[Studijní obory]

Obor Obor podniková ekonomika

 

Obor podniková ekonomika

Historii podnikové ekonomiky lze hledat před únorem 1948, kdy začalo docházet k tzv. centrálnímu plánování a postavení podniku v takovémto systému. Vyvrcholení tohoto procesu bylo v roce 1953, kdy byla přijata tzv. „sovětská metoda řízení podniku“. Pro tuto metodu byl klíčový finanční, průmyslový a technický plán.

 

Význam podnikové ekonomiky

Podnikovou ekonomiku můžeme definovat jako vědní disciplínu, která je zaměřena na podnik, který působí v určitém okolí, uspokojuje potřeby zákazníků a realizuje zisk. Podniková ekonomika je vědním oborem, která má jak teoretickou tak praktickou stránku. Je informačním zdrojem pro manažery a ty pak nabyté poznatky a vědomosti aplikují do praxe. Zahrnuje jevy a procesy spojené s podnikem v souladu s jeho cíli, funkcemi, životními fázemi, řízení, organizaci apod. Podnikové ekonomika je úzce propojena s mikroekonomií, která je částí ekonomické teorie, která zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů.

 

Porovnání s mikroekonomií

Oblast podnikové ekonomie a mikroekonomie lze rozlišit odlišnou aplikací. Podniková ekonomika považuje za základní jednotku podnik, který vyrábí výrobky, tím jsou uspokojovány potřeby trhu za pomoci využití výrobních faktorů a celý proces můžeme označit za efektivní. Efektivnost z pohledu mikroekonomie je chápána jako vztah mezi hodnotou prostředků a cílů a poměrem výstupů a vstupů.

 

Hospodaření podniku

Podnik je subjekt, který vykonává hospodářskou činnost tak, aby dosáhl zisku. K tomu využívá hmotné a nehmotné zdroje. Hospodaření znamená zabezpečení nejúčelnějšího uspokojování potřeb. Podnikání může být různorodého charakteru – podniky výrobní, obchodní, dopravní, zabývající se službami, zdravotnictvím, vzděláváním apod.

 

Oblasti související s podnikovou ekonomikou

Podniková ekonomika zahrnuje širokou oblast témat. Na začátku je to samotné vymezení podniku v hospodářském a sociálním systému, založení podniku a jeho životní cyklus, jeho cíle a funkce a jeho základní vztahy. Důležitou součástí podnikové ekonomiky je kapitálová a majetková struktura podniku a s tím spojené náklady, výnosy a hospodářský výsledek. Pro kladný hospodářský výsledek v podobě zisku je důležitá znalost modelování nákladů, analýza bodu zvratu, kalkulace nákladů, obchodních marží a cen. Analýza hlavní hospodářské činnosti podniku souvisí se zásobováním, výrobou a odbytem. Podniková ekonomika v sobě rovněž zahrnuje také oblast produktivity práce a pracovní síly, oblast investic a inovací, analýzu výsledků a controlling.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru podnikové ekonomiky nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

[Nabídka služeb]

Nevíte si rady nebo nestíháte s prací do školy z oboru

Rychle řešíme problémy studentů v oblasti

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.

Nezávazná objednávka

[Nabídka služeb]

Nevíte si rady nebo nestíháte s prací do školy z oboru

Rychle řešíme problémy studentů v oblasti

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.

Nezávazná objednávka

Možná témata prací z oboru podniková ekonomika

 • Finanční analýza podniku
 • Vytvoření podnikatelského plánu
 • Příprava podnikatelského plánu a analýza rizik
 • Analýza nákladů vybrané společnosti
 • Životní cyklus vybrané společnosti
 • Štíhlý podnik
 • Řízení nákupu a skladových zásob
 • Analýza a hodnocení metod kalkulací nákladů
 • Posouzení možnosti financování investičního záměru
 • Efektivita výroby ve vybrané společnosti
 • Cenová kalkulace

 

 Doporučená literatura česká i zahraniční

 • FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 9788024732930.
 • GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-26-2.
 • HNILICA, J. a FOTR, J. Aplikovaná analýza rizika. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2560-4.
 • CHOBOTOVÁ, M. a kol. Podniková ekonomika v definicích a příkladech. Vyd. 1. Karviná: Slezská univerzita v Opavě. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2010. ISBN 978-80-7248-610-6.
 • KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-903-0.
 • KORÁB, V. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, a.s., 2008. ISBN 978-80-251-1605-0.
 • MAREŠ, S. Zdroje financování podniku. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008. ISBN 978-80-7408-007-4.
 • PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy - Manažerské účetnictví v praxi - 2., 2009. ISBN 978-80-247-3024-0.
 • RUGMAN, Alan, M., COLLINSON, Simon, HODGETS,Richard M. International Business. 6th edition. Pearson, 2012. ISBN 9780273760979.
 • SCOTT,D. The American Heritage Dictionary of Business Terms. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2009. ISBN 978-0618755257.
 • SRPOVÁ, J. Podnikatelský plán a strategie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4103-1.
 • SRPOVÁ, J. a ŘEHOŘ, V. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3339-5.
 • SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, ISBN 9788024733395.
 • SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 3. vyd. Praha: Grada Publishing,2003. ISBN 80-247-0515-X.
 • SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 4.vyd. Praha: C. H. Beck,2006. ISBN 80-7179-892-4.
 • SYNEK, M. a KISLINGEROVÁ, E. Podniková ekonomika: 5. přepracované vydání. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3.
 • ŠOCHOVÁ, Z., KUNCE, E. Agilní metody řízení projektů 1. vyd. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4194-6.
 • ŢŮRKOVÁ, H. Plánování a kontrola: klíč k úspěchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 9788024718446.
 • VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1069-2.
 • VOCHOZKA, M., MULAČ, P. a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4372-1.
 • WAGNER, J. Měření výkonnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2924-4.
 • WARNER, J. Měření výkonosti. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2924-5.
 • WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2.vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 928 s. ISBN 978-80-7179-897-2.
 • ŽIVĚLOVÁ, Iva. Podniková ekonomika. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. ISBN 978-80-7375-781-6.

 

 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo