[Studijní obory]

Obor Obor poradenství

 

Obor PORADENSTVÍ

Poradenská činnost má kořeny v dávné historii především v rámci rodiny nebo komunity. V rámci poradenské činnosti se řeší problémy ohledně výběru povolání, či problémy osobní nebo profesní. Odlišnost poradenství v rámci jednotlivých zemí je dána především odlišnými kulturami, tradicemi a prostředím. Poradenství je také závislé na úrovni vzdělanosti, zaměstnanosti, ekonomické úrovni atd.

   

Vývoj poradenství

Koncem 19. století dostává poradenství ucelenou formu a začíná být realizováno institucemi či odbornými pracovníky především ve školství. Zavedením povinné a bezplatné školní docházky a s narůstajícími možnosti trhu práce již učitelé nebyli schopni všem poradit s volbou povolání. Dětem z nižších společenských vrstev pomáhaly tuto problematiku řešit především dobrovolnické organizace a spolky, jejichž hlavní motivace spočívala v rovném přístupu ke vzdělání. První psychologické poradny začaly vznikat v 80. letech 19. stolení.

   

Základní smysl poradenství

Poradenstvím se zabývá široké množství profesí a podílí se na ní jak jednotlivé osoby, tak i organizace. Cílem je poskytovat informace, výchovné a vzdělávací služby, pomoci v překonávání problémů a dosažení vytyčených cílů. Tyto cíle bývají naplňovány v diskrétním prostředí, kde poradce přijímá klienta. Jedná se o poskytování odborné rady s cílem zabezpečit bezproblémové fungování jedince v jeho prostředí.

   

Základní členění

Situace, které vyžadují odborné poradenství, lze rozdělit dle věku, profesní kariéry nebo rodinné role. Z hlediska věku rozlišujeme období dospívání, rané, střední a pozdní dospělosti, důchodového věku a stařeckého věku. V těchto obdobích nastávají různé životní a sociální role od stabilizace přátelství, přes krizi středního věku, životního stereotypu, volby prvního povolání, volby druhého povolání, rekvalifikace, přechodu do důchodu a to vše provázející role dítěte, mladistvého, rodičů a prarodičů. Na veškeré tyto životní body a zvraty lze aplikovat poradenskou činnost, pokud ji jedinec potřebuje.

   

Jednotlivé oblasti poradenství

Rozlišujeme mnoho oblastí poradenství. Psychologické poradenství poskytuje psychologickou podporu při všech obtížných životních situacích. Pedagogicko-psychologické poradenství poskytuje podporu v oblastech učení a vzdělávání. Celý proces vzdělávání je provázen velkým množstvím životních rolí a s tím souvisejících psychologických a fyziologických změn. Profesní poradenství má za cíl klientovi ukázat směr, jakým by se měl ve svém profesním životě ubírat. S profesním poradenstvím se setkávají žáci, studenti i dospělí. Pro dospělé tuto službu poskytují mimo jiné úřady práce či personální agentury.

    

Etický kodex

Poradenství se řídí etickým kodexem. Je nezbytné, aby celý proces poradenství probíhal důvěrně, objektivně, nestranně a je nutné, aby poradce byl tolerantní a vyvaroval se chování, které by mohlo jakýmkoli způsobem ohrozit klienta nebo v něm vyvolat nežádoucí pocity nedůvěry či dokonce selhání. Poradenská činnost se provozuje zásadně na vyžádání klienta a z jeho strany musí být vše dobrovolné. Aby poradce mohl klientovi správně poradit, potřebuje o něm získat co nejvíce informací. Tyto informace musejí být důvěrné a musí být zpracovány a uchovány tak, aby se k nim nemohla dostat žádná třetí osoba. Zaznamenávat informace lze rovněž pouze se souhlasem klienta.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru poradenství nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

 

 

[Nabídka služeb]

Nevíte si rady nebo nestíháte s prací do školy z oboru

Rychle řešíme problémy studentů v oblasti

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.

Nezávazná objednávka

Možná témata prací z oboru poradenství

 • Analýza práce poradců v oblasti kariérového poradenství na základních školách
 • Specifika rodinného poradenství
 • Výchovný poradce v dětském domově
 • Specifika sociálního poradenství u dětí, mladistvých, dospělých a seniorů
 • Činnost poradny pro drogově závislé
 • Komunikace při práci s delikventy
 • Sociální pedagog jako tvůrce pomáhající profese
 • Sociální aspekty výchovy
 • Poradce při ztrátě zaměstnání
 • Etický kodex v poradenství
 • Využití canisterapie
 • Možnosti sociální rehabilitace seniorů

 

Doporučení literatura česká i zahraniční

 • ATKINSON, R. L. 2003. Psychologie. 2. vyd. Praha: Portál, 751 s. ISBN: 80-7178-640-3.
 • DRYDEN, W. 2008. Poradenství. Praha: Portál, 120 s. ISBN 978-80-7367-371-0.
 • FELTHAM, C. HORTON, I. 2000. Handbook of counselling and psychoterapy. 1.vyd, London: SAGE Publications Ltd, 777 s. ISBN: 0-7619-5687-5.
 • FREJENČÍK. J. 2010. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. 2. vyd. Praha: Portál, 256 s. ISBN: 978-80-7367-815-9
 • MICHALÍK, J., JESENSKÁ, J., VENCL, J. 2007. Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb.1vyd. Praha: Studio Element. 114 s. ISBN: 80-903657-2-8.
 • MICHALÍK a kol.  2008. Poradenství uživatelům sociálních služeb.  1  vyd.  Praha: Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených - sekce vzdělávání, 144 s.  ISBN 978-80-903658-2-7.
 • NOVOSAD, L. 2006. Základy speciálního poradenství: struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. 2 vyd. Praha: Portál. 159 s. ISBN: 80-7367-974-3
 • TOLAN, J. 2006. Na osobu zaměřený přístup: v poradenství psychoterapii. 1.vyd. Praha: Portál, 223 s. ISBN 80-7367-146-8.
 • TOLAN, J. 2006. Na osobu zaměřený přístup: v poradenství a psychoterapii.  1.vyd. Praha: Portál, 223 s. ISBN 80-7367-146-8.
 • BROCKAERT, B. Etické otázky na konci života.  In PAYNEOVÁ, S.; SEYMOUROVÁ, J.; INGLETONOVÁ, Ch.  Principy a praxe paliativní péče.  Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. ISBN 978-80-87029-25-1.
 • FELDMANN, K. Tod  und  Gesellschaf:  Sozialwissenschaftliche  Thanatologie  im Überblick. Wiesbaden: Sozialwissenschaften, 2004. ISBN 978-3-531-14297-5.
 • PARKERS, C. M.;  RELFOVÁ, M.;    COULDRICKOVÁ, A. Poradenství pro smrtelně nemocné a pozůstalé. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. ISBN 978-80-87029-23-7
 • SOKOL, J. Stárnutí a smrt. In JIRÁSKOVÁ, V., a kol. Mezigenerační porozumění a komunikace. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. ISBN 80-86861-80-5.
 • ČAKRT, Michal. Typologie osobnosti: volba povolání, kariéra a profesní úspěch. 1. vyd. Praha: Management Press, 2010. 217 s. ISBN 978-80-7261-220-8
 • MAYRING, Philipp. Qualitative  Inhaltsanalyse:  Grundlagen  und  Techniken. 11.  aktualisierte und überarbeitete Auflage. Deutschland/Schweiz,  Wienheim/Basel: Beltz  Verlag, 2010. 144 s. ISBN 978-3-407-25533-4.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 531 s. ISBN 978-80-246-2153-1.
 • VENDEL, Štefan. Kariérní poradenství. 1.  vyd.  Praha:  Grada  Publishing, 2008. 224 s.  ISBN 978-80-247-1731-9.
 • DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, Jana, a kol., 2002. Manželství a rozvody. 1. vydání. Praha: LINDE. ISBN 80-86131-34-4
 • HAMPLOVÁ, Dana a kol., 2014. Rodina a zdraví. 1. vydání. Praha: SLON.  ISBN 978-80-7419-169-5.
 • CHLOUPKOVÁ, Soňa, 2013. Jednání se zájemcem o službu sociální péče od A do Z. 1. vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4678
 • MATOUŠEK, Oldřich, a kol., 2013. Encyklopedie sociální práce. 1. vydání. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-03667
 • MATOUŠEK, Oldřich, 2014. Rodičovství po rozvodu a možnosti jeho hodnocení. Právo a rodina. Roč. 16, ISSN 1212-866X
 • MATOUŠEK, Oldřich, Pavla KODYMOVÁ a Jana KOLÁČKOVÁ, 2005. Sociální práce v praxi. 1. vydání. Praha: Portál. ISBN 80-7367-002-X.
 • MATOUŠEK, Oldřich a kol., 2003. Metody a řízení sociální práce. 1. vydání. Praha: Portál. ISBN 80-7178-548-2.
 • MATOUŠEK, Oldřich a kol., 2007. Sociální služby. 1. vydání. Praha: Portál. ISBN 987-80-7367-310-9
 • MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR, 2012. Sociálně-právní ochrana dětí v případech rozvodových a rozchodových konfliktů. 1. vydání.  Praha: MPSV. ISBN 978-80-7421-048-8
 • NOVÁK, Tomáš, 2012. Péče o dítě po rozvodu a jeho úskalí. 1. vydání.  Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4110-9
 • NOVOSAD, Libor, 2009. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. 1. vydání. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-509-7
 • RUDOLPH, Jürgen, 2010. Du  bist  mein  Kind.  Die  Cochemer  Praxis –Wege einem menschlicheren    Familienrecht.1. vydání.Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf. ISBN 978-3-89602-784-9.
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo