Pojistné inženýrství

Pojistné inženýrství je oborem, který se zabývá především analýzou ekonomických dat, potřebných v oblasti komerčního pojišťovnictví. Pojišťovny využívají informační technologie, statistické, matematické a jiné metody zejména k řízení rizik a rozhodovacích procesů. Součástí pojistného inženýrství je také odhalování kriminality spojené s pojistnými podvody či kontrola solventnosti, investičních strategií nebo finančních toků.


Matematické a statistické metody

Pojistné inženýrství se opírá především o metody matematické a statistické a velice často pracuje s pravděpodobnostmi, díky kterým dochází k výpočtu sazebníků pro nejrůznější pojistné produkty, výpočtu technických rezerv atd.  Samozřejmostí jsou tak teoretická východiska, která dodávají potřebný teoretický základ pro aplikaci do praxe.


Uplatnitelnost oboru

Pojistné inženýrství je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů zahrnující oblast komerčních a zdravotních pojišťoven, penzijních fondů či oblast státní sféry. Dále lze nalézt uplatnění ve sféře finančnictví, zejména pak při pojišťování finančních úvěrů či investic do pojistného kapitálu. Poznatky pojistného inženýrství jsou uplatnitelné také ve výzkumných, marketingových a poradenských institucích a to jak na českém, tak zahraničním trhu. Uplatnění lze nalézt také v regulatorních orgánech pověřených dozorem nad pojišťovnictvím.


Související vědní disciplíny

Pojistné inženýrství vychází zejména z poznatků z ekonomie, informatiky, matematiky-kvantitativních metod, statistiky či systémového inženýrství. Nejvíce je propojeno s matematikou a statistikou díky velkému využívání kvantitativních a pravděpodobnostních metod. Informatika poskytuje potřebnou oporu ve specializovaných informačních softwarech, které jsou nezbytné pro složité výpočty tohoto oboru

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru pojistného inženýrství nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

Možná témata prací z oboru pojistné inženýrství

 • Výpočet pojistného a zajistného v rámci životního pojištění
 • Směsi pravděpodobnostních rozdělení
 • Srovnání vybraných klasifikačních metod pro vícerozměrná data
 • Statistika, počet pravděpodobnosti a pojistná matematika
 • Rozšířená metoda ChainLadder s využitím kovariancí   
 • Vybrané výběrové statistické metody v programu SAS
 • Vývoj pojistného trhu životního pojištění posledních let v ČR
 • Trend vývoje střední délky života v ČR a SR a jeho důsledky
 • Rizika důchodového pojištění v ČR a ve vybraných zemích EU
 • Vhodnost životního pojištění pro různé skupiny obyvatel.

 

Seznam doporučené literatury české i zahraniční

 • ARLT, J., Arltová, M., Rublíková, E.: Analýza ekonomických časových řad s příklady. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002. 147 str. ISBN 80-245-0307-7.
 • CIPRA, T.: Finanční a pojistné vzorce. 1. vydání. Praha 2006. 376 str. ISBN 80-247- 1633-X.
 • CIPRA, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. 2. vydání. Praha: Ekopress 2005. 308 str. ISBN 80-86119-91-2.
 • CIPRA, T.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. 1. vydání. Praha 2004. 260 str. ISBN 80-247-0838-8.
 • ČERVÍNEK, P.: Pojistná matematika I. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 73 str. ISBN 978-80-210-4532-3.
 • DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vydání. Praha: Ekopress, 2009. 224 str. ISBN 978-80-86929-51-4.
 • KAČEROVÁ, E., Langhamrová, J.: DEMOGRAFIE – materiály ke cvičením. 3. přepracované vydání. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2008. 95 str. ISBN 978-80-245- 1389-8.
 • Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven: Životní pojištění. 1. vydání. Praha: GradaPublishing, s. r. o., 2002. 104 str. ISBN 80-247-0146-4.
 • KOSCHIN, F.: Aktuárská demografie. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2002. 100 str. ISBN 80-245-0403-0.
 • BÖHM, Arnošt a Karina MUŽÁKOVÁ. Pojišťovnictví a regulace finančních trhů. 1. vyd. Praha: Professional publishing, 2010, 184 s. ISBN 978-80-7431- 035-5.
 • ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 129 s. ISBN 80-210-3990-6.
 • DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010, 216 s. ISBN 978-80-7431-015-7.
 • KARFÍKOVÁ, Marie, PŘIKRYL, Vladimír a Jana ČECHOVÁ. Základy pojišťovacího práva. 1.vyd. Praha: Orac, 2001, 301 s. ISBN 80-86199-27-4.
 • MAJTÁNOVÁ, Anna, DAŇHEL, Jaroslav, DUCHÁČKOVÁ, Eva a Eva KAFKOVÁ. Pojišťovnictví - Teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006, 288 s. ISBN 80-86929-19-1.
 • VOSTATEK, J.: Sociální a soukromé pojištění, Codex Bohemia, 1996, ISBN 80-85963-21-3
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace