[Studijní obory]

Obor Obor obchodní právo

 

Obor obchodní právo

Historie obchodního práva spadá až do období starověkých civilizací, avšak za jeho kolébku jsou považována italská města z období civilizací středověkých, kde postupně vznikala většina pozdějších obchodněprávních institucí. Středověkému tzv. „cechovnímu“ právu podléhaly pouze vztahy mezi jednotlivými obchodníky. Po několikaletém vývoji došlo ke vzniku obchodního práva v moderním slova smyslu, které zahrnovalo právní vztahy nejen mezi obchodníky navzájem, ale také vůči tzv. třetím stranám (např. státu).

 

Vývoj obchodního práva

Kořeny obchodního práva užívaného v současnosti na území České republiky sahají do období bývalé habsburské monarchie. Obchodní právo na svém počátku vzniklo jako profesní právo středověkých kupců a obchodníků. Obchodní právo se i nadále vyvíjelo jako právo zvykové i přesto, že byl počátkem 19. století kodifikován Všeobecný zákoník občanský. V roce 1807 byl přijat Francouzský zákoník („Code de commerce“), který v prvotní nedokonalé a neucelené verzi byl s pozdějšími úpravami používán až do roku 2000. Poté byl nahrazen novým, současným obchodním zákoníkem. Významná kodifikace obchodního práva se odehrála roku 1862, kdy byl vydán Všeobecný obchodní zákoník, který jako první vymezoval a upravoval obchodní společnosti, jejich vznik, fungování a zánik. Po vzniku první Československé republiky vešlo v platnost mnoho zákonů týkajících se obchodního práva. Za nejvýznamnější z nich můžeme považovat Živnostenský zákon nebo Zákon o nekalé soutěži.

 

Současné pojetí obchodního práva

V dnešní době je obchodní právo považováno za nejdůležitější a nejpoužívanější odvětví právního prostředí. Obchodní právo řadíme do práva soukromého, i když obsahuje prvky práva veřejného, avšak je vyučováno a vědecky zkoumáno jako samostatný vědní obor. Obchodnímu právu jako takovému přísluší také samostatná legislativní úprava.

 

Legislativa související s obchodním právem

V období let 1992–2013 byl účinným právním předpisem zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který byl po celé toto období vedle občanského zákoníku pro obchodní právo nejdůležitější právní normou. Tímto právním předpisem bylo upravování postavení podnikatelů, obchodních závazkových vztahů, vztahy související s podnikáním, a také postavení osob odlišných od podnikatelů a to v případech stanovených tímto zákonem. Mezi hlavní prameny obchodního práva patří obchodní zákoník, mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána a které byly publikovány ve Sbírce zákonů, resp. Sbírce mezinárodních smluv, občanský zákoník a další občansko-právní předpisy a obchodní zvyklosti. V širším pojetí lze zařadit do pramenů obchodního práva i další právní předpisy veřejně-právní povahy.

 

Definice obchodního práva

Obchodní právo je definováno jako odvětví soukromého práva, které upravuje majetkoprávní postavení obchodníků a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností na principu jejich vzájemné rovnosti a nezávislosti. Ve vymezeném rozsahu upravuje obchodní právo i vztahy mezi nepodnikatelskými subjekty a některé vztahy mezi podnikateli a státem (např. obchodní rejstřík, účetnictví podnikatelů aj.).

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru obchodního práva nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

[Nabídka služeb]

Nevíte si rady nebo nestíháte s prací do školy z oboru

Rychle řešíme problémy studentů v oblasti

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.

Nezávazná objednávka

Možná témata prací

 • Druhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacích
 • Napoleonský obchodní zákoník a obchodní soudnictví ve Francii
 • Nekalé obchodní praktiky a jejich dopad na spotřebitele
 • Občanský zákoník jako lex generalis soukromého práva
 • Obchodní firma v judikatuře a právní praxi
 • Obchodní právo Československa v období totalitních režimů
 • Právní úprava veřejné obchodní společnosti ve 2. polovině 19. století a v 1. polovině 20. století s ohledem na konkrétní obchodní dům
 • Právo Světové obchodní organizace-analýza vybraného případu
 • Smlouva o výkonu funkce v obchodní praxi
 • A další.

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • ARONOFF, James B. What′s in a Name?: The Business Judgment Rule After Zapata Corp. v. Maldonado. Case Western Reserve Law Review. 1984, vol. 34, s. 349.
 • BALÝOVÁ, Lucie.  Péče řádného hospodáře ve volených orgánech obchodních korporací ve světle rekodifikace. Obchodněprávní revue. 2014, č. 7–8, s. 212-215. ISSN 1803-6554.
 • BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava. K obchodnímu jménu podnikatelů – fyzických osob. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. 2005, 617 s. ISBN 8071793914.
 • BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava. Obchodní jméno veřejné obchodní společnosti advokátů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR.
 • BASCH, Jaromír, ed. a ŠVEHLA, Antonín, ed. Všeobecný zákoník obchodní platný v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a Československý zákon směnečný se zákony doplňujícími. 3. vydání. Praha: Spolek československých právníků Všehrd, 1933. 418 s.
 • BOGUSKÝ, Pavel. Ručení členů statutárního orgánu za dluhy obchodní korporace pro porušení povinnosti usilovat o odvrácení jejího úpadku. Obchodněprávní revue. 2013, č. 11–12, s. 313-318. ISSN 1803-6554.
 • BUBELOVÁ, Kamila. Společenská smlouva po smrti společníka podle římského práva. Acta iuridica olomucensis, Vol. IV, 2009, No. 6, pp. 271–276
 • DĚDIČ, Jan; LASÁK, Jan. Právnická osoba jako člen orgánu obchodní korporace − vybrané otázky (1. část). Obchodněprávní revue. 2013, č. 11–12, str. 305-311. ISSN 1803-6554.
 • DOMINIK, Rudolf. KIZLINK, Karel, ed. Obecný zákoník obchodní platný v historických zemích Československé republiky se zákony úvodními, zejména zákonem ze dne 17. prosince 1862 č. 1 ř. z. ex 1863: Předpisy o obchodním rejstříku, o akciových společnostech a o železniční dopravě. Praha: Vladimír Orel, 1927. 768 s.
 • DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. Obchodní firma společnosti. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12.2.2013].
 • EIFLER, Ladislav. K pojmu kupec ve Všeobecném rakouském obchodním zákoníku. In BUBELOVÁ, Kamila (ed.). 150 let Všeobecného obchodního zákoníku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci – Právnická fakulta, 2012, s. 117 – 121.
 • ELIÁŠ, Karel a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část, Soutěžní právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 610 s. ISBN 978-80-7179-583-4.
 • ELIÁŠ, Karel. POKORNÁ, Jarmila. DVOŘÁK, Tomáš. Kurs obchodního práva: obchodní společnosti a družstva. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 503 s.
 • GAREIS, Carl. FUCHSBERG, Otto. Das allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch, nebst den sich daran anschließenden Reichsgesetzen (Markenschutzgesetz, Aktiennovelle vom 18. Juli 1884 Gesetze über die Nationalität der Kauffahrteischiffe und ihre BefugnißzurFührung der Bundesflagge, Seemannsordnung). 1. vydání. Berlin: Guttentag, 1891. 1272 s.
 • HÁMORSKÁ, Andrea. Povinnost členů orgánů obchodních korporací jednat s péčí řádného hospodáře po rekodifikaci. Obchodněprávní revue. 2012, č. 9, s. 250-256. ISSN 1803-6554.
 • HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3., podstatně rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 1459 s.
 • HERMANN-OTAVSKÝ, Karel, ed. Všeobecný zákoník obchodní a pozdější normy obchodního práva v zemích historických. Díl I. Komentované zákony Československé republiky; sv. XX. Praha: Československý Kompas, 1929. 1254 s.
 • HOCHMANN, Václav. Právní problematika sdružení bez právní subjektivity [online]. 2006 [cit. 2013-11-10]. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupné na <http://is.muni.cz/th/206098/pravf_r/>.
 • JANKŮ Pavel, Povaha zápisů do obchodního rejstříku na úsvitu rekodifikace a dnes, [online] 2012 [12.1.2012]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/povaha-zapisu-do-obchodniho-rejstriku-na-usvitu-rekodifikace-a-dnes-82290.html
 • JIŘIČKOVÁ, Sandra. Kdy lze vymáhat pohledávky z obchodněprávních vztahů po jednateli společnosti? Právní rádce. 2013, č. 5, s. 28-30. ISSN 1210-4817.
 • KAVĚNA, Martin. Postavení notáře při provádění přímých zápisů do obchodního rejstříku podle připravovaného rejstříkového zákona [online]. 2012 [cit. 12.2.2013].
 • KOCH, Christian Friedrich. Allgemeines deutsches Handelsgesetzbuch herausgegeben mit Kommentar in Anmerkungen. 1. vydání. Berlin: Guttentag, 1863. 747 s.
 • KUKLÍK, Jan. Vývoj českoslovénského práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-741-6.
 • LAPTĚV, Vladimir. Chozjajstvennoe pravo. Moskva: Nauka, 1983. ISBN 5-466-00200-3.
 • LAZAR, Jan a Jiří ŠVESTKA. Občanské právo hmotné. Praha: Panorama, 1987. ISBN 67.00.
 • LOCHMANOVÁ, Ludmila. Základy obchodního práva. 2., přepracované a doplněné vydání. Ostrava: KeyPublishing, 2011. 309 s. ISBN 978-80-7418-114-6.
 • STAUB, Hermann. PISKO, Oskar. Kommentar zum Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch. Band 1. 1. vydání. Wien: Manzsche k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts- Buchhandlung, 1908 XI. 956 s.
 • ŠVAMBERG, Gustav. Právo firemní. V Praze: G. Švamberg, 1917. 130 s.
 • URFUS, Valentin. Zdomácnění směnečného práva v českých zemích. Praha: Československé akademie věd, 1959. ISBN 23.30.
 • VLČEK, Eduard. Úvodní slovo. In BUBELOVÁ, Kamila (ed.). 150 let Všeobecného obchodního zákoníku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci – Právnická fakulta, 2012
 • VOJÁČEK, Ladislav. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Brno: Masaryková univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6007-4.
 • ŽILOVÁ, Denisa. Řeší se souběhy, koncerny a monistický systém. Právní rádce. 2014, č. 5, s. 12-14. ISSN 1210-4817
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo