[Studijní obory]

Obor Obor pedagogika na základních školách

 

Obor pedagogika na základních školách

Pedagogika jako vědní obor je v rámci odborné literatury vymezena jako věda o výchově, která se vyvíjela prakticky od počátku lidstva. Již v této době pociťoval člověk potřebu učit mladší generace a předávat jim své poznatky a zkušenosti. S postupujícím časem se poté tato činnost profesionalizovala a do role vyučujících se stavěli zejména filozofové a teologové. Pedagogika samotná jako vědní obor se začala formovat v období novověku, přičemž k jejímu ukotvení došlo následně až v 19. století. Od této doby se začíná pedagogika specializovat na řešení primárních obecných, teoretických a metodologických problémů výchovy.

 

Historie

Původ pojmu pedagogika spadá až do antického období a pochází z řeckého slova paidagogos. Tímto termínem byl v dané době označován vzdělaný otrok, jehož úkolem byla péče o děti členů vyšších vrstev společnosti a jejich doprovázení do školy. V následujících letech se tento pojem začal využívat spíše pro potřebu označení osob, jejichž práce se specializovala na výchovu a výuku dětí. Tyto osoby začaly být ke své práci také speciálně připravování.

 

Základní znaky oboru

Mezi základní znaky oboru je možné řadit předmět jeho výzkumu a bádání, který se specializuje na výchovu, vzdělávání a vyučování člověka. Na základě neustále stoupajících nároků oboru se pedagogika stala vědou o permanentní výchově. Jejím prostřednictvím dochází nejen ke vzdělávání dětí a mládeže, ale v poslední době také dospělých. Pedagogika v rámci výuky a výchovy využívá soustavy metod, které jsou založeny na teoretickém a empirickém základu. Jejich zdroj je přitom možné hledat v historickém vývoji výchovy, která se prolíná s poznatky ze současné společenské a výchovné praxe.

 

Spojitost oboru s dalšími odvětvími

Pedagogika na základních školách jako vědní obor je propojena s celou řadou dalších odvětví, které ji určitým způsobem ovlivňují. Na základě toho je možné tvrdit, že je spjata především s přírodními, společenskými a technickými vědními obory. Nejužší spojení pedagogiky je přitom možné vidět u takových oborů, jako je filozofie, psychologie a sociologie. Stejně jako je tomu u každého vědního oboru i pedagogika je disciplínou, která utváří vztah jedince k ostatním vědám, ale také sama k sobě. Díky tomu dochází také k základnímu členění pedagogických disciplín, které se dělí do třech kategorií, a to na disciplíny vymezené věkovými stádii osobnosti (předškolní pedagogika, pedagogika pro základní školy, vysokoškolská pedagogika,…), společenskými oblastmi, v jejichž rámci je možné výchovný proces realizovat (pedagogika volného času, vojenská pedagogika,…) a v neposlední řadě výchovnými zařízeními, v nichž samotná výchova probíhá (předškolní pedagogika, školní pedagogika, mimoškolní pedagogika,…).

 

Vývoj

V průběhu 90. let 20. století došlo ke značným proměnám z hlediska obsahu vzdělávání. Tyto změny se v první řadě týkaly vzniku nových učebnic, poté také zavedení moderních metod a přístupů v rámci výuky. Na rozdíl od staršího pojetí pedagogiky na základních školách se moderní pedagogika zaměřuje na utváření nového typu vztahu mezi vyučujícím a žákem. Díky tomu se v rámci výchovného procesu začíná stále častě využívat například metoda animace, která je založena na nedirektivních a akčních metodách, díky nimž by mělo dojít k povzbuzení žáků a k většímu nutkání se učit novým věcem. Animace ale nepomáhá pouze v případě zlepšení vztahu mezi kantorem a žákem. Stále více odborníků vidí její přednosti také z hlediska pomoci jednotlivcům, aby měli možnost objevit své místo ve společnosti i sama sebe.

 

Výchova zážitkem

Mezi moderní přístupy současné pedagogiky se řadí nepochybně také výchova zážitkem, která je založena na prožitku a vlastních zkušenostech. Díky této metodě dochází u žáka nejen k vlastnímu rozvoji sebepojetí a sociálních vztahů, ale stejně tak i ke zlepšení fyzického výkonu a sebereflexe.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru pedagogiky na základních školách nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

 

 

[Nabídka služeb]

Nevíte si rady nebo nestíháte s prací do školy z oboru

Rychle řešíme problémy studentů v oblasti

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.

Nezávazná objednávka

Možná témata bakalářských a diplomových prací z oboru pedagogiky na základních školách

 • Využití moderních přístupů výuky na základních školách
 • Proměna vztahu mezi kantorem a žákem
 • Osobnostní rozvoj žáka prostřednictvím moderních vyučovacích přístupů
 • Znalosti a zkušenosti žáků získané při volnočasových aktivitách a jejich zařazení do výuky
 • Charakteristika učitelské profese na základních školách
 • Využití zážitkové pedagogiky na základních školách
 • Využití výpočetní techniky na 2. stupni ZŠ
 • Vývoj školských institucí od počátku do současnosti
 • Školní třída jako charakteristická sociální skupina
 • Vliv školy a rodinného prostředí na výběr budoucího povolání

 

Doporučená česká a zahraniční literatura

 • BONDSCHUH, K. Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik. München: Reinhardt, 2010. ISBN 978-3-8252-0999-5.
 • BROWN, H. D. Teaching by Principles: An Interactive Approach lo Language Pedagogy. Upper Saddle River: Prentice Hall Regents, 1994. ISBN 0-13-328220-1.
 • CACH, J. Úvod do studia pedagogiky: z hlediska české tradice a dneška a jejich mezioborového vztahu k Evropě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996. ISBN 80-7194-066-6.
 • COUFALOVÁ, J. Projektové vyučování pro první stupeň základní školy: náměty pro učitele. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-958-0.
 • ČÁBALOVÁ, D. Pedagogika. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2993-0.
 • DVOŘÁKOVÁ, M. Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5039-2.
 • FREERICKS, R. Freizeitwissenschatf: Handbuch für Pädagogik, Management und nachhaltige Entwicklung. München: Olgenbourg, 2010. ISBN 978-3-486-58358-8.
 • GADOTTI, M. Pedagogy of praxis: a dialectical philosophy of education. Albany: State University of New York Press, 1996. ISBN 0-7914-2935-0.
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.
 • HORÁK, J. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 978-80-7372-978-3.
 • CHUDÝ, Š. Úvod do pedagogiky: vybrané kapitoly z obecné pedagogiky. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. ISBN 80-7318-365-X.
 • JŮVA, V. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-78-80-8.
 • JŮVA, V. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Piado, 2001. ISBN 80-85931-95-8.
 • JŮVA, V., JŮVA, V. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-151-5.
 • KAPLÁNEK, M. Animace: studijní text pro přípravu animátorů mládeže. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0565-4.
 • KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.
 • KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.
 • KOLÁŘ, Z. Výkladový slovník z pedagogiky: 583 vybraných hesel. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3710-2.
 • LASSAHN, R. Úvod do pedagogiky. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-08-01827-5.
 • MAŇÁK, J., ŠVEC, Š., ŠVEC, V. Slovník pedagogické metodologie. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2005. ISBN 80-210-3802-0.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-427-4.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0456-5.
 • PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.
 • PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum: uvedení do teorie a praxe. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-132-3.
 • PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-567-7.
 • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2006. ISBN 978-80-7367-647-6.
 • SOMR, M. Pedagogika pedagogů: tradice a současnost učitelství. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7394-397-4.
 • ŠTVERÁK, V. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-7184-797-6.
 • VORLÍČEK, CH. Úvod do pedagogiky. Praha: Karolinum, 1994. ISBN 80-7066-862-8.
 • ZOUNEK, J., ŠIMÁNĚ, M. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství: kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6944-2.
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo