Obor Psychoterapeutická studia

Psychoterapie je záměrné a cílené používání psychoterapeutických prostředků kvalifikovaným odborníkem – psychoterapeutem. Psychoterapeutem se člověk stává po absolvování některého z mnoha akreditovaných psychoterapeutických výcviků, nestačí k tomu vystudovat psychologii. Naopak, psychoterapeutem může být i člověk, který psycholog není.


Psychoterapie

Psychoterapie se zaměřuje na léčení, prevenci či rehabilitaci více závažných duševních potíží, zatímco například poradenství řeší méně zavážné běžné obtíže. Psychoterapie je odborná, intervence je hlubší, rozsháhlejší a intenzivnější. Klient může vyhledat psychoterapeuta, protože má pocit, že svoji životní situaci nezvládá, nebo si svoje problémy ani neuvědomuje nebo jim přičítá jiný význam. Cílem psychoterapeuta je stimulovat klienta ve směru růstu, ve směru k normě, odstraňovat nebo alespoň zmírnovat nežádoucí aspekty, podporovat duševní zdraví. Cílem je dosažení změny nežádoucí klientovy situace, v jeho chování, prožívání, myšlení, emocích.


Důležité aspekty

Psychoterapie se realizuje různými metodami, některé aspekty jsou ale důležité pro každou terapii, a to jsou: osobnost terapeuta (jeho vystupování, vzhled, působení), komunikace a vytvořený vztah s klientem, očekávání klienta nebo tzv. Hawthornský efekt (= pozitivní změny v chování klienta kvůli zvláštní pozornosti, kterou mu terapeut věnuje).


Klasifikace psychoterapie

Psychoterapii můžeme rozdělit na individuální a skupinovou. Psychoterapie, tak jako psychologie obecně, má mnoho různých směrů, patří sem na osobnost zaměřený přístup (C. Rogers), kognitivně behaviorální terapie, racionálně emoční terapie, psychoanalýza, adlerovská psychoterapie, jungovská psychoterapie, krátká dynamická psychoterapie, transakční analýza, gestalt terapie, rodinná terapie, komunikační psychoterapie, existenciální psychoterapie, daisenanalýza, terapie realitou nebo terapie tmou a další.


Metody psychoterapie

Metody psychoterapie můžeme dělit na racionální (explikace, persuaze, reorientace), sugestivní a hypnotické metody (hypnóza), empatické a abreaktivní metody, relaxační a imaginační metody (autogenní trénink, řízená imaginace), nácvikové metody (pozitivní nácvik, nácvik asertivity, averzivní terapie, systematická desenzibilzace a expozice, nápodoba), psychoananlytické metody (technika volných asociací, interpretace a analýza odporu, přenos) nebo interpersonální metody (náhled, korektivní emoční zkušenost, psychodrama).

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru psychoterapeutických studií nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:


Možná témata prací k oboru psychoterapeutická studia

 • Aplikace psychoterapie na žáky základních škol
 • Psychoterapeutický vztah jako významný prostředek psychoterapie
 • Psychoterapie jako součást péče o dětí s poruchami chování.
 • Psychoterapie v sociálních a zdravotně-sociálních službách
 • Skupinová psychoterapie a skupinová sociální práce
 • Využití psychoterapie v pomáhajících profesích
 • Změny hodnotových orientací v průběhu psychoterapie a sociální práce
 • Možnosti využití psychoterapeutických postupů v rámci praxe sociálního pracovníka
 • Využití muzikoterapie u mentálně retardovaných klientů
 • Využívání arteterapie u dětí se souběžným postižením více vadami
 • a další

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • KNOBLOCH, F, KNOBLOCHOVÁ, J. Integrovaná psychoterapie. Praha: Avicenum, 1993. 
 • KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Grada, 2006. 
 • LANGMEIER, J., ŠPITZ, J. Dětská psychoterapie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-381-1. 
 • LIEBMANN, M. Skupinová arteterapie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-864-3.
 • MACKEWN, J. Gestalt psychoterapie. Praha: Portál, 2004. 
 • MATOUŠEK, O. Potřebujete psychoterapii?. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-314-5. 
 • PROCHASKA, J. O., NORCROSS, J. C. Psychoterapeutické systémy: průřez teoriemi. Praha: Grada Publishing, 1999. 
 • RAUCHFLEISCH, U. Doprovázení a psychoterapie delikventů. Boskovice: Albert, 2000. ISBN 80-85834-83-9. 
 • ROGERS, C. R. Ako byť sám sebou. Bratislava: IRIS, 1995
 • VYBÍRAL, Z., ROUBAL, J. Současná psychoterapie. Praha: Portál, 2010. 
 • VYMĚTAL, J. Rogersovská psychoterapie. Praha: Český spisovatel, 1996. 
 • VYMĚTAL A KOL. Obecná psychoterapie. Grada: Praha, 2004. 
 • VYMĚTAL A KOL. Speciální psychoterapie. Praha: Grada, 2007. 
 • YALOM, I. D. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Konfrontace, 1999.
 • YALOM, I. Chvála psychoterapie. Praha: Portál, 2004. 
 • ZEIG, J. Umění psychoterapie. Praha: Portál, 2005.

 

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace