[Studijní obory]

Obor Obor matematické a statistické metody v ekonomii

 

Obor Matematické a statistické metody v ekonomii

Díky využití matematických a statistických metod v ekonomii dokážeme přesně vyjádřit některé jevy a vztahy mezi nimi, díky použití matematického jazyka. Ekonomické hypotézy jsou formulovány pomocí matematických metod. Následně se tyto hypotézy podrobují matematickým operacím, jako je řešení rovnic, vyšetřování funkcí a jiného. Z výsledku těchto operací se pak stanovují ekonomické závěry.

„Ekonomicko – matematické metody (též se užívá název operační analýza) jsou metody s matematickým základem, využívané především v ekonomické oblasti, v oblasti řízení a organizace. Tyto metody vznikaly v období kolem druhé světové války, kdy bylo nezbytné rychle a účinně řídit vojenské operace.


Operační analýza se vyznačuje těmito základními charakteristikami:

 • týmová spolupráce – uplatnění mnoha přístupů z různých oborů k řešenému problému
 • systémový přístup – jevy a procesy jsou chápány komplexně, se všemi souvislostmi
 • používání modelové techniky
 • používání speciálních metod a algoritmů
 • využití výpočetní techniky
 • ustálený postup řešení problémů Operační analýza je systémová disciplína, kdy systém je účelově definovaná množina prvků a vztahů mezi nimi. Takový systém vykazuje jako celek určité vlastnosti a chování v čase

Mezi hlavní ekonomicko-matematické metody patří především matematické programování, strukturální a síťová analýza, teorie her, teorie hromadné obsluhy, teorie zásob a obnovy.


Statistické metody v ekonomii

Statistické metody v ekonomii jsou využitelné zejména k hlediska třídění dat, kvantifikace či výpočtu pravděpodobností jednotlivých jevů. Statistika je schopna vyjádřit závislost mezi ekonomickými veličinami. Nejčastěji využívané metody jsou pravděpodobnostní šetření, výpočet středních hodnot-mediánů a průměrů, výpočet indexů či měření variací nebo závislostí. Statistická šetření pro potřeby ekonomie se provádějí pomocí statistických softwarů, nejrozšířenějšími jsou SAS, MATLAB, SPSS a STATISTICA.


Související vědní disciplíny

Matematické disciplíny úzce souvisejí s matematickým programováním, operačním výzkumem či ekonometrií. Statistika naopak velmi pracuje se speciálními softwary, návaznost na informační vědy je tedy zřejmá.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru ekologie nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:


Možná témata prací z oboru matematické a statistické metody v ekonomii

 • Alternativní přístupy k plánování a řízení projektu zavedení IS/ICT systému
 • Simulační modelování výnosnosti investic do podílových fondů
 • Oceňování opcí pomocí simulačních metod
 • Ekonometrický analýza zajištění kurzového rizika podniku
 • Predikce vývoje měnových kurzů s využitím metod vícekriteriálního rozhodování
 • Srovnání nezaměstnanosti ve vybraných krajích ČR / jakékoliv srovnání s využitím statistických dat
 • Srovnání statistických softwarů pro analýzu dat
 • Testování hypotéz v marketingovém výzkumu
 • Analýza trhu práce dle regionů/vzdělanostní struktury
 • Neparametrické a parametrické testy

 

Seznam doporučené literatury české i zahraniční

 • ARLT, J., ARLTOVÁ, M., RUBLÍKOVÁ, E.: Analýza ekonomických časových řad s příklady. 1. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002. 147 s. ISBN 80-245-0307-7.
 • ARLT, Josef. Finanční časové řady: [vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace]. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0330-0.
 • HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J., FISCHER, J.: Statistika pro ekonomy. 8. vydání. Praha: Professional Publishing, 2007. 415 s. ISBN 978-80-86946-43-6.
 • ŘEZANKOVÁ, Hana, LÖSTER, Tomáš: Úvod do statistiky. Praha: Oeconomica, 2009. 111 stran. ISBN 978-80-245-1514-4.
 • CYHELSKÝ, Lubomír, Jana KAHOUNOVÁ a Richard HINDLS. Elementární statistická analýza. 2. vyd. Praha: Management Press, 2001, 318 s. ISBN 80-726-1003-1.
 • KANJI, Gopal K. 100 statisticaltests. 3rd ed. ThousandOaks, Calif.: SagePublications, 2006, 242 p. ISBN 14-129-2375-1.
 • HUŠEK, Ekonometrická analýza, 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN: 978-80-245-1300-3
 • HEBÁK, Vícerozměrné statistické metody, 2. vyd. Praha: Informatorium, 2007. ISBN: 80-733-3056-3
 • ŘEZÁNKOVÁ, Analýza kategoriálních dat, 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN: 80-245-0926-1
 • DLOUHÝ, Martin, Simulace pro ekonomy. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2001. ISBN 80-245-0155-4
 • FIALA, Tomáš, Demografické výpočty v tabulkovém procesor. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002. ISBN 80-245-0446-4
 • FIALA, P. Modely a metody rozhodování. Praha: Oeconomica, 2006, ISBN 80- 245-0622-X
 • DOUGHERTY, Christopher. Introduction to Econometrics. 3rd edition. New York: Oxford University Press, 2007. 464 s. ISBN 978-0-19-928096-4.
 • RAMÍK J.: Vícekriteriální rozhodování – AHP. Slezská univerzita, Karviná, 1999, ISBN 80-7248-047-2.
 • SAATY, T. L.: Theory and ApplicationsoftheAnalytical Network Process: DecisionMakingwithBenefits, Opportunities, Costs, and Risks. RWS Publications, Pittsburgh, USA, 2005.
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo