[Studijní obory]

Obor Obor regionalistika

 

Obor REGIONALISTIKA

Obor regionalistika přestavuje multioborovou sociálněvědní disciplínu. Ta se zabývá studiem prostorových jevů, procesů a vztahů. Jedná se o zastřešující pojem pro regionální vědy. Tento pojem byl ustaven v 50. letech 20. století. V této době se rozlišovaly dva druhy regionů. Jednalo se o region přirozený a uměly. V roce 1956 byla založena asociace Regional science association, která inspirovala další evropská hnutí.

 

Mezioborový charakter

Regionalistika představuje rámcovou disciplínu a má svůj mezioborový charakter. Hlavním posláním je řešení regionální disparity a hledání potenciálního růstu. Jde také o vědní obor, který je zdrojem pro další aplikované aktivity. Jde o tzv. regionalizaci. Ta představuje označení činnosti k vymezování regionů. Dále také označuje veškeré ekonomické, společenské a politické formy v rámci ohraničování území. Regionalismus je poté výsledkem regionalizace. Označuje také stav či stupeň spolupráce, který je subjektivně vnímaný.

 

Regionalizace

Regionalizace poukazuje na proces rozdělování oblastí na mikro, makro či mezoregiony. Je tedy činností, která směřuje k vymezení regionů. Regionalizace může být dvou druhů. Fyzickogeografická a socioekonomická.

Makroregion – člení se dle socioekonomického druhu a historických vlivů. Jde o přirozené geografické členění. Pro příklad jde v rámci ČR o oblasti polabí, podunají atd. Mezi makroregiony vyššího stupně řadíme dělení na Čechy, Moravu a Slezsko.

Mezoregion – představují rozsáhlé oblasti, které jsou charakteristické migrací obyvatelstva a dojížděním do hierarchicky vyšších center služeb Meziregionální centra jsou tedy významným prvkem socioekonomických aktivit.

Mikroregion – jde o účelové a akční svazky pro prosazení společných zájmů obcí. Případnými problémy, které zde vznikají jsou: společná propagace, pozemní komunikace a turistické stezky. Jsou nejvíce integrovány v rámci celé regionální struktury. V ČR se nachází mikroregiony prvního a druhého stupně. Zásadní jsou poté vztahy mezi bydlištěm, pracovištěm a koncentrací služeb. Tyto vztahy poté předurčují tvoření mikroregionů.

Díky teoriím regionálního rozvoje dochází k porovnávání vlastní regionální politiky.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru regionalistiky nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

 

[Nabídka služeb]

Nevíte si rady nebo nestíháte s prací do školy z oboru

Rychle řešíme problémy studentů v oblasti

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.

Nezávazná objednávka

Možná témata prací z oboru regionalistiky

 • Komparace autonomního postavení Katalánska a Skotska
 • Brněnský fenomén – texty pro Brněnský deník
 • Politické strany a jejich postavení v regionálních stranických systémech
 • Využití regionálních prvků ve výuce na ZŠ
 • Historie a současnost regionu Bitov
 • Regionální prvky ve výuce prvouky
 • Regionální prvky v Integrované tématice výuce na 1. stupni ZŠ
 • Objevování karvinského regionu ve výuce vlastivědy
 • Vývoj města Karviná od 16. – 19. Století v rámci výuky na ZŠ
 • Olomoucké památky v kontextu činnosti regionálního historického kroužku


Doporučená literatura česká i zahraniční

 • ADÁMEK, P., MACÁKOVÁ. L. Vzdělání jako cesta k redukci nezaměstnanosti. In Svět práce a kvalita ţivota v globalizované ekonomice: Sborník z mezinárodní konference – I. díl. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2007. ISBN 978-80- 86973-45-6.
 • AUGUSTIN, J., Velká encyklopedie měst a obcí ČR. Argot Sokolov a.s., Sokolov 2001
 • BARŠA, Pavel a STRMISKA, Maxmilián. Národní stát a etnický konflikt. CDK, 1999. 329 s. Politologická řada. ISBN 80-859-5952-6.[1]BUCHTELOVÁ, Růžena., a kol., Nový akademický slovník cizích slov : vyd. 1. Praha : Academia, 2005. s.879. ISBN 80-200-1351-2
 • CSIBOVÁ, Iveta. Regionální prvky ve výuce na 1. stupni ZŠ : diplomová práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, 2006. 127 l.,Vedoucí diplomové práce Bohumíra Šmahelová.
 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.655 s. ISBN 80-7178-463-X.
 • FABIÁNKOVÁ, Bohumíra. Didaktika prvouky : Brno : Paido, 1995. s 55. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-03-6
 • FABIÁNKOVÁ, Bohumíra. Prvouka v 1. - 3. ročníku základní školy : Brno : Paido, 1996. s.59. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-31-1
 • FILIPEC, Josef., DANEŠ, František. MACHAČ, Jaroslav. MEJSTŘÍK, Vladimír. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: 2.vyd. Praha : Academia, 1994. 647s. ISBN 80-200-0493-9
 • GARZINA, Ivan. Vlastivěda pro 4.ročník : Čtení o vlasti. vyd. První. Praha : Scientia, 1998. 121 s. ISBN 80-7183-132-8
 • GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: Hanex, 2000. 159 s. ISBN 80-85783-28-2.
 • HAVLÍČEK, T. A KOL. Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí. In Novotná, M. (ed.) a kol. Problémy periferních oblastí. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2005, 183 s. ISBN: 80-86561-21- 6.
 • HAVRLANT, M., a kol. Geografický terminologický slovník : vyd. první. Ostrava : Pedagogická fakulta, 1982. s.264
 • HRADIL, F. Regionální prvky ve vyučování v 1. – 5. ročníku. Komenský, 1975/76, č.4. 228 s.
 • JETMAR, J. Pracovní sešit k prvouce pro 3. ročník ZŠ. Praha: Scientia, 1992. ISBN 80-85827-24-7.
 • KALOUS, Z., OBST, O. aj.Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. 447 s.
 • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997. 152 s.ISBN 80-7178-167-3.
 • KAŠOVÁ, J., a kol. Škola trochu jinak. Kroměříž: IUVENTA, 1995. 81 s.
 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., Teorie a praxe projektové výuky.Brno 2006. 160 s. ISBN 80-210-4142-0
 • KVĚTENSKÁ, I., Projektové vyučování v prvouce zaměřené na regionální prvky: diplomová práce. Brno: MU, 2008.
 • KVASNIČKOVÁ, D., FRONĚK, J. Prvouka pro č. ročník základní školy – 2. díl. Praha: Fortuna, 1993. 64 s. ISBN 80-7168-041-9.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001, 279 s. ISBN 80-7178- 774-4.
 • MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 220 s. ISBN 80-7315-039-5.
 • MAREŠ, Miroslav. Úvod do problematiky výzkumu etnických a regionálních stran v České republice. In: MAREŠ, Miroslav. (ed.). Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, 239 s. Politologická řada, sv. č. 17. ISBN 80-732-5026-8.
 • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Druhé vyd. Praha: Portál 1998. 330 s. ISBN 80-7178-252-1.
 • PODROUŽEK, Ladislav. Integrovaná výuka na základní škole v teorii a praxi : 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2002. ISBN 80-7238-157-1
 • STRMISKA, Maxmilián. Pojetí regionálních a etnických stran. In: MAREŠ, Miroslav. (ed.). Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, 239 s. Politologická řada, sv. č. 17. ISBN 80- 732-5026-8.
 • STRMISKA, Maxmilián. Regionální strany, stranické systémy a teritoriálně-politický pluralismus: pojetí a typologie evropských regionálních stran a regionálních stranických soustav. Vyd. 1. Brno: Anton Pasienka - AP, 2005, 143 s. ISBN 80-902- 6525-1.
 • SOLLÁROVÁ, E. Socializace. In Výrost, J., Slaměník, I. a kol. Sociální psychologie: 2., přepracované a rozšířené vydání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008, s. 49 – 65. ISBN: 978-80-247-1428-8.
 • ŠŮSTKOVÁ, Markéta. Role politických aktérů v procesu decentralizace Itálie, In: FIALA, Vlastimil a ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace. Praha: Moneta-FM ve spolupráci s katedrou politologie a společenských věd Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a katedrou politologie Institutu politologických studií Univerzity Karlovy v Praze, 2002, 616 s. ISBN 80-900-9658-1.
 • VOSIČKOVÁ, J., FRANCOVÁ, M. Didaktika přírodovědné části prvouky a 91 přírodovědy pro 1. stupeň. Praha: UK, 1997. ISBN 80-86039-53-6.
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo