[Studijní obory]

Obor Obor sociologie

 

Obor Sociologie

Sociologie je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností. Název vychází z latinského societas (společný, druh) + logos (věda) = věda o společnosti


Význam oboru

Sociologie se snaží se podat celkový obraz společnosti, formulovat obecně platné pravidelnosti společenského vývoje, tzn. vypovídat o společnosti jako celku. Sociologie umožňuje pozorovat rozdíly mezi moderní západní společností a způsobem života v jiných kulturách. Mnohé vlastnosti jsou společné všem lidem na světě, na straně druhé jsou mezi různými kulturami velké rozdíly.


Pojetí sociologie

Podle Giddense se sociologie zabývá studiem sociálního života, skupin a společností. Je to nesmírně zajímavý obor, neboť jeho předmětem je naše vlastní chování, člověk jako společenský tvor. Záběr sociologie je nesmírně široký, od analýzy interakcí jedinců na ulici až po zkoumání globálních společenských procesů. Sociologicky myslet znamená rozvíjet svoji představivost (sociolog musí mít sociologickou imaginaci). Rozvíjet sociologickou imaginaci znamená čerpat nejen ze sociologických, ale i z historických nebo antropologických materiálů.


Definice sociologie

Podle velkého sociologického slovníku je sociologie věda o společnosti, společenských jevech, strukturách a procesech a jejich vzájemných vztazích. Nebyla a není jednotně definována z hlediska svého předmětu a základní metody.

 

Historie vzniku

Na vznik sociologie měly vliv převratné sociální změny, a to především francouzská revoluce v roce 1789 a evropská průmyslová revoluce. Došlo k rozkladu tradičního způsobu života, a proto myslitelé měli snahu o poznání lidské společnosti a přírody. Tradiční společnost se rozpadla, ztratila schopnost kontrolovat jednání svých členů. Přestal být věrohodný způsob, jakým tradiční společnost ospravedlňovala nárok vládců na vládnutí a důvody existující sociální nerovnosti. Sociologie vznikla jako snaha definovat kontrolní mechanismy nové společnosti, které by byly spolehlivější, než v tradiční společnosti. Zásadním krokem bylo, že věda nahradila náboženství jako klíč k chápání světa. Ekonomika se přesouvá z domácností do továren, dochází k industrializaci, dělbě práce, k urbanizaci průmyslová revoluce přinesla nové technologie a došlo k zásadní změně vlastnických vztahů a změně pracovních podmínek. Došlo k nárůstu objemu výroby a intenzity práce, stroje nahradily těžké pracovní úkony, zároveň však došlo k úpadku řemeslnických dovedností, řemeslo již nebylo o umění a lidé byli vypuzeni ze svých původních prostředí, což vedlo k odcizení.


Významné osobnosti

Ještě před vznikem sociologie se však mnoho lidí zabývalo různými sociologickými problémy: Sokrates, Platon, Aristoteles (člověk je tvor společenský), sv. Augustin, T. Akvinský, N. Machiavelli (první názor, že stát a moc jsou záležitostí světskou), T. More, Campanella, J. Bodin, H. Grotius, Ch. Montesquieu, T. Hobbes, J. Locke, J. J. Rousseau, Voltaire, de Condorcet, de Saint-Simon (Marx říká, že od něho Comte převzal všechny myšlenky a zkazil je).


Zakladatelé sociologie

Za zakladatele sociologie je považován A. Comte (1798-1883), který v roce 1837 zavedl název vědy, ale její předmět přesně nestanovil. Dalšími významnými představiteli sociologie jsou E. Durkheim (sociální fakta), K. Marx, M. Weber (sociální jednání), H. Spencer, F. Tönnies, M. Foulcaut, J. Habermas, V. Pareto (teorie elit), G. Simmel.


Základní sociologické disciplíny

Mezi základní sociologické disciplíny patří: sociologie věkových skupin, sociologie pohlaví, sociologie rasových a etnických skupin, sociologie organizace, sociologie sociální kontroly a deviantního chování, sociologie volného času a sportu, sociologie masových médií a masové komunikace nebo sociologie rodiny a vzdělávání.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru sociologie nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:


Možná zadání prací z oboru sociologie

 • Sociologická charakteristika levicových extrémistických skupin ve Spol.kové republice německo
 • Chápání sebevraždy u stoiků v kontrastu s pozdějšími sociologickými te.oriemi
 • Hospoda jako sociologický a kulturní fenomén
 • Komplexní sociologický výzkum města Ostravy 1967-1971
 • Sociologický portrétismus u vybraných autorů
 • Sociologický výzkum obětí násilné kriminality
 • Psychologické a sociologické důsledky exekuce
 • Sociologické aspekty institutu utajeného svědka
 • Sociologické teorie ve vztahu k sociální práci
 • Alkohol jako tolerovaná droga ve společnosti
 • Analýza adaptačního procesu ve společnosti
 • a další

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • BAUMAN, Z., MAY, T. Myslet sociologicky: Netradicní uvedení do sociologie. Prepracované vydání. Praha: SLON, 2004. 239 s. ISBN 80-86429-28-8.
 • BECK, U. Riziková společnost. Praha: SLON, 2004
 • BERGER, PL., Luckmann, T. Sociální kontrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Brno: Slon, 1999. 
 • DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Dotisk 3. vydání. Praha: Karolinum, 2002. 374 s. ISBN 80.246-0139-7.
 • JANDOUREK, J. Sociologický slovník. 1. vydání. Praha: Portál, 2001. 288 s. ISBN 80-7178-535-0.
 • JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Vydání první. Praha: Portál, 2003. 232 s. ISBN 80-7178-749-3.
 • FAFEJTA, Martin. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. 1. vydání. Věrovany: nakl. Jana Pieszkiewicze, 2004. ISBN 80-86768-06-6
 • GIDDENS, A. Sociologie. 1. vydání. Praha: Argo, 2000. ISBN 80-7203-124-4
 • HARRINGTON, A. A KOL. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006. 
 • KELLER, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON, 2005. 
 • MACHONIN, P. A KOL. Československá společnost. Sociologická analýza sociální stratifikace. Bratislava: Epocha, 1969
 • MERTON, RK. Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON, 2000. 
 • MIŠÍKOVÁ, J. Základy sociológie rodiny. První vydání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostrave, 2003. 55 s. ISBN 80-7042-291-2.
 • MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. 1. vydání. Praha: SLON, 1999. ISBN 80-85850-75-3
 • PARSONS, T. Společnosti. Vývojové a srovnávací hodnocení. Praha: Svoboda, 1971. 
 • ŠUBRT, J. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie. Praha: ISV, 2001. 
 • WEBER, M. Metodologie, sociologie a politika. Praha: OIKOYMENH, 1998. 
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo