[Studijní obory]

Obor Obor národní hospodářství

 

Obor Národní hospodářství

Jedná se o souhrn ekonomických činností uskutečněných na území určitého státu fyzickými a právnickými osobami. Národní hospodářství dále představuje hospodářství celé země, všech podniků, domácností a státních institucí. Lze ho chápat jako systém, celek, či soustavu, která se skládá z jednotlivých sektorů. Národní hospodářství může být chápáno také jako systém, který se skládá ze subsystémů (subjektů národního hospodářství) a je zároveň součástí systému vyššího řádu např. hospodářství EU. V národním hospodářství rozlišuje tři sektory: primární sekundární a terciální.


Primární sektor

Primární sektor zahrnuje taková hospodářská odvětví, která získávají suroviny i jiné produkty z přírody – tj. např. zemědělství a myslivost, lesnictví a chov ryb, těžba nerostných surovin atd. S růstem ekonomické úrovně klesá podíl primárního sektoru na celkové produkci i na celkovém počtu pracovníků.

   

Sekundární sektor

Sekundární sektor  zahrnuje taková hospodářská odvětví, která již zpracovávají produkty prvovýroby – tj. např. průmysl kožedělný, potravinářský, chemický, stavebnictví. S růstem ekonomické úrovně se podíl sekundárního sektoru na celkové produkci i na celkovém počtu pracovníků zvětšuje.

   

Terciární sektor

Terciární sektor  zahrnuje oblast služeb pro obyvatelstvo, např. dopravu, spoje, obchod, peněžnictví a pojišťovnictví, školství, zdravotnictví, cestovní ruch, kulturu. S růstem ekonomické úrovně neustále roste podíl tohoto sektoru, zejména spotřebitelských služeb všeho druhu.

   

Věda a výzkum

V určitých případech se uvádí také kvartální sektor, který zahrnuje vědu a výzkum. Čím vyspělejší stát, tím větší rozsah vědeckých a výzkumných činností si může dovolit.

   

Výkony v národním hospodářství

Výkony v národním hospodářství můžeme chápat jako užité statky a služby, které slouží především k uspokojování lidských potřeb. Jeden ze základních ukazatelů výkonnosti národního hospodářství je hrubý domácí produkt, který je zároveň také ukazatelem ekonomické vyspělosti daného státu. Výpočet hrubého domácího produktu lze provádět třemi metodami: produktovou, důchodovou a spotřební, kdy nejčastěji využívanou metoda je metoda spotřební. Hrubý domácí produkt vypočítaný spotřební (jinak také výdajovou) metodou lze chápat jako hodnotu zboží a služeb, která byla vytvořena na území našeho státu a která je určena ke konečnému užití, čímž je myšlena spotřeba domácností, konečná spotřeba vlády a nestátních neziskových organizací, hrubá tvorba fixního kapitálu, změna stavu zásob a čistý vývoz.

   

Inflace

Dalším ukazatelem výkonnosti dané ekonomiky lze označit inflaci, kterou chápeme jako zvyšování celkové hladiny cen všech statků a služeb v průběhu delšího období. Deflací rozumíme opak inflace. Spolu s inflací je třeba také zmínit nezaměstnanost, resp. míru nezaměstnanosti, která také poměrně dobře reflektuje výkon daného hospodářství. Jedná se o podíl nezaměstnaných na pracovní síle (zaměstnaní + nezaměstnaní).

   

Koloběh národního hospodářství

Co se týče koloběhu v národním hospodářství, tak ten probíhá mezi obyvatelstvem, což jsou především domácnosti, dále mezi podniky, čímž máme na mysli firmy a mezi státem, resp. státními organizacemi, které poskytuji veřejné statky a služby. V rámci tohoto koloběhu dochází především k výměně kapitálu, např. platby, mzdy, platy, apod., dále pracovních sil, statků a služeb.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru národního hospodářství nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

Možná témata prací z oboru národní hospodářství

 • Vliv dosaženého vzdělání na zaměstnanost v odvětvích národního hospodářství
 • Význam bankovního sektoru pro národní hospodářství
 • Hodnocení monetární politiky České národní banky
 • Posouzení rentability v podnicích dle odvětví národního hospodářství
 • Národní inovační systém ve vybraných zemích
 • Uplatnění malých a středních podniků jako faktoru růstu národního hospodářství
 • Zájmové skupiny ve vybrané oblasti národního hospodářství
 • Státní podnik v ČR - právní a ekonomické aspekty
 • Česká národní banka a její činnost v době hospodářské krize 2007 - 2009
 • Strategické řízení ve veřejném sektoru v České republice

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • URBAN, J., Základy teorie národního hospodářství. ASPI Publishing, Praha, 2003, ISBN 80- 86395-72-3
 • HAMERNÍKOVÁ, B., MAAYTOVÁ, A. a kol., Veřejné finance. 1. vydání. Wolters Kluwer ČR, Praha, 2007, ISBN: 978-80-7357-301-0
 • VLČEK, J., a kol., Ekonomie a ekonomika, 4. vydání. ASPI Publishing, s.r.o., Praha, 2009, ISBN 978-80-7357-478-9
 • ČERNOHORSKÝ, J., TEPLÝ, P., Základy financí. Grada Publishing a.s., Praha, 2011, ISBN 978-80-247-3669-3
 • URBAN, J., Teorie národního hospodářství. 2., doplněné a rozšířené vydání, ASPI, a.s., Praha, 2006 ISBN 80-7357-188-9
 • ŽIDEK, L. Transformace české ekonomiky. 1989-2004. 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2006, ISBN 978-80-71799-22-1
 • FASSMANN, Martin: Stínová ekonomika a práce na černo, Praha, Sondy 2007, 358 str., ISBN 978-80-86846-21-7
 • TOMEŠ, Z. a kol. Hospodářská politika 1900-2007. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 80-200-0568-4
 • SLANÝ, A. a kol. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-738-3
 • HOLMAN, Robert. Ekonomie. 4. aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. xxii, 709. ISBN 8071798916.
 • BLAŽEK, Jiří a kolektiv: Národní hospodářství, 1. Vydání, Brno: Masarykova Univerzita, 2014, 223 str., ISBN 978-80-210-6949-7 5.
 • BURDA, Michael; WYPLOSZ, Charles: Macroeconomics: A European Text, 5. Vydání, Oxford, OUP Oxford, 2009, 568 str., ISBN 978-0199236824 6.
 • CZESANÝ, Slavoj: Hospodářský cyklus: teorie, monitorování, analýza, prognóza, 1. Vydání, Praha, Linde, 2006, 199 str., ISBN 80-7201-576-1  
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka; KUBÁTOVÁ, Květa: Veřejné finance, 2. Vydání, Praha, Eurolex Bohemia, 2004, 355 str., ISBN 80-86432-88-2 12.
 • HOLMAN, Robert, Dějiny ekonomického myšlení, 3. Vydání, Praha, C. H. Beck, 2005, str. 576, ISBN 80-7179-380-9 14.
 • HOLMAN, Robert: Ekonomie, 3. Vydání, Praha, C. H. Beck, 2002, 714 str., ISBN 80- 7179-681-6
 • DVOŘÁK, Pavel: Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2008, 343 stran, ISBN 978-80-7400-075-1
 • MUSIL, Petr; FUCHS, Kamil; FRANC, Aleš; GRIGARČÍKOVÁ, Šárka: Ekonomie, 1. Vydání, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 412 str., ISBN 978-80-7380-126-7 25.
 • MANKIW, N. Gregory; TAYLOR, Mark P.: Economics, 2. Vydání, Andover, Cengage Learning, 2011, 902 str., ISBN 978-1-8448-0870-0
 • PEKOVÁ, Jitka: Veřejné finance, úvod do problematiky, 3. Vydání, Praha, ASPI, a. s., 2005, 528 str., ISBN 80-7357-049-1

 

 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo