[Studijní obory]

Obor Obor regionální rozvoj

 

Obor Regionální rozvoj

Regionální rozvoj je obvykle chápan jako komplex procesů, které probíhají uvnitř regionů, a které se týkají pozitivních ekonomických, sociálních, environmentálních a jiných proměn.  Na jednu stranu se jedná o kvantitativní, resp. extenzivní rozvoj, a na druhou stranu o kvalitativní, jinak řečeno také intenzivní rozvoj charakteristik dané oblasti.


Rozdíl mezi rozvojem a regionálním růstem   

Je poměrně zásadní odlišovat pojem rozvoje od regionálního růstu, který by měl být chápán jako zvýšení celkového ekonomického produktu regionu za určité časové období a v teorii regionálního rozvoje spojován spíše s polarizovaným rozvojem a zvyšováním regionálních disparit.


Naplnění obsahu rozvoje

Pozitivní proměny, kterých by mělo být dosaženo, v definici odkazují na fakt, že regionální rozvoj by měl být určitě žádoucí, chtěný, v souladu s představami adresátů rozvoje, čímž se myslí především obyvateli daného regionu, ale také společností jako celku. Naplnění obsahu rozvoje by se teda mělo uskutečňovat na základě společenství občanů, pohybujících se na daném území (obce, kraje, státy, apod.).

   

Možnost volby

K naplnění tohoto obsahu v rámci demokratického státu dochází pomocí voleb, kdy občané daného území mají možnost se rozhodovat mezi jednotlivými vizemi a směry rozvoje, které jim jsou předkládány politických stranami a jejich představiteli. Volební programy v tomto případě mohou být považovány za zjednodušené alternativní koncepce rozvoje.

   

Subjektivní charakter regionálního rozvoje

Regionální rozvoj je dále z hlediska jeho vědeckého charakteru považován za ryze subjektivní charakteristiku, která je závislá na hodnotové orientaci zúčastněných aktérů. Ten, kdo „regionalizuje“, si také většinou určuje svá „regionalizační“ kritéria a tím má do určité míry subjektivní charakter.

   

Regionální věda

Dalším důležitým pojmem z oblasti regionálního rozvoje je regionální věda, jež je oblastí sociálních věd, týkajících se analytických přístupů k problémům, jako specifika měst, vesnic nebo regionů. Témata, týkající se regionální vědy, zahrnují lokalizační modely, dopravu, ekologické analýzy, management zdrojů, analýzu, migrace, využití půdy a rozvoj měst, analýzu průmyslu, analýzu životního prostředí, apod.


Teoretický vs. praktický přístup

Celkově se na regionální rozvoj můžeme dívat dvěma pohledy. Prvním pohledem je spíše teoretický, akademický přístup, ve kterém se prolínají prvky z ekonomie, geografie a sociologie. Druhým pohledem je praktický přístup, kdy konkrétní představa a rozvoji regionu je formována prostřednictvím vnímaní daných proměn jednotlivými aktéry, kterými můžou být úředníci veřejné správy, podnikatelé, obyvatelé, apod. Směřování rozvoje se pak odvíjí od místních zdrojů, které jsou přeměňovány na rozvojové potenciály.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru regionálního rozvoje nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:


Možná témata prací z oboru regionálního rozvoje

 • Evropské fondy a regionální rozvoj
 • Regionální rozdíly a vývoj nezaměstnanosti v ČR
 • Integrovaná územní investice jako nový nástroj regionální politiky
 • Vliv letecké dopravy na lokální a regionální rozvoj
 • Vliv přímých zahraničních investic na regionální rozvoj
 • Regionální inovační systémy
 • Komparativní analýza regionální politiky v ČR a v Německu
 • Vliv strategického plánování na rozvoj obcí a regionů
 • Regionální daně jako nástroj regionální politiky
 • Vliv čerpání dotačních prostředků na rozvoj v regionu


Doporučená literatura česká i zahraniční

 • LACINA, K. Regionální rozvoj a veřejná správa. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2007. 69 s. ISBN 978-80-86754-74-1
 • MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 959 s. ISBN 80-248-1117-0
 • POSTRÁNECKÝ, J. Urbanismus a územní rozvoj: Regionální politika a regionální rozvoj v České republice. Ročník XII – číslo 5/2010. Praha: Ústav územního rozvoje při Ministerstvu pro místní rozvoj, 2010.
 • SKOKAN, K. Evropská regionální politika v kontextu vstupu České republiky do Evropské Unie. Ostrava: Repronis, 2003. 114 s. ISBN 80-7329-023-5
 • WOKOUN, R., MATES, P. Management regionální politiky a reforma veřejné správy. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2006. 351 s. ISBN 80-7201-608-3
 • WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. a kol. Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde, 2008. 475 s. ISBN 80-7201-699-7
 • WOKOUN, R. Česká regionální politika v období vstupu do EU. Praha: VŠE – Oeconomica, 2003. 326 s. ISBN 80-2450-517-7
 • STEJSKAL, Jan a Jaroslav KOVÁRNÍK. Regionální politika a její nástroje. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-588-2.
 • ADAMČÍK, S. Zdroje teorie regionální politiky a regionálního rozvoje. 1. vyd. Ostrava: Nakladatelství Vysoká škola báňská 1997. 131 s. ISBN 80-707-8432-6.
 • BLAŽEK, J. Regionální vývoj a regionální politika: hlavní přístupy v zemích západní Evropy. In: Sýkora, L. (ed.), Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii. Praha: PF UK, 1993. 201 s.
 • BLAŽEK, J. Teorie regionálního vývoje - je na obzoru nové paradigma či jde o pohyb v kruhu? Geografie - Sborník ČGS, č.3/1999,
 • BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2002. ISBN 80-246-0384-5.
 • FALTOVÁ LEITMANOVÁ, I. (2012). Regionální rozvoj - přístupy a nástroje. (1. vyd., 198 s.) Praha: Alfa nakladatelství., ISBN 978-80-871-9758-5.
 • HEŘMANOVÁ, E., & CHROMÝ, P. (n.d.) Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech Česka. Vyd. 1., Praha: ASPI, ISBN 978-80-7357-339-3
 • HAMPL, M. (2001). Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. (328 s.) Praha: DemoArt.
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo