[Studijní obory]

Obor Obor rodinné právo

 

Obor rodinné právo

Rodina v současnosti představuje natolik významnou součást v dnešní společnosti, že se problematika jejího uspořádání a rodinně-právních vztahů týká prakticky každého z nás. Rodina hraje důležitou roli především z toho důvodu, že díky ní je formována nejen osobnost člověka, ale také jeho sociální charakter, a zároveň vystupuje v roli jeho ochránce před tlaky společnosti. Ve spojitosti s existencí rodiny vzniká celá řada společenských vztahů. Pro právo jako takové tvoří nejpodstatnější část takové hodnoty, které vyjadřují nejen morální, ale také ekonomickou stránku vzájemných vztahů v rodině a jejich význam, jakož i spojitost rodiny s ostatními společenskými strukturami.

 

Historie

Rodinné právo společně s právem občanským, obchodním a pracovním vytváří základ práva soukromého. Historicky je rodinné právo jednou z prvních ucelených skupin norem v rámci práva občanského. Postupné oddělování rodinného práva od práva občanského probíhalo v mnoha východních a západních zemích Evropy odlišným způsobem. Již v roce 1918 bylo samostatně kodifikováno manželské a rodinné právo v tehdejším sovětském Rusku. Na našem území pak byly zákony upravující obecné občanské a rodinné právo odděleny až v roce 1949. Obdobně byly ve 30. letech 20. století nacisty částečně separovány od ostatního občanského práva některé otázky rodinného práva v Německu a později také v Rakousku, a byly tak začleněny do zvláštních zákonů.

 

Vývoj rodinného práva v českých zemích

V Českých zemích bylo rodinné právo vyčleněno z práva občanského v 50. letech 20. století. Jednalo se tak o legislativně-technické opatření, které spadalo pod sovětskou právní úpravu a jehož cílem bylo oproštění rodinného práva od majetkových aspektů. Rodinné právo bylo do konce roku 2013 upraveno především v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb., avšak nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014, začleňuje rodinné právo zpět do občanského zákoníku. Zákon o rodině byl tak ke dni 1. 1. 2014 zrušen zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.

 

Definice rodinného práva

Rodinné právo obsahuje souhrn právních předpisů, jejichž předmětem jsou práva a povinnosti osob vystupujících v různých rolích v rodině a ve společenstvích rodině obdobných. Jedná se především o úpravy práv a povinnosti mezi manžely navzájem, mezi rodiči a dětmi a mezi dětmi a dalšími osobami nahrazující funkci rodičů. Jeho předmětem zájmu je především manželství a registrované partnerství, manželské majetkové právo, příbuzenství a švagrovství, jiné formy péče o děti a výživné.

 

Obecné principy rodinného práva

Pojmem „princip“ určitého právního odvětví se rozumí soubor obecných právních kategorií, které lze formulovat na základě teoretického zobecnění těch charakteristik společenských vztahů, které jsou pro právní regulaci těchto vztahů zásadní. Veškeré rodinným právem regulované právní vztahy jsou založeny na třech obecných principech, kterými jsou blaho dítěte, rovnost subjektů rodinného práva a vzájemná pomoc, které patří do skupiny principů obecných. Mezi další principy jsou zahrnovány ty, které se týkají pouze jednotlivých rodinně-právních vztahů.

 

Specifické rysy oboru

Rodinné právo je od ostatních společenských právem regulovaných vztahů diferencováno několika specifickými rysy, mezi které patří existence určitého osobního, resp. emocionálního prvku mezi subjekty rodinného práva, velký význam morálních norem při uskutečňování rodinně-právních vztahů, dlouhodobost rodinně-právních vztahů, zřetelnější návaznost norem rodinného práva na normy procesní, než je tomu v právu občanském, apod.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru rodinného práva nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

 

[Nabídka služeb]

Nevíte si rady nebo nestíháte s prací do školy z oboru

Rychle řešíme problémy studentů v oblasti

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.

Nezávazná objednávka

Možná témata prací

 • Děti v náhradní rodinné péči a spolupráce s mateřskou školou
 • Islámské rodinné právo v Egyptě
 • Nositelství a výkon rodičovské odpovědnosti
 • Právní aspekty odluky
 • Právní ochrana rodinné domácnosti a rodinného obydlí
 • Právo na rodinný život v systému evropské ochrany lidských práv
 • Právo oběti na potrestání pachatele - nové lidské právo ve hře?
 • Právo párů stejného pohlaví uzavřít manželství
 • Rodinné právo v Saúdské Arábii
 • Svéprávnost a instituty rodinného práva
 • Vlastní majetek nezletilého dítěte versus právo na výživné
 • A další.
   

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • ANTOKOLSKAIA, M. Harmonisation of Family Law in Europe: A Historical Perspective. A tale of two millenia. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, 565 s. ISBN 9050955762. Auditorium, 2015, str. 155-185. ISBN 978-80-87284-51-3.
 • BIRKLBAUER, Alois et al. Die Rechtspraxis des Ermittlungsverfahrens nach der Strafproze ssreform. Österreichische Juristen – Zeitung. 2011. vol. 19, s. 852-867. ISSN 0029-9251.
 • BOELE-WOELKI, K. Common Core and Better Law in European Family Law. Antverp; Oxford:  Intersentia, 2005, 372 s. ISBN 9050954758.
 • DAVIS, David. Britain must defy the European Court of Human rights on prisoners voting as Strasbourgh is exceeding its authority. In: PHLOGAITĒS, Spyridōn, Tom ZWART a Julie FRASER. The European court of human rights and its discontents: turning criticism into strength. Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2013, s. 65-70. ISBN 9781782546115.
 • HLAVÁČ, A. Přiznání svéprávnosti nezletilému dle nového občanského zákoníku. Řízení školy (Wolters Kluwer), 2013, č. 1, s. 17.
 • HOLLÄNDER, P. Filosofie práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006., 303 s. ISBN 8086898962.
 • HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ Z., WESTPHALOVÁ L., a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1380 s., ISBN 978-80-7400-503-9.
 • HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 3. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2006. 400 s. (Edice učebnic PrF MU; č. 376). ISBN 80-210-3974-4.
 • HURDÍK, J., LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. 2010. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 198 s. Acta Universitatis Brunensis - Iuridica, No 367. ISBN 978-80-210-5063-1.
 • CHOCHOLÁČKOVÁ, Kristina et al. Nová lidská práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 106 s. ISBN 80-871-4683-2.
 • KANDALEC, Pavel. Zrušení podloudně získaného státního občanství. Jurisprudence. 2009, XVIII, č. 5, s. 28-35. ISSN 802-3843.
 • KINDLOVÁ, Miluše.  Ochrana lidských práv ve Spojeném království. In:
 • PAVLÍČEK, Václav, HOFMANNOVÁ, Helena et al., Občanská a lidská práva v dnešní době, 1. vyd. Praha,
 • KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan a BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář.  1.  vyd.  Praha:  C.H.  Beck,  2012.  1696 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3.
 • KONŮPKA, Petr. Právo poškozeného na účinné a nezávislé vyšetření některých trestných činů jako základní lidské právo. Státní zastupitelství. 2010, roč. 2010, č. 9, s. 7-16. ISSN: 1214-3758.
 • KRÁLÍČKOVÁ, Z. Autonomie vůle v rodinném právu v česko-italském porovnání. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 264 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická; 267). ISBN 80-210-3093-3.
 • KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo ve světle evropských harmonizačních tendencí. Právník, Praha: Ústav státu a práva ČR, v. v. i., 2012, roč. 151, č. 12, s. 1161-1184. ISSN 0231-6625.
 • KRÁLÍČKOVÁ, Z. Evropské rodinné právo ve světle evropských harmonizačních tendencí. Právník. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd, 2012, roč. 151, č. 11, s. 1161-1184 ISSN 0231-6625.
 • KRÁLÍČKOVÁ, Z. Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 191 s. Iuridica, řada teoretická, 360. ISBN 978-80-210-5053-2.
 • SCHWENZER, I., DIMSEY, M. Model Family Code. From a global perspective. Antwerpen - Oxford: Intersentia, 2006, 257 s. ISBN: 9050955908.
 • KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 2013, 23-24, s. 801-813. ISSN 12106410.
 • KRÁLÍČKOVÁ, Z., GREGOROVÁ, Z. Nesezdané soužití v právním řádu České republiky. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 1998, roč. 6, č. 5, s. 209-214. ISSN 1210-6410.
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, ŽATECKÁ, E., DÁVID, R. a KORNEL, M. Právo proti domácímu násilí. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 139 s. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-381-3.
 • KŘIVÁČKOVÁ, J., HAMUĹÁKOVÁ, K., TINTĚRA, T. K pojetí svéprávnosti v novém soukromém právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 265 s.
 • MAREČKOVÁ, M., MATIAŠKO M. Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání. Otázka opatrovnictví dospělých. 1. vydání. Praha: Linde, a.s., 2010, 223 s., ISBN 978-80-7201-801-7.
 • POLIŠENSKÁ, P. Přehled judikatury ve věcech manželství (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku). Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013, 372 s., ISBN 978-80-7478- 334-0.
 • RADVANOVÁ, S. a kol. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. Praha: C. H. Beck, 2015.
 • SCHELLEOVÁ, I., SCHELLE, K. Civilní kodexy: 1811-1950-1964. 1. vydání. Brno: Doplněk, 1993, 594 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 45. ISBN 80-857-6508-X.
 • SCHWENZER, I., DIMSEY, M. Model Family Code: from a global perspective. Antwerpen: Intersentia. European family law series, 12., 2006, 257 s., ISBN 90-5095-590-8.
 • ŠÍNOVÁ, R., ŠMÍD, O., JURÁŠ, M., a kol. Aktivní problému rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, 304 s., ISBN: 978-80-87576-74-8.
 • VESELÁ, R., HRUŠÁKOVÁ, M., PADRNOS, J., a kol. Rodina a rodinné právo. Historie, současnost a perspektivy. 2. vydání, Praha: EUROLEX BOHEMIA, s.r.o., 2005, 283 s., ISBN 80-86432-93-9.

   
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo