[Studijní obory]

Obor Obor psychologie osobnosti

 

Obor psychologie osobnosti

Pojem osobnost se objevuje již ve starověkem Řecku. Hlavním prvkem řeckého dramatu byla „persona“. Dnes lze pojem osoba charakterizovat jako soubor znaků a vlastností, které jsou pro daného jedince charakteristické a díky nimž se odlišuje od ostatních jedinců. Cicero prohlašoval, že osobou je každý svobodný člověk.

   

Význam studia oboru

Psychologii osobnosti lze považovat za základní psychologickou disciplínu. Lidé jsou rozdílní a rozdíly tvoří především jejich osobité vlastnosti. Tyto vlastnosti ovlivňují lidské myšlení a chování a tedy celou osobnost člověka. Osobnost můžeme definovat jako soubor tělesných a duševních vlastností člověka, které se psychologie osobnosti snaží rozpoznat a na základě kterých se od sebe jednotliví lidé liší nebo naopak podobají. Psychologie osobnosti zkoumá stálost a proměnlivost lidského chování za různých podmínek a v různém časovém období. Hledá rozdíly a spojitosti mezi jednotlivými osobami či skupinami osob.

   

Struktura osobnosti

Strukturu osobnosti tvoří jak získané, tak vrozené vlastnosti. Individuální projev osobnosti, který je pro daného jedince jedinečný a u žádného jiného jedince se nebude projevovat stejně, označujeme jako povahu neboli charakter. Způsob projevu emocí označujeme jako temperament, který se projevuje v určitých reakcích člověka. Temperament dále určuje, jestli je člověk extrovert, introvert, cholerik, melancholik, flegmatik či sangvinik. Nedílnou součástí osobnosti je také motivace neboli motivační vlastnosti, které ženou člověka dopředu. Jak dokáže jedinec zvládnout určité činnosti, dokazují jeho schopnosti.

   

Typy osobnosti

Osobnost člověka může být zaměřena několika směry. Potřeby, které jsou uspokojeny prostřednictvím zájmů, citovými vztahy a schopnostmi tvoří hlavní zaměření osobnosti. Osobnost může být zaměřena na sebe, kdy bez ohledu na vykonanou práci a prostředí, očekává odměnu a pochvalu. Další typ osobnosti považuje za důležité, udržovat veškeré vztahy v harmonické rovině a je zaměřena na interakci. Třetím typem je osobnost, která je zaměřena na úkol a ukazuje svou sílu a intenzitu, s jakou se pouští do řešení všech problémů.

   

Hlavní směry psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti tvoří několik hlavních směrů. Každá teorie psychologie osobnosti se odvíjí od určitého filozofického směru. Mezi základní patří například biologická teorie, psychoanalytické pojetí, behavioristické pojetí, sociologické pojetí, zamítání osobnosti atd. Za nejznámější lze považovat teorii Sigmunda Freuda a jeho psychoanalýzu. Základem je fyziologická determinace chování jedince a vývoje jeho osobnosti včetně sexuální povahy energie – libida. Strukturu osobnosti vymezil na 3 úrovně, a to id (nevědomé, iracionální), ego (vědomé, racionální) a superego (princip dokonalosti).

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru psychologie osobnosti nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

 

[Nabídka služeb]

Nevíte si rady nebo nestíháte s prací do školy z oboru

Rychle řešíme problémy studentů v oblasti

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.

Nezávazná objednávka

Možná témata prací z oboru psychologie osobnosti

 • Psychologie osobnosti a vliv charakterových vlastností člověka na vyjednávání
 • Psychologie osobnosti v profesích zabývajících se kreativní činností
 • Jak ovlivňuje uspořádání prostoru psychologii osobnosti
 • Teorie psychologie osobnosti
 • Asertivní chování (výzkum ve vybrané organizaci)
 • Psychologie osobnosti jedinců se zdravotním postižením
 • Vliv médií na rozvoj psychologie osobnosti na děti předškolního věku
 • Vliv pořadí narození na psychologii osobnosti
 • Poruchy osobnosti ve vztahu k různým druhům závislostí jedinců
 • Specifika psychologie osobnosti vězňů (výzkum)
 • Aspekty sociálního zrání osobnosti
 • Duše v psychologii
 • Psychologie osobnosti seniorů v kontextu stavu těla a psychiky
 • Osobnost a dílo Sigmunda Freuda (či jiného významného představitele)
 • Rodinné prostředí a jeho vliv na utváření osobnosti jedince

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • BLATNÝ, Marek a kol. Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada, 2010. 301 s. ISBN 978-80-247-3434-7.
 • BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 301 s. ISBN 978-80-247-3434-7.
 • CAKIRPALOGLU, Panajotis. Úvod do psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 287 s. ISBN 978-80-247-4033-1.
 • ČÁP, Jan. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996. 302 s. ISBN 80-85866-15-3.
 • FISCHER,  Slavomil a Jiří ŠKODA. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008, 205 s. ISBN 978-80-7387-014-0.
 • GILLERNOVÁ, Ilona, Vladimír KEBZA a Milan RYMEŠ. Psychologické aspekty změn v české společnosti: člověk na přelomu tisíciletí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 256 s. ISBN 978-80-247-2798-1.
 • HALL, S.  Calvin. Introduction  to  Theories  of  personality.  New  York:  Wiley,  c1 985, xiii, 657 p. ISBN 0471089060.
 • HARTL,  Pavel  a  Helena HARTLOVÁ. Velký psychologický slovník. Praha:  Portál, 2010. 800 s. ISBN 978-80-7367-686-5.
 • HOMOLA,  Miloslav  a  Dobromila TRPIŠOVSKÁ. Psychologie  osobnosti:  (Stručný výkladový slovník).  1.  vyd.  Olomouc:  Univ.  Palackého,  1992.  ISBN 978-807-0670-682.
 • IGGE,  June  L,  Sherwood  J  BEST  a Kathryn  Wolff  HELLER. Teaching  individuals with  physical,  health,  or  multiple disabilities. 4th ed. Upper Saddle River, N.J.: Mer-rill/Prentice Hall, c2001, xvi, 620 p. ISBN 0130953067.
 • JŮVA, Vladimír. Estetická výchova a všestranný rozvoj osobnosti. Praha: Academia, 1987. 182 s.
 • KOHOUTEK, Rudolf a Karel OURODA. Psychologie osobnostních typů učitele. Brno: CERM, 2000, 19 s. ISBN 80-7204-176-2.
 • KOHOUTEK, Rudolf. Poznávání a utváření osobnosti. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2001. 275 s. ISBN 80-7204-200-9.
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Základy psychologie s aplikacemi do ekonomické a manažerské praxe. 1. vyd. Brno: Rašínova vysoká škola, 2008, 64 s. ISBN 978-80-87001-12-7.
 • MIKŠÍK, Oldřich. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum, 2007. 274 s. ISBN 978-80-246-1304-8.
 • MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1362-4.
 • NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1997. 333 s. ISBN 80-200-0628-1.
 • OREL, M.; FACOVÁ, V. a kol. Člověk, jeho smysly a svět. Praha: Grada  Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2946-6.
 • PLEVOVÁ, Irena a Alena PETROVÁ. Obecná psychologie.  1.  vyd.  Olomouc:  Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-244-3247-2.
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 328 s. ISBN 80-247-0871-x.
 • ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti. Obor v pohybu. Praha: Grada, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3133-9.
 • SALBOT, Vladimír. PAŠKOVÁ, Lucia. Psychológia osobnosti pre učiteľov (Vysokoškolské učebné texty). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogiká fakulta, 2013. 84 s. ISBN 978-80-557-0505-7.
 • SMÉKAL, Vladimír a Petr MACEK. Utváření a vývoj osobnosti: psychologické, sociální a pedagogické aspekty. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2002, 264 s. ISBN 80-85947-83-8.
 • SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. 2. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-250-8.
 • SVOBODA, Mojmír, Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009, 791 s. ISBN 978-80-7367-566-0.
 • SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých. Vyd. 4., V nakl. Portál 3. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-807-3677-060.
 • SVODOBA, Jan. Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku. Praha: Portál, 2013. 164 s. ISBN 978-80-262-0603-3.
 • SZTOMPKA, P. Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-77-9.
 • ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka. Osobnost a její rozvoj (distanční výuková opora). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2008. 86 s. ISBN 978-80-7368-515-7.
 • ŠNÝDROVÁ, Ivana. Psychodiagnostika. Praha: Grada, 2008. 144 s. ISBN 978-80-247-2165-1.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 4., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2008, 870 s. ISBN 978-80-7367-414-4.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd. 3. Praha: Portál, 2002, 444 s. ISBN 80-7178-678-0.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014, 815 s. ISBN 978-80-262-0696-5.
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo