[Studijní obory]

Obor Obor penitenciární péče

 

Obor PENITENCIÁRNÍ PÉČE

Cílem penitenciární péče je výchovné zacházení s vězni. V první polovině 20. století se tato péče projevovala především četbou, školením, účastí na recitačních a pěveckých soutěžích, navštěvováním výtvarného kroužku apod. V druhé polovině 20. století poskytovali sociální pomoc sociální kurátoři, kteří ovšem začali s vězněm pracovat až po výkonu jeho trestu. Nejednalo se tedy o komplexní péči, kdy se vězeň již při výkonu trestu připravuje na život na svobodě. Toto lze pokládat za hrubý nedostatek.

   

Histori vzniku oboru

Penitenciární práce vznikla v roce 1965 ve výchovných ústavech pro mladistvé. Do věznic byla rozšířena až po roce 1970. Tehdy byla brána jako součást trestu. Penitenciární péči zabezpečuje Vězeňská služba České republiky. V současné době péče zajišťuje pomoc při řešení osobních krizí v době pobytu ve vězení, řešení partnerských a rodinných problémů a vyřizování administrativních záležitostí. Penitenciární práce je vědní disciplínou, která vychází z teoretických poznatků oblasti psychologie, pedagogiky, sociologie, filozofie apod.

   

Příznivci a odpůrci terapeutické činnosti

Práce s pachateli trestných činů má své příznivce i odpůrce. Jedna strana vidí terapeutickou činnost pachatelů jako vyhozené peníze a ztracený čas. Druhá strana neustále hledá důvody, proč penitenciární péči provádět. Studie dokazují, že vězni, se kterými se pracuje, po svém propuštění neprovádějí další recidivu. Vše však záleží na samotném jedinci, jak terapii přijme či nepřijme a zda ho vězeňské prostředí ještě více „nezkazí“.

  

Segmentace odsouzených osob

V rámci přístupu ke vězněným osobám je potřeba zaměřit se především na eliminaci nepříznivých vlivů vězení a na motivaci ke změně chování. Snahou je také pomoci vězňům uvědomit si zodpovědnost za své činy a jednání, které je v rozporu se zákonem a s obecně závaznými společenskými normami. Důraz je kladen na diferenciovaný přístup a rozpoznání osobnosti každého klienta penitenciární péče. Mezi základní segmentaci odsouzených osob ve výkonu trestu patří obecně tři skupiny. První je skupina vězňů, kteří spolupracují, plní program, dodržují řád a mají snahu. Do druhé skupiny lze zařadit skupinu vězňů, kteří nemají vyčleněný postoj, zda chtějí spolupracovat či ne. Třetí skupina program neplní, jejich postoj je odmítavý a nespolupracují.  

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru penitenciární péče nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

[Nabídka služeb]

Nevíte si rady nebo nestíháte s prací do školy z oboru

Rychle řešíme problémy studentů v oblasti

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.

Nezávazná objednávka

Možná témata prací z oboru penitenciární péče

 • Historie penitenciární péče
 • Práce kurátora v penitenciární a postpenitenciární péče
 • Penitenciární a postpenitenciární péče
 • Osobnost sociálního pracovníka vykonávajícího penitenciární péči
 • Pohled pracovníků na přínosy penitenciární péče
 • Vzdělávání v oblasti penitenciární péče
 • Penitenciární péče zaměřená na mladistvé delikventy
 • Kvalita penitecniární péče ve vybraném zařízení
 • Porovnání penitecniární péče ČR s vybranou zemí EU a USA
 • Penitenciární péče jako forma prevence
 • Penitenciární péče o drogově závislé

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • ADLER, Freda, MUELLER, Gerhard and LAUFER, William, 1991. Criminology. New York: McGraf Hilll. 535s. ISBN 912-005-372-8.
 • BAMMAN, Kai, BÜHRS, Ralf, HANSEN, BerndundMATT, Eduard, 2008. Bildung &Qualifizierung im Gefängnis: Lösungsbeispiele aus der Praxis. Oldenburg: BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. 180 s. ISBN 978-3-8142-2118-2.
 • BECCARIA, Cesare, 2009. O zločinoch a trestoch. Přeložila Oľga Paţitková. Bratislava: Kalligram. 128 s. ISBN 978-80-8101-252-5.
 • BIDERMANNOVÁ, E. Anketa. Sociální práce/Sociálna práca, 2012, roč. 12, č. 2, s. 3 - 6. ISSN 1213-6204
 • BIEDERMANOVÁ, Eva a Michal PETRAS. Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů zacházení. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. 98 s. ISBN 978807338115
 • BIEDERMANOVÁ, Eva a PETRAS, Michal, 2011. Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů zacházení. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci. 99s. ISBN 978-80-7338-115-8
 • ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 439 s. ISBN 9788073802134.
 • DUNDROVÁ, M., KUJEVSKÁ, L. Penitenciární sociální práce před propuštěním odsouzeného na svobodu. Sociální práce/Sociálna práca, 2012, roč. 12, č. 2, s. 13 - 15. ISSN 1213-6204.
 • FISCHER, Slavomil a ŠKODA, Jiří, 2008. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: Triton. 205 s. ISBN 978-80-7387-014-0.
 • FISCHER, Slavomil, 2006. Etopedie v penitenciární praxi. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 183 s. ISBN 80-7044-772-9
 • HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005. ISBN-80-86708-05-5
 • HAŠKOVCOVÁ, H. Sociální gerontologie, aneb senioři mezi námi. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-900-8.
 • JŮZL, M. Penitenciaristika a penologie. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2012. ISBN 978-80-87182-24-6.
 • JÚZL, Miloslav a OLEJNÍČEK, Antonín, 2004.Penologie a penitenciární pedagogika: (úvod dostudia předmětu). Brno: Institut mezioborových studií. 121 s. ISBN neuvedeno.
 • JŮZL, Miloslav, 2011. Sociálně pedagogická role církve v penitenciární praxi. Brno: Institut mezioborových studií. 184 s. ISBN 978-80-87182-03-1
 • KOCVRLICHOVÁ, M. Vina. Praha: TRITON, 2006. ISBN 80-7254-684-8. KOPP, P. a kol. Penitenciárna psychológia. Bratislava: Akadémia Policajného zboru SR, 2004. ISBN 80-8054-326-7.
 • KOZOŇ, Anton, 2006. Špecifické zaobchádzania s odsúdenými vo vȁzení. Trnava: Personál Konzultant. 172 s. ISBN 80-969455-8-0
 • KUBÁTOVÁ, H. Sociologie životního způsobu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-2456-0.
 • MEZNÍK, Jiří, Věra KALVODOVÁ a Josef KUCHTA. Základy penologie. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 75 s. ISBN 80-210-1248-X.
 • MOTEJL, O. a kol. Sborník vězeňství. Praha: Wolsters Kluwer, a.s., 2010. 333 s. ISBN 978-80-7357-606-6.
 • MÜHLPACHR, Pavel. Sociální a postpenitenciární péče. In Sociální a postpenitenciární péče. Brno: Institut mezioborových studií, 1999. s. 21-100. Společensko - vědní řada.
 • MÜHLPACHR, Pavel. Sociální patologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 104 s. ISBN 80-210-2511-5.
 • NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. 527 s. ISBN 978-80-7357-409-3.
 • SEKOT, Aleš. Úvod do sociální patologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 195 s. Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-5261-1.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie pro obor penitenciární péče. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. 124 s. ;. ISBN 9788073723071.

 

 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo