[Studijní obory]

Obor Obor průmyslové inženýrství

 

Obor Průmyslové inženýrství

Průmysloví inženýři projektují, implementují, plánují a řídí komplexní integrované výrobní systémy a systémy pro poskytování služeb a zabezpečují jejich vysokou výkonnost, spolehlivost, plnění termínů a řízení nákladů v nich. Tyto systémy integrují lidi, informace, technologická zařízení a procesy, materiály a energie v celém životním cyklu daného výrobku nebo služby.“


Průmysloví inženýři

Průmysloví inženýři by měli působit jako integrátoři vědy, obchodu a techniky, a měli by disponovat schopností řešit problém z jeho technické, lidské, informační i finanční stránky. Vyžaduje se od nich přehled o fungování jednotlivých prvků výrobního podniku a měli by být schopni organizace a řízení projektů podnikových změn.


Disciplíny související s oborem

Do oboru průmyslového inženýrství spadá celá řada disciplín a problematik, jimiž se projektoví inženýři zabývají. Jde o logistiku- řízení zásob, dopravy a průběžných časů a dalších, zavedení štíhlé výroby, uplatňování principů Six Sigma, reorganizaci podniků, zlepšování procesů či redukci nákladů.


Postava průmyslového inženýra

V průmyslovém inženýrství je důležitá postava průmyslového inženýra. Jedná se o osobu, která by měla mít přehled o základních metodách a postupech při analýze a měření práce (MOST, UAS), zlepšování procesů (Kaizen), optimalizaci, logistice (optimalizace zásob), řízení projektů či nástrojů kvality.


Související vědní obory

Průmyslové inženýrství využívá poznatků fyziky, matematiky, ale také sociálních věd či managementu, personálního řízení,

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru průmyslového inženýrství nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

 

Možná témata prací z oboru průmyslové inženýrství

 • Analýza a optimalizace vybraných procesů v konkrétní společnosti
 • Leansix sigma: aplikace v daném odvětví
 • Leanproduction metodologie
 • Návrh optimalizace zásob konkrétní společnosti
 • Analýza logistického řetězce konkrétní společnosti
 • Management kvality a jeho aplikace
 • Systém odměňování pracovníků
 • Hodnotová analýza
 • Controlling-postavení a funkce v podniku
 • Optimalizace výrobní linky daného podniku

 

Seznam doporučené literatury české i zahraniční

 • IMAI, Masaaki. GembaKaizen : Řízení a zlepšování kvality na pracovišti. Brno: ComputerPress, a.s., 2008. 312 s. ISBN 80-251-0850-3.
 • GOLDRAT, E. M.; COX, J. Cíl: Proces trvalého zlepšování., Přeložili Libuše Trávníčková, Luboš Trávníček. 2. vydání. Praha: Interquality, 2001. 335 s. ISBN 80- 902270-2-0.
 • MAŠÍN, I., VYTLAČIL, M. Cesty k vyšší produktivitě – Strategie založená na průmyslovém inženýrství. 1. vyd., Liberec: Institut průmyslového inženýrství, 1996. ISBN: 80-902235-0-8.
 • MELČÁK, M., Výrobní management. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1995 128 str.
 • VYTLAČIL, M., MAŠÍN, I. Týmová společnost: Podnik v globálním prostředí. 1. vyd. Liberec: Institut průmyslového inženýrství, 1998. 415 s. ISBN 80-902235-2-4.
 • SYNEK, Miloslav a kolektiv. Manažerská ekonomika. 4 aktualizované vyd. Praha: GradaPublishing, a.s., 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4.
 • VEBER, J. a kol.,Management kvality, enviromentu a bezpečnosti práce. Praha: Management press 2006, 1. vyd., 358 str., ISBN 80-7261-146-1
 • VEBER, J. a kol., Management – Základy,prosperita,globalizace. 1. vyd., Praha: Management press 2005, 700 str., ISBN 80-7261-029-5
 • Armin TÖPFER a kolektiv: Six Sigma, Koncepce a příklady pro řízení bez chyb. ComputerPress, ISBN 978-80-251-1766-8
 • Heřman, J. Řízení výroby. Slaný: Melandrium, 2001. ISBN 80-86175-15-4
 • Kavan, M. Výrobní a provozní management. Praha: GradaPublishing, spol s.r.o., 2002. ISBN 80-247-0199-5
 • Klečka, J., Matějka, M. Nové podnikové systémy. Praha: VŠE v Praze – Nakladatelství Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-0702-1.
 • Košturiak, J., Frolík, Z. A kolektiv. Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing s.r.o., 2006. ISBN 80-86851-38-9
 • ČSN EN ISO 9001:2000 Systémy managementu jakosti – Požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2002. 52 stran
 • ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu jakosti – Základy, zásady a slovník. Praha: Český normalizační institut, 2000. 64 stran

 

 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo