[Studijní obory]

Obor Obor pojišťovnictví

 

Obor Pojišťovnictví

S téměř jakoukoliv oblastí lidské činnosti je spojeno určité riziko. Proti určitým typům rizik a následně jejich dopadům je vhodné určitou formou bránit, resp. pojistit.

   

Historie pojišťovnictví

Pojištění je historicky považováno za jistou formu přesunu rizika. Pojištění lze dělit například dle formy na zákonné pojištění, které vyplývá ze zákona, který stanovuje pojistné podmínky, sazby pojistného, způsob placení, apod., dále na povinné smluvní pojištění, které musí být sjednáno povinně dle právního předpisu pro určitý druh činnosti (pojištění lékařů, auditorů, apod.) a dále na smluvní pojištění, které vzniká na základě smlouvy a je dobrovolné.

   

Rizikové a rezervotvorné pojištění

Další možností, jak pojištění dělit, je dle formy tvorby rezerv a to na rizikové pojištění, v rámci kterého přesně nevíme průběh a nastání dané pojistné události (majetkové, úrazové pojištění, pojištění proti přírodním katastrofám, apod.) a ani výši škody a dále na rezervotvorné pojištění, u kterého víme dobu nastání pojistné události. Toto pojištění slouží spíše ke tvorbě rezerv (životní a důchodové pojištění), než k samotnému pokrytí škody.

   

Životní a neživotní pojištění

Dále je možné pojištění dělit na životní, které se především zabývá rizikem smrti a úrazů a dále pojištění neživotní, zabývají se spíše majetkovým pojištění, pojištěním odpovědnosti za škodu, apod. Pojištění lze tedy vnímat jako jistou formu přesunu negativních důsledků náhodných situací, z ekonomického, popř. jiného subjektu na speciální instituci, kterou označujeme jako pojišťovnu.  

   

Pojišťovnictví jako určitá finanční služba

Pojišťovnictví dále představuje nevýrobní odvětví ekonomiky, které zabezpečuje eliminaci negativních důsledků nahodilostí na ekonomickou nebo jinou činnost osob. Touto funkcí se zabývají finanční instituce, tzv. pojišťovny, popř. zajišťovny, které jsou převážně zakládány jako akciové společnosti. Jedná se tedy o určitou finanční službu pro obyvatelstvo i podnikatelské subjekty. Je nutné si uvědomit, že ani pojišťovnictví nepředstavuje naprostou jistotu a že pouze nese finanční důsledky, či dopady za jednotlivá rizika.

   

Instituce

Strukturu pojišťovnictví představují dozory nad pojišťovnictvím, asociace pojišťoven, komerční, sociální i zdravotní pojišťovny a dále zajišťovny. Důležitou součástí jsou také zprostředkovatelé.

   

Pojišťovací zprostředkovatelé

Pojišťovacími zprostředkovateli rozumíme fyzické nebo právnické osoby, které jsou na základě oprávnění ČNB způsobilé poskytovat služby na finančním trhu. Mezi hlavní činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů patří uzavírání pojistných smluv jménem a na účet pojišťovny, předkládání návrhů pojistných smluv zájemcům o pojištění, provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistné smlouvy, pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných smluv (tzv. klientský servis), apod.

Nevíte si rady s prací do školy z oboru ekologie nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

Možná témata prací z oboru pojišťovnictví

 • Pojistný podvod v pojišťovnictví
 • Smíšená rozdělení využívaní v pojišťovnictví
 • Marketing v pojišťovnictví a prodejní kanály
 • Historie světového pojišťovnictví
 • Zdanění v pojišťovnictví
 • Statistické metody zpracování dat z pojišťovnictví
 • Význam ratingu v pojišťovnictví
 • Praktické aspekty zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví
 • Aplikace limitů pro finanční aktiva v pojišťovnictví
 • Legislativní rámec pojišťovnictví v České republice

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-51-4.
 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Teorie pojistných trhů. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-015-7.
 • KURKA, René. Subjekty finančního trhu. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-277-9.
 • MUŽÁKOVÁ, K., Integrace evropských finančních trhů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 978-80-7372-935-6.
 • VOSTATEK, Jaroslav. Sociální a soukromé pojištění. Praha: Codex Bohemia, 1996. ISBN 80-85963-21-3.
 • ČERNÁ, Jana. Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-14-8.
 • HORÁKOVÁ, G., MUCHA, V.: Teória rizika v pojistení, II. část, EKONÓM, Bratislava, 2008.
 • DUCHÁČKOVÁ, E. -- DAŇHEL, J. Pojistné trhy: změny v postavení pojišťovnictví v globální éře. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-078-2.
 • HAMERNÍKOVÁ, B. -- MAAYTOVÁ, A. Veřejné finance. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 340 s. ISBN 978-80-7357-497-0.
 • VÁVROVÁ, Eva. Finanční řízení komerčních pojišťoven. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 190 s. Expert. ISBN 978-80-247-4662-3.
 • MAJTÁNOVÁ, Anna et al. Poisťovníctvo: teória a prax = Teorie a praxe pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 288 s. ISBN 80-86929-19-1.
 • ČEJKOVÁ, Viktória. MARTINOVIČOVÁ, Dana. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Pojišťovnictví. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta,2001, 177 s. ISBN 8021025743
 • BÖHM, A. a MUŽÁKOVÁ, K. Pojišťovnictví a regulace finančních trhů. 1. vyd. Praha. Professional publishing, 2010. 184 str.  ISBN 978-80-7431-035-5.
 • CIPRA, T. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002. 271 str. ISBN 80-86119-54-8.
 • DAŇHEL, J. a kol. Pojistná teorie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing. 2005. 332 str. ISBN 80-86419-84-3.
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo