[Studijní obory]

Obor Obor projektové řízení

 

Projektové řízení

Projektové řízení spadá pod obor management a hlavním cílem oboru je jasné definování cíle, kterého má být projektem dosaženo. Dále pak jednotlivých kroků a dílčích cílů, které jsou zapotřebí k tomu, aby se dosáhlo celkového cíle. Obor chápe projekt jako řízený proces, neboli souslednost úkolů s jasným začátkem a koncem, limitovanými zdroji (pracovníci, finance, suroviny, čas) a možnými riziky. Díky projektovému řízení je organizace schopna se zdokonalovat a plnit i složitější projekty. Projektové řízení nabývá velkého významu zejména u rozsáhlejších projektů, které jsou nákladově náročnější, a díky jejich efektivnímu řízení lze dosáhnout nemalých úspor jak finančních, tak také v oblasti zdrojů. Kromě úspory lze také dosáhnout zdokonalení výroby a tím jejího zefektivnění.


Dovednosti projektových manažerů

Projektový manažer by měl být schopný využívat projektového řízení jako systémového nástroje a naplánovat a řídit realizaci projektu, včetně predikce rizik s ním spojených. Měl by dokázat sám řídit menší projekty nebo vést projektový tým, obsluhovat softwarové vybavení, analyzovat vhodný projekt či identifikovat možná rizika.


Standardy

Tématu řízení projektů na mezinárodní úrovni se věnují různé profesní organizace nebo organizace vydávající standardy. Ty nejvýznamnější v tomto oboru jsou: PMI, IPMA, AXELOS Limited. Existuje rovněž mnoho oborových a dílčích metodik pro řízení projektů. Obecně nejznámější a světově nejrozšířenější metodiky a standardy pro řízení projektů jsou:

 • PMBOK (Project Management Body ofKnowledge) - vydává PMI
 • PRINCE2 (PRojects IN ControlledEnvironment) - vydává AXELOS Limited

Rozhodnutí o tom, jakou metodu pro řízení projektů zvolit, je závislé především na třech základních faktorech:

 • Na organizaci (druh, kultura, vyspělost, velikost, způsob řízení, …), ve které projekt probíhá
 • Na specifikaci projektu (samotný předmět a cíle, finance, harmonogram, priority, kapacity, rizika, vazba na portfolio projektů, …)
 • Na projektovém manažerovi, který projekt řídí (a tedy na zkušenostech s konkrétní metodikou)

Ve vztahu k řízení projektu se vztahují také normy ISO,  které umožňuje certifikovat systém řízení projektů v organizaci.

 • ISO 10006 Systémy managementu jakosti (norma ISO pro řízení projektů)
 • ISO 21500 (připravovaná norma ISO pro řízení projektů)

Nejznámější a světově nejrozšířenější certifikace projektových manažerů jsou:

 • Certifikace projektového manažera dle IPMA (IPMA - International Project Management Association)
 • Certifikace projektového manažera dle PMI (PMI  - Project Management Institute)
 • Certifikace projektového manažera dle PRINCE2 (AXELOS Limited)

 

Související vědní disciplíny

Projektové řízení se dnes již neobejde bez výrazné softwarové opory, tudíž jednou ze souvisejících vědních disciplín je informatika. Jedná se o disciplínu oboru management, který je tak dalším souvisejícím oborem společně s administrativou či operačním výzkumem, který využívá zejména kvantitativních matematických metod. Neobejde se také bez znalostí z psychologie, matematického modelování, ekonomie, financí, práva, personálního řízení, marketingu či dalších společenských věd.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru projektového řízení nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:


Možná témata prací z oboru projektové řízení

 • Řízení projektu a optimalizace projektového řízení
 • Projektové řízení v organizaci a jeho uplatnění v oblasti kvality
 • Implementace projektového řízení ve společnosti XY
 • Projektové řízení- návrh event managementu nového produktu
 • Procesní management v průmyslové firmě, jeho zavádění, řízení a vyhodnocování
 • Reengineering procesů, jeho východiska, praktické uplatnění a efekty
 • Řízení investičního procesu v průmyslovém sektoru jako nástroj tvorby hodnoty firmy
 • Internetové aplikace jako nástroj projektového řízení
 • Kvantitativní metody projektového řízení
 • Operační výzkum- nástroj k zefektivnění podnikatelské činnosti

 

Seznam doporučené literatury české i zahraniční

 • BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O., Management, Olomouc: Rubico, 2001. ISBN 80-85839-45-8.
 • ČSN ISO 10006. Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů. Praha: Český normalizační institut. 2004.
 • DOLEŽAL, J., Projektové řízení a tvorba projektů s podporou v Microsoft Project, podkladový materiál pro eLearningový kurz. 2007
 • CHVALOVSKÝ, V., Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať. 1. vyd. ASPI, a.s., 2005. ISBN 80-7357-085-8
 • KOLEKTIV AUTORŮ, Národní standard kompetencí projektového řízení, 1. vyd. Brno: Společnost pro projektové řízení, 2008. ISBN 978-80-214-3665-7.
 • KOTLER, P.: Marketing Manangement. Přel. V. Dolanský, S. Jurečka. 10. vyd. Praha; GRADA, 2001. 719 stran. ISBN 80-247-0016-6
 • LACKO, B., Projektové řízení I. skripta ke kurzu Projektové řízení I pořádané ACSA, 2007.
 • MARTIN, P., TATE, K., Management projektů – MemoryJogger. 1. vyd. Praha: Česká společnost pro jakost, 2005. ISBN 80-02-01732-3.
 • NĚMEC, V., Projektový management. 1. vyd. Praha: GradaPublishing, a.s., 2002. ISBN 80- 247-0392-0. 45
 • NEWTON, R. Úspěšný projektový manažer. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2544-4.
 • NOVÁKOVÁ, Z., Projektové řízení I. skripta ke kurzu Projektové řízení I pořádané ACSA, 2007.
 • POSTER, K., APPLEGARTH, M., Projektový management, 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2006. ISBN 80-7367-141-7.
 • ROSENAU, D., Řízení projektů, 2. vyd. Brno: Computerpress, 2003. ISBN 80-7226-218-1. Sborník z konference, Project Management Day, 2008.
 • SVOZILOVÁ, A., Projektový management, 1. vyd. Praha:GradaPublishing, a.s., 2006. ISBN 80-247-1501-5.
 • ŠUBRT, T., LANGROVÁ P., Projektové řízení I. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2004. ISBN 80-213-1194-0.
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo