[Studijní obory]

Obor Obor pedagogické asistentství

 

Obor Pedagogické asistentství

Asistent pedagoga je na základě § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, definován jako pedagogický pracovník vykonávající přímou pedagogickou činnost. Je zaměstnancem mateřské, základní, speciální základní, střední nebo vyšší odborné školy a působí ve třídě, v níž je vzděláváno dítě/děti nebo žák/žáci nebo student/studenti se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogické asistentství přestavuje nový způsob podpůrné služby, která umožňuje dětem/žákům/studentům se speciálními vzdělávacími potřebami kvalitnější vzdělávání, lepší uplatnění na trhu práce a zlepšení kvality života.


Specializace

Asistent pedagoga je pomocníkem učitele a může se významně podílet na vzdělávacím procesu ve škole i v oblasti mimoškolní výchovy. Podílí se na podpůrném vzdělávání a integraci žáka se sociálním nebo kulturním znevýhodněním, žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a také žáka mimořádně nadaného.


Definice

Novela školského zákona (č. 85/2015 Sb.) definuje dítě/žáka/studenta se speciálními vzdělávacími potřebami jako dítě/žák/student, který k naplnění svých vzdělávacích možností a k realizaci práva na vzdělání potřebuje podpůrná opatření. Od klasifikace podpůrných opatření se následně odvíjí klasifikace speciálních vzdělávacích potřeb. Podpůrná opatření gradují do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Jedním z druhů podpůrných opatření je i služba asistenta pedagoga podobu pobytu dítěte/žáka/studenta ve škole/školském zařízení.


Požadavky na odbornou kvalifikaci

Požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga: vysokoškolské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo vyšší odborné vzdělání s pedagogickým zaměřením, případně střední vzdělání s maturitní zkouškou. Asistentem pedagoga se může stát i osoba se základním vzděláním po absolvování akreditovaného programu dalšího vzdělávání.


Působnost asistenta

Asistent pedagoga může působit ve školách nebo školských zařízeních, zejména v těch, kde je větší počet žáků znevýhodněných zdravotně nebo sociálně, například v přípravných třídách pro romské žáky, ve školách vzdělávajících děti imigrantů, ve školách, kde jsou integrováni žáci se zdravotním postižením či ve školách speciálních nebo v zařízeních sociální péče. Může rovněž vykonávat pomocné výchovné práce ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.


Hlavní úkoly asistenta

Činnost romských asistentů pedagoga (pojem školská legislativa nezná) je mimořádně přínosná pro úspěšné vzdělávání romských dětí a formování jejich vztahu ke školním povinnostem. Hlavním úkolem asistenta je pomáhat dětem při aklimatizaci na školní prostředí, pomáhat pedagogům při komunikaci s dětmi, při mimotřídních a mimoškolních činnostech a spolupracovat s romskou komunitou. Asistent uplatňuje svou znalost lokality, zvyků, obyčejů, kultury a tradic a využívá osobních kontaktů. Předpokladem pro výkon funkce jsou především osobnostní kvality, kladný vztah k dětem a zájem o práci s nimi, přiměřená úroveň komunikačních dovedností a jednání, schopnost vlastního tvůrčího projevu a dobrá znalost českého i romského jazyka.


Individuální činnost

Činnost asistenta pedagoga je vždy individuální vzhledem k individuálním potřebám svěřených dětí. Asistenční služba je týmová, asistent pedagoga pracuje vždy podle pokynů konkrétního pedagoga, úzce spolupracuje s třídním učitelem, případně dalšími učiteli odborných předmětů ve třídě, kde asistuje dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami, akceptuje případnou činnost osobního asistenta, dobrovolníka, studenta na praxi, případně dalších pomáhajících osob,pravidelně předává své zkušenosti z práce s dítětem vychovatelům školní družiny/školního klubu a vedoucím zájmových kroužků, podílí se na činnosti odborných pracovníků školy (speciálního pedagoga, psychologa, výchovného poradce, metodika prevence apod. Sleduje činnost dalších odborníků mimo školu, kteří mají vliv na svěřené dítě (pracovníků PPP, SPC, pediatrů a odborných lékařů, představitelů OSPOD, policie apod.). Zvýšenou pozornost věnuje kontaktům se zákonnými zástupci dětí.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru pedagogického asistentství nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:


Možná témata prací z oboru pedagogického asistentství

 • Role asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání
 • Specifikace činnosti romského asistenta pedagoga
 • Specifikace činnosti asistenta pedagoga se žákem se zrakovým postižením
 • Specifikace činnosti asistenta pedagoga se žákem se sluchovým postižením
 • Specifikace činnosti asistenta pedagoga se žákem s tělesním postižením
 • Specifikace činnosti asistenta pedagoga se žákem s mentálním postižením
 • Specifikace činnosti asistenta pedagoga se žákem s poruchami autistického spektra
 • Specifikace činnosti asistenta pedagoga se žákem s narušenou komunikační schopností
 • Zapojení asistenta pedagoga do týmové spolupráce pedagogických pracovníků a spolupráce s rodiči
 • Srovnání činností pedagogického pracovníka a osobního asistenta a jejich využití v edukačním procesu
 • Úskalí a podněty při zavádění funkce asistenta pedagoga a jeho vhodný výběr
 • Podpora profesionálního růstu asistentů pedagoga
 • a další

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 223 s. ISBN 978-80-210-5103-4.
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III.: Education of pupils with special educational needs III. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, 443 s. ISBN 978-80-7315-189-8.
 • ČADOVÁ, Eva. Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným onemocněním. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 165 stran. ISBN 978-80-244-4454-3.
 • ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŽAMPACHOVÁ. Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 132 stran. ISBN
 • 978-80-244-4453-6.
 • HABR, Jonáš, Helena HÁJKOVÁ a Hana VANÍČKOVÁ. Metodika práce asistenta pedagoga: osobnostní rozvoj asistenta pedagoga a komunikace s rodinou nebo komunitou žáka. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 101 stran. ISBN 978-80-244-4670-7.
 • HANÁK, Petr. Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením nebo oslabením kognitivního výkonu. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 140 stran. ISBN 978-80-244-4452-9.
 • JANKOVÁ, Jana. Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků se zrakovým postižením. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 123 stran. ISBN 978-80-244-4476-5.
 • KENDÍKOVÁ, Jitka a Miroslav VOSMIK. Jak zvládnout problémy dětí se školou?: děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - praktická příručka pro rodiče, učitele a další odborné pracovníky. Vyd. 1. V Praze: Pasparta, 2013, 109 s. ISBN 978-80-905576-0-4.
 • NĚMEC, Jiří. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 134 s. ISBN 978-80-210-5148-5.
 • NĚMEC, Zbyněk. Asistence ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vyd. 1. Praha: Nová škola, 2014, 138 s. ISBN 978-80-903631-9-9.
 • NĚMEC, Zbyněk, Klára ŠIMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ a Vanda HÁJKOVÁ. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 80 s. ISBN 978-80-7290-712-0.
 • NOVÁKOVÁ, Ivana a Jana BARVÍKOVÁ. Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků se sluchovým postižením. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 184 stran. ISBN 978-80-244-4517-5.
 • ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Menšiny a migranti v České republice: [my a oni v multikulturní společnosti 21. století]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 188 s. ISBN 80-7178-648-9.
 • ŠOTOLOVÁ, Eva. Vzdělávání Romů. Vyd. 4., V nakl. Karolinum 2., rozš. a upr. Praha: Karolinum, 2011, 130 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-246-1909-5.
 • TEPLÁ, Marta. Asistent pedagoga: jak efektivně zavést pozici asistenta pedagoga ve školách. Praha: Verlag Dashöfer, [2015], 77 stran. ISBN 978-80-87963-15-9.
 • TEPLÁ, Marta a Hana ŠMEJKALOVÁ. Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením. Vyd. 2. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2010, 46 s. ISBN 978-80-86856-66-7.
 • TRUNDA, Michal. Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem. 1. vyd. Třinec: RESK, 2012, 91 s. ISBN 978-80-87675-01-4.
 • UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 135 s. ISBN 978-80-7367-764-0.
 • VALENTA, Jiří. Právní rámec řízení škol a školských zařízení: základy práva pro školský management. 1. vyd. Karviná: Paris, 2010, 340 s. ISBN 978-80-87173-16-9.
 • VALENTA, Jiří. Zákon o pedagogických pracovnících prakticky a přehledně. Vyd. 1. Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2010, 143 s. ISBN 978-80-7357-567-0.
 • VOSMIK, Miroslav a Lucie BĚLOHLÁVKOVÁ. Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole: možnosti integrace na ZŠ a SŠ. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 197 s. ISBN 978-80-7367-687-2.
 • VRBOVÁ, Renáta. Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 140 stran. ISBN 978-80-244-4475-8.
 • ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program: [nástroje pro prevenci, nápravu a integraci]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 207 s. ISBN 80-7178-544-x.
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo