[Studijní obory]

Obor Obor řízení výroby a jakosti

 

Obor Řízení výroby a jakosti

Výroba je cílevědomá činnost organizovaná za účelem tvorby statků materiální a nehmotné povahy s cílem uspokojit požadavky účastníků trhu. Hlavním cílem podniku je uspokojování potřeb zákazníků a maximalizace zisku. Obor řízení výroby a jakosti, klade velký důraz na dělbu práce. Řízení výroby je regulování na měnící se podmínky okolí a řízení změn, které musí podnik v rámci udržení se na trhu provádět.


Hlavní cíle

Hlavní cíle tohoto oboru jsou, seznámit se s řízením výroby a jakosti tak, aby byly zabezpečeny výrobky nebo služby na určité kvalitativní a ekonomické úrovni, zavádění výrobkových a technologických inovací, zabezpečení pružnosti výroby, zdokonalování IT, optimalizace spotřeby výrobních činitelů, zkracování průběžné doby výrobku a zabezpečení vysoké produktivity práce.


Úrovně řízení výroby

Řízení výroby lze rozdělit na tři úrovně. První úroveň je strategické řízení výroby, které vychází z celkového vrcholového strategického řízení firmy a zabývá se rozvojem výrobních programů, marketingu, lidských zdrojů nebo informačními systémy. Druhá úroveň - taktické řízení výroby je střednědobé řízení a uskutečňuje se na úrovni nižších organizačních jednotek (závody, provozy). Jedná se o typické úkoly jako je příjem zakázek menšího a středního objemu či výběr dodavatelů a dlouhodobá spolupráce s nimi. Operativní řízení výroby je třetí úroveň a jedná se od plánování a řízení výroby na dílnách a provozech.


Výrobní plány

Každý výrobní proces musí mít svůj výrobní plán, který zahrnuje přípravu výroby (provozuschopnost výrobních zařízení a údržba), plánování, zajištění výroby, řízení průběhu výroby, evidenci a následnou kontrolu výroby.

 

Řízení jakosti

Jakost je technickoekonomická kategorie, která je vztahem mezi mírou užitné hodnoty
a optimálními vlastnostmi, vyjadřující schopnost výrobku uspokojovat konkrétní potřebu. Každý výrobek by měl splňovat určité vlastnosti, mezi které patří bezvadnost (vada je negativním rysem výrobku), užitné vlastnosti (znaky, parametry, funkční a estetické vlastnosti) a stabilita jakosti, což znamená zajištění stabilní jakosti u všech výrobků bez rozdílu a dodržování certifikovaného systému řízení jakosti.


Náklady jakosti

Jakost je propojena po celém podniku a pro podnik znamená stabilitu. Do nákladů, týkající se jakosti, lze zařadit provozní náklady a náklady na externí zabezpečení jakosti. Provozní náklady jsou vynaložené na dosažení a udržení určité úrovně jakosti. Komplexním řízením jakosti se zabývá TQM, což je filosofie formující zákazníkem řízený a učící se podnik k tomu, aby se dosáhlo naprosté spokojenosti zákazníka díky neustálému zlepšování pracovních procesů.  

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru řízení výroby a jakosti nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

Příklady témat z oboru Řízení výroby a kvality

 • Hierarchie řízení výroby v daném podniku
 • Strategický management výroby v daném podniku
 • Výrobní systémy, jejich kritéria a užití v praxi
 • Cyklus životnosti výrobku ve výrobní firmě
 • Příklad výrobkové strategie z praxe
 • Organizace řízení výroby v daném podniku
 • Operativní řízení výroby ve společnosti
 • Historie a vývoj jakosti v České republice a ve Světě
 • Systém jakosti TQM a certifikované normy ISO
 • Náplň činnosti technologické přípravy výroby

 

Doporučená literatura

 • DLOUHÝ, Martin. Simulace podnikových procesů: využívejte výrobní faktory a připravte se na změny na trzích. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, c2007, 201 s. ISBN 978-80-251-1649-4.
 • HANZELKOVÁ, Alena, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Strategický marketing: teorie pro praxi. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009, xix, 170 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-120-8.
 • HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 259 s. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 978-80-247-2471-3.
 • KEŘKOVSKÝ, Miloslav, Ondřej VALSA a Alena PLÁŠKOVÁ. Moderní přístupy k řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. 3., dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, xxi, 153 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-319-9.
 • KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management: využívejte výrobní faktory a připravte se na změny na trzích. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013, 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5.
 • KUCHARČÍKOVÁ, Alžbeta. Efektivní výroba: využívejte výrobní faktory a připravte se na změny na trzích. 1. vyd. Brno: ComputerPress, 2011, 344 s. ISBN 978-80-251-2524-3.
 • MACÁK, Tomáš. Vytváření spotřebitelské hodnoty: prostřednictvím řízení kvality výrobku a unikátnosti návrhu produktu. Vyd. 1. Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2010, 214 s. ISBN 978-80-7357-570-0.
 • NENADÁL, Jaroslav, Marie HŮLOVÁ a Alena PLÁŠKOVÁ. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2008, 377 s. ISBN 978-80-7261-186-7.
 • SVOZILOVÁ, Alena, Marie HŮLOVÁ a Alena PLÁŠKOVÁ. Zlepšování podnikových procesů: principy, postupy, metody. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 223 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3938-0.
 • TIDD, Joseph, J BESSANT a Keith PAVITT. Řízení inovací: zavádění technologických, tržních a organizačních změn [online]. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, c2007, xiv, 549 s. [cit. 2015-10-22]. Praxe manažera (ComputerPress). ISBN 978-80-251-1466-7.
 • TOMEK, Gustav, Věra VÁVROVÁ a Alena PLÁŠKOVÁ. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 366 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4486-5.
 • TOMEK, Gustav, Věra VÁVROVÁ a Alena PLÁŠKOVÁ. Řízení výroby a nákupu: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 378 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-1479-0.
 • VEBER, Jaromír, Marie HŮLOVÁ a Alena PLÁŠKOVÁ. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce: legislativa, systémy, metody, praxe. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2010, 359 s., viii s. barev. obr.příl. ISBN 978-80-7261-210-9.
 • VEBER, Jaromír, Marie HŮLOVÁ a Alena PLÁŠKOVÁ. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele: principy, postupy, metody. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007, 201 s. Manažer. ISBN 978-80-247-1782-1.
 • MCDONALD, Malcolm a Hugh WILSON. Marketingový plán: příprava a úspěšná realizace. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 575 s. ISBN 978-80-265-0014-8.
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo