[Studijní obory]

Obor Obor sociální pedagogika

 

Obor Sociální pedagogika

Sociální pedagogika je obor transcendentální povahy, který se zaměřuje na roli prostředí ve výchově, a to nejen v souvislosti s problémy rizikových skupin, potenciálně deviantně jednajících, ohrožených a nějak znevýhodněných skupin, ale v souvislosti s celou populací. Sociální pedagogika vytváří soulad mezi potřebami jedince a společností a přispívá k optimálnímu způsobu života v dané době a v dané společnosti.


Užší pojetí oboru

V užším pojetí patří sociální pedagogika mezi aplikovaná odvětví pedagogiky, zabývající se výchovným působením na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých. Je rovněž zaměřena na výchovu a pomoc rodinám s problémovými dětmi, na skupiny mládeže ohrožené drogami, na jedince propuštěné z vazby apod.


Významné osobnosti oboru

Za zakladatele sociální pedagogiky je považován Paul Natorp (1854 – 1924), novokantovsky orientovaný pedagog a filozof, který se snažil filozoficky zdůvodnit sociální cíle výchovy. Za prvního sociálního pedagoga je pokládán J. H. Pestalozzi (1746 – 1827). Termín sociální pedagogika se poprvé objevil až v díle Pestalozziho žáka Adolfa Diesterwega (1790 – 1866).


Zaměření oboru

Sociální pedagogika se zaměřuje k objektu výchovy, k formám a podmínkám výchovy (školní, mimoškolní, rodinná, sebevýchova), k cílům výchovy (vnitřní x vnější, individuální x sociální), k metodám výchovy (poučení, mentorování, přesvědčování, povzbuzování), ve smyslu sociální pomoci.


Faktory

Chceme-li hlouběji proniknout k faktorům, které ovlivňují podmínky socializace, výchovy a vzdělávání, jejich průběh a efekty, je nutné věnovat pozornost jejich širším společenským souvislostem jako je technologický rozvoj, ekonomický rozvoj, vývoj kultury, změny politického systému, vývoj sociální struktury, sociálních skupin, vrstev a tříd, demografický vývoj, rozvoj národů, soužití s jinými kulturami, změny v povaze a fungování rodiny, úloha vrstevnických skupin apod.


Práce sociálního pedagoga

Práce sociálního pedagoga má výrazný sociální aspekt a proto je některými autory profese pedagoga zařazována do skupiny takzvaných pomáhajících profesí. Schopnost zohledňovat a ovlivňovat sociální jevy je tak v případě pedagogů nesmírně důležitá a úzce souvisí s jejich sociálními kompetencemi.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru sociální pedagogiky nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:


Témata prací z oboru sociální pedagogiky

 • Drogová závislost a sociální pedagogika.
 • Využití zážitkové pedagogiky a výchovy dobrodružstvím v sociální pedagogice.
 • Negativní vliv médií na životní styl z pohledu sociální pedagogiky.
 • Bezdomovectví jako problém sociální pedagogiky.
 • Sociální fobie jako závažný lidský a sociální problém.
 • Úloha veřejné správy v sociální pedagogice.
 • Sociální pedagogika v díle J. A. Komenského.
 • Sociální pedagog v prostředí základní školy.
 • Sociálně patologické jevy související s rodinou.
 • Sociální pedagog jako vychovatelská osobnost.

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • BAKOŠOVÁ, Z. Sociálna pedagogika: vybrané problémy. Bratislava: Univerzita Komenského, 1994. ISBN 80-223-0817-X.
 • GEIST, B. Sociologický slovník. Praha : Victoria publishing, 1992. 648 s. ISBN 80-85605-28-7.
 • HAVLÍK, R. a kol.  Kapitoly ze sociologie výchovy. Praha: Karolinum, 1996. 110 s. ISBN 80-86039-10-2.
 • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha : Portál, 2003. 166 s. ISBN 80-7178-763-9.
 • HRADEĆNÁ, M. a kol. Vybrané problémy sociální pedagogiky. Praha: Karolinum, 1995.
 • JEDLIČKA, R. – KOŤA, J. Aktuální problémy výchovy : Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-555-8.
 • KLAPILOVÁ, S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc: UP 1996.
 • Sociální pedagogika jako vědecká a společensky užitná disciplína. Sborník příspěvků z I.mezinárodní konference. Brno, červen 2000.   
 • KRAUS, B. Pohled na současnou sociální pedagogiku. Pedagogika časopis o vzdělávání a výchově. 1996, 2, s. 117-122. ISSN 3330-3815.
 • Aktuální problémy sociální pedagogiky. Brno: Paido, 1999. 58 str. ISBN 80-85931-66-4
 • KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. a kol. Člověk, prostředí, výchova. K otázkám sociální pedagogiky. Brno : Paido, 2001. 199 s. ISBN 80-7315-004-2.
 • KRAUS, B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. 166 s. ISBN 80-7041-841-9.
 • KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha : Portál, 2008. 216 s. ISBN 978-80-7367-383-3.
 • NĚMEC, J. a kol. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. Brno : Paido, 2002. 120 s. ISBN 80-7315-012-3.
 • PŘADKA, M., KNOTOVÁ, D., FALTÝSKOVÁ, J. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 45 str. ISBN 80-210-1946-8.
 • VESELÁ, J. Kapitoly ze sociální pedagogiky. 1. vyd Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, 210 s. ISBN 80-7194-864-0.
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo