978-80-7043-801-5.
 • ŠÍMA, J., RUDA, T. Customer Perception of Service Quality in Sport. *Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica*, vol. 47, no. 2, 2011. ISSN 1212-1428.
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb: efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2721-9.
 • ZAMAZALOVÁ, M. Marketing. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4.
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace