[Studijní obory]

Obor Obor obchodní podnikání

 

Obor Obchodní podnikání

Obchodní podnikání je zejména činnost společností, které zajišťují obchod. Jsou prostředníkem mezi výrobou a spotřebou, tedy zajišťují oběh zboží. Obchodem rozumíme jak činnost, při které dochází k prodeji zboží, tak subjekty, které nejdříve nakoupí zboží, které mají v plánu dále prodat za účelem zisku. Do obchodu spadají také služby, ubytovávání, stravování nebo prodej informačních úkonů.


Historie obchodu

Směnný obchod fungoval již v pravěku, první formalizovaný obchod se pak objevil v Babylonské říši, kde bylo ve zvyku obchodovat tzv. vandrovním stylem- tedy na tržnicích ve velkých městech a drobný obchod řemeslníků v menších ulicích měst. S obchodem se pojí neodmyslitelně vznik peněz. Starověké národy měly již rozvinutý také zahraniční obchod, avšak rozvoj feudalismu v 5-8. století našeho letopočtu znamenal pro rozvoj obchodu velký úpadek. Státy zastávaly názor, že každá země by měla být schopna vyprodukovat dostatky jak pro panovníka, tak pro podané a jakýkoliv obchod pozbýval na smyslu. V této době se proti obchodu a podnikání stavěla zejména církev, která je považovala za vydírání. Během Křížových výprav se otevřelo obchodní spojená Evropy a Orientu a obchod zaznamenal velký nárůst. Docházelo ke vznikům obchodních společností a s tím spojeným rozvoj obchodních měst jako Florencie či Benátek. Rozšíření obchodovatelného sortimentu zboží přinesly pak zámořské výpravy. Obchod v podobě v jaké jej známe dnes, se začal objevovat koncem 19. století společně s průmyslovou revolucí. Po konci druhé světové války socialistické země téměř zlikvidovali jakýkoliv obchod, zatímco v západní Evropě se odehrával přirozený vývoj obchodních podmínek a prostředí, který od 90. let pozorujeme také v zemích bývalého sovětského svazu.


Maloobchod vs. velkoobchod

Obchodní podniky se dělí podle mnoha faktorů, základním členěním může být rozdělení na maloobchod a velkoobchod. Velkoobchod spojuje výrobce a maloobchod. Maloobchodní podniky jsou pak v těsném kontaktu s přímým spotřebitelem zboží. Obchodní podnikatel musí rozumět podnikatelskému prostředí a rozpoznávat v něm a uchopovat příležitosti. Měl by disponovat schopnostmi stanovit strategické marketingové cíle, operativně řešit problémy a schopností racionálního rozhodování.


Související vědní disciplíny

Obchodní podnikání velice úzce souvisí s obory, jako jsoumanagement, marketing, vedení a řízení lidských zdrojů, strategické řízení, cestovní ruch, obchodní právo a dalšími.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru obchodního podnikání nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:


Možná témata prací z oboru obchodní podnikání

 • Plánování obchodních a prodejních akcí v daném podniku
 • Obchodní logistika a její vztah k oběhu zboží
 • Skladová technologie vybraného maloobchodního podniku
 • Finanční analýza obchodní firmy
 • Mezipodnikové srovnávání v obchodě
 • Modely řízení zásob- aplikace optimalizačních metod v maloobchodním řetězci
 • Postoj českého spotřebitele k online nákupu u retailingových řetězců
 • Strategické řízení dané maloobchodní společnosti
 • Návrh modelů řízení lidských zdrojů obchodního podniku
 • Význam a využití marketingu v maloobchodě

 

Seznam doporučené literatury české i zahraniční

 • JINDRA, J.: Obchodní firma: mezinárodní retailing. 1. vyd. Praha: VŠE, 1996. 108 s. ISBN: 80-7079-918-8.
 • KOTLER, P. Marketing management. Praha: GradaPublishing, 2001. ISBN 80-247-0016- 6.
 • PRAŽSKÁ, L. JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání. Retail management. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 874 s. ISBN 80-7261-059-7.
 • Křesťan V., Vašíček M.: Marketing. Jihlava: VŠPJ, 2005. 141 s.
 • Mulač P., Mulačová V. a kol.: Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada, 2013. 240 s. ISBN 978 – 80 – 247 – 4780 – 4
 • STEHLÍK E. A kol.: Základy marketingu. Praha: VŠE, 1999. 220 s. ISBN 80 – 87079-527-1
 • SUCHÁNEK P.: E-commerce: elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Praha: Ekopress, 2012. 144 s. ISBN 978 – 80 – 86929 -84 – 2.
 • TICHÁ, Ivana a Jan HRON. Strategické řízení. 1. vyd. Praha: ČZU (Praha) - PEF, 2002, 235 s. ISBN 80-213-0922-9
 • ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 232 s. ISBN 978-80-247-2049-4
 • CIMLER, Petr., ZADRAŽILOVÁ, Dana., a kol. Retail management. Praha: Management Press, 2007, ISBN 978-80-7261-167-6
 • DE PELSMACKER, Patrick., Geuens, Maggie., Van de Bergh, Joeri. Marketingová komunikace. Praha: GradaPublishing, a. s., 2003, ISBN 80-247-0254-1
 • KISLINGEROVÁ, E., aj.: Manažerské finance. 1. vyd. Praha: C.H.Beck 2004. 714 s. ISBN 80-7179-802-9.
 • KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J.: Finanční analýza krok za krokem. Praha: : C.H.Beck 2004. ISBN 80-7179-321-3.
 • BOWERSOX, D. J.; CLOSS D. J.: Logistical Management – TheIntegrated Supply ChainProcess. New York: TheMcGraw-HillCompanies,Inc., 1996. 730 s. ISBN 0-07-006883-6
 • PERNICA, P.: Logistický management. 1. vyd. Praha: AKCENT Vimperk, spol. s r.o., 1998.660 s. ISBN 80-86031-13-6
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo