[Studijní obory]

Obor obor předškolní pedagogika

 

Obor PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Zmínky o výchově a vzdělání nejmenších dětí lze nalézt již v pravěku. Výchova spočívala v praktičnosti a dítě se učilo dovednostem formou napodobování. Děti byli v neustálém kontaktu s dospělými a sledovali veškeré jejich činnosti, které většinou směřovaly k obstarání potravy. Další formou výchovy byla výchova mravní. Děti se od starších učili úctě, statečnosti, spravedlnosti, poslouchali historky o hrdinství a o historii kmene. Další vývoj výchovy se nesl v duchu vojenském, kdy se mladí lidé učili bojovat a chránit tak své území, kmen či rodinu. Děti také často skládaly různé zkoušky, ve kterých dokazovali nejen svou sílu, ale také vědomosti o historii.

  

Historie vzniku mateřských škol

Historicky nejstarší předškolní zařízení na našem území se nazývalo opatrovna. Mateřské školy začaly vznikat kolem roku 1870 a byly bezplatné. V první polovině 20. století se změnil postoj k předškolní péči a začal se zdůrazňovat volný pohyb dětí a vzdělávání prostřednictvím aktivit. Po válečném období související s rozvojem trhu práce bylo počátkem vzniku předškolních zařízení tak, jak je známe dnes. Po roce 1989 se však upouští od „sovětské výchovy“ a prosazuje se individuální potřeby dětí a jejich rozvoj. V dnešní době si rodiče mohou zvolit, zda pro své dítě zvolí veřejnou předškolní instituci nebo zvolí péči speciální či církevní.

   

Vzdělávací a výchovná činnost

Předškolní pedagogika se zabývá vzděláváním či výchovou dětí ve věku od 3 do 6 let. Předškolní docházka však stále není, na rozdíl od školní docházky, povinná. Jejím cílem je rozvoj osobnosti dítěte, schopnosti učení, samostatnosti a osvojení základů mravního chování a jednání, rozvoj jeho schopností a dovedností.

   

Rámcové vzdělávací programy

Vzdělávání jako celek upravuje Národní program vzdělávání. Jednotlivé etapy vzdělávání jako předškolní, základní a střední vzdělávání upravují Rámcové vzdělávací programy. Tyto programy nejsou striktně dané a za dodržení určitých podmínek je může každé vzdělávací zařízení aplikovat rozdílně. Hlavní body programu tvoří: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.

   

Pedagogický význam předškolních zařízení

V dnešním světě je potřeba předškolních zařízení takřka nezbytná. Nejenže poskytuje dětem útočiště po dobu, kdy jsou rodiče v práci, ale zároveň se zde objevuje i význam pedagogický. Zařízení jsou bezpečným místem pro hru, děti se zde učí navazovat kontakty, naučí se dodržovat režim (hra, jídlo, spánek) a zároveň dítěti zabezpečuje dostatek pohybu.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru předškolní pedagogiky nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

 

[Nabídka služeb]

Nevíte si rady nebo nestíháte s prací do školy z oboru

Rychle řešíme problémy studentů v oblasti

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.

Nezávazná objednávka

Možná témata prací

 • Počítačová učebna v předškolním zařízení
 • Sexuální výchova v MŠ
 • Multidisciplinární spolupráce v oblasti předškolní péče
 • Předškolní stimulace dětí ze znevýhodněného prostředí
 • Začleňování dětí s jiným mateřským jazykem do tříd MŠ
 • Spolupráce MŠ a sociálních institucí v oblasti péče o dítě
 • Montessori pedagogika v předškolním zařízení
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Speciální pedagogika předškolního věku
 • Projevy agresivity v MŠ a způsoby jejího řešení

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • ALLEN, Eileen a Lynn R. MAROTZ. Přehled vývoje dítěte: od prenatálního období do 8 let. 1. vydání. Praha: Portál, 2002. 187 s. ISBN 80-7178-614-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Školní zralost :co by mělo umět dítě před vstupem do školy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. iii, 100 s. ISBN 9788025125694.
 • BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Mezi námi pastelkami :grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 3 do 5 let - 1. díl. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2005. 64 s. ISBN 8025108090.
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikace dětí předškolního věku. první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. 236 s. ISBN 978-80-247-3008-0.
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 200 s. ISBN 978-80-210-4454-8.
 • Diagnostika dítěte předškolního věku :co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Edited by Jiřina Bednářová - Vlasta Šmardová, Illustrated by Richard Šmar. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. iv, 212 s. ISBN 978-80-251-1829-0.
 • Dítě a mateřská škola. Edited by Soňa Koťátková. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 193 s. ISBN 978-80-247-1568-1.
 • DVOŘÁKOVÁ, Hana. Pohybové činnosti v předškolním vzdělávání. 2. vyd. Praha: Raabe, 2011. 146 s. ISBN 9788086307886.
 • DVOŘÁKOVÁ, Hana. Sportujeme s nejmenšími dětmi. Vyd. 2., přeprac. Velké Bílovice: TeMi CZ, 2009. 123 s. ISBN 978-80-87156-26-1.
 • EACEA. Vzdělávání a péče v raném dětství v Evropě: překonávání sociálních a kulturních nerovností. Brusel: Euridice, 2010. 190 s. ISBN 978-92-9201-025-6.
 • FRAŇKOVÁ, Slávka, Jana PAŘÍZKOVÁ a Eva MALICHOVÁ. Jídlo v životě dítěte a adolescenta: teorie, výzkum, praxe. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013, 302 s. ISBN 978-802-4622-477.
 • HAŠKOVÁ, Hana, Steven SAXONBERG a Jiří MUDRÁK. Péče o nejmenší: Boření mýtu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 199 s. ISBN 978-80-7419-114-5.
 • HORKÁ, Hana a Zora SYSLOVÁ. Studie k předškolní pedagogice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 121 s. ISBN 978-80-210-5467-7.
 • HORKÁ, Hana a Zora SYSLOVÁ. Studie k předškolní pedagogice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 121 s. ISBN 978-80-210-5467-7.
 • KOLUCHOVÁ, Jarmila. Osvojení a pěstounská péče. Edited by Zdeněk Matějček. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 155 s. ISBN 80-7178-637-3.
 • KUTÁLKOVÁ, Dana. Budu správně mluvit :chodíme na logopedii. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 224 s. ;. ISBN 9788024736877.
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. 368 s. ISBN 80-247-1284-9.
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. 368 s. ISBN 80-247-1284-9.
 • MOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004. 48 s. ISBN 80-87000-00-5.
 • PROCHÁZKA, Miroslav. Sociální pedagogika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 203 s. ISBN 9788024734705.
 • RABUŠNICOVÁ, Milada. Rodiče a škola. PRŮCHA, Jan. (ed.) Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, 2009, s. 935. ISBN 978-80-736-546-2
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2004. 48 s. ÚIV, Nakladatelství Tauris. ISBN 80-87000-00-5.
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 2., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 390 s. ISBN 80-7367-124-7.
 • SVOBODOVÁ, Eva. Vzdělávání v mateřské škole: školní a třídní vzdělávací program. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 166 s. ISBN 978-807-3677-749
 • SYSLOVÁ, Zora, Irena BORKOVCOVÁ a Jan PRŮCHA. Vzdělávání a péče v raném věku. Komparace české a zahraniční situace. 1. vyd. Praha: Wolters Kluver, 2014. 213 s. 373.2/3 Předškolní a primární výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7478-354-8.
 • SYSLOVÁ, Zora. Autoevaluace v mateřské škole: cesta ke kvalitě vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012, 177 s. ISBN 978-802-6201-830
 • SYSLOVÁ, Zora; BORKOVCOVÁ, Ivana; PRŮCHA, Jan. Péče a vzdělávání dětí v raném věku. Komparace české a zahraniční studie. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 216 s. ISBN 978-80-7478-354-8.
 • ŠTECH, Stanislav a Jana ZAPLETALOVÁ. Úvod do školní psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013, 230 s. ISBN 978-80-262-0368-1
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese :variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000. 444 s. ISBN 80-7178-496-6.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie :dětství, dospělost, stáří. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 8024609568.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 8024609568.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. 1. vydání. Praha: Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0.
 • VETEŠKA, Jaroslav a Michaela TURECKIOVÁ. Kompetence ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 159 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1770-8.
 • ZAJITZOVÁ, Eliška. Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči. Vyd. 1. Praha: Hnutí R, 2011. 113 s. ISBN 9788086798141.
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo