[Studijní obory]

Obor Obor speciální péče

 

Obor SPECIÁLNÍ PÉČE

Speciální péče (nebo u nás od 70. let 20. století ustálené označení speciální pedagogika – SP) je vědní obor, který se zabývá vzděláváním, začleňováním, socializací, rozvojem a péčí o jedince s nějakým druhem znevýhodnění. Předmětem a cílem je maximální možná edukace a rozvoj jedinců se speciálními potřebami. Jedná se o poměrně mladou vědní disciplínu, jejíž pojmenování ve světe není jednotné. V našem prostředí se ve vývoji názvu můžeme setkat například s termíny nápravná pedagogika, defektologie nebo pedagogická patologie.

 

Prvopočátky vzniku oboru

Za prvopočátky speciální pedagogiky u nás by se dala označit činnost Jana Amose Komenského (1592-1670), který se ve své práci zabýval mimo jiné i vzděláváním postižených dětí a zasazoval se o to, aby byly pokud možno začleněny do vzdělávacího procesu. Dynamicky se obor speciální pedagogiky začíná rozvíjet v 2. polovině 19. století, kdy se zvyšuje zájem nejen o eliminaci, ale i léčbu společensky problematických osob s různými typy poruch. V Německu vychází Patologická pedagogie Ludwiga Adolfa Strümpella (1812-1899).

 

Významné osobnosti

U nás se mezi osobnosti speciální pedagogiky řadí například František Bakule (1877-1957), Josef Zeman (1867-1961), František Štampach (1895-1976) nebo Miloš Sovák (1905-1989).

 

Členění oboru

Speciální pedagogiku lze členit podle věku osob, na které se zaměřuje (např. pedagogika raného věku, gerontopedagogika) nebo podle takzvaných pedií – tedy druhu specifické péče, obvykle v souvislosti s konkrétním znevýhodněním, kterou jedinci potřebují (logopedie, tyflopedie). V poslední době se speciální pedagogika stále více zabývá i specifickými vzdělávacími potřebami vysoce inteligentních lidí.

 

Diagnóza, prognóza a terapie

Základní metoda speciální pedagogiky se dělí na tři fáze: diagnóza, prognóza a terapie. Speciální pedagog nejprve vhodným způsobem stanoví diagnózu – tj. na základě diagnostickým metod určí speciální potřeby jedince, poté se zabývá prognózou – tj. jaký je pravděpodobný vývoj a následně stanoví vhodnou terapii – tj. jakým způsobem s jedincem nakládat (způsob léčby, edukace, výchovy).

 

Metoda nápravná

Na základě diagnózy a prognózy se volí metoda nápravná tj. terapeutická: redukce, tj. omezení rozsahu postižení - například fyzioterapií u osob s fyzickým postižením, kompenzace, tj. nahrazení jedné schopnosti druhou – například rozvoj hmatu u osob s postižením zraku, rehabilitace, tj. komplexní náprava – například v logopedii u osob s řečovými problémy.

 

Speciální terapie

Speciální pedagogika v současné době používá řadu speciálních terapií – využívají se například různé druhy umění (arteterapie) nebo jízda na koni (hipoterapie).

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru speciální péče nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

[Nabídka služeb]

Nevíte si rady nebo nestíháte s prací do školy z oboru

Rychle řešíme problémy studentů v oblasti

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.

Nezávazná objednávka

Možná témata prací z oboru speciální péče

 • Možnosti hipoterapie u osob s autismem
 • Vnímání stáří v dnešní společnosti
 • Pojetí multikulturní výchovy na českých základních školách
 • Působení sociálního pedagoga v uprchlickém táboře
 • Výchova, vzdělávání a globalizace
 • Rozvoj osobnosti v různých etapách životního cyklu
 • Mezigenerační vztahy v rodině
 • Vztahy v rodině s postiženým dítětem
 • Streetwork – práce terénního sociálního pracovníka
 • Dopad členství ČR v EU na práci s dětmi a mladistvými
 • Právní aspekty sociálního systému ČR
 • Dopad výchovného stylu na osobnost dítěte
 • Dítě a rozvod
 • Role otce v rozvoji osobnosti dítěte

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • BENDL. S. Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky. Praha: ISV, 2004. ISNB 80-86642-14-3
 • EVANS, L.: Totální komunikace, struktura a strategie, Pedagogické centrum, Hradec Králové, 2002. ISNB 80-238-7915-4
 • GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J. Poradenský proces. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. ISBN 80-85850-10-9
 • HADJ MOUSSOVÁ, Z. Pedagogicko-psychologické poradenství III. Intervence. Praha: Univerzita Karlova, 2004. ISBN 80-7290-146-X
 • HORT, V., HRDLIČKA, M.  a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000. ISNB 978-80-7367-404-5 
 • HRONOVÁ,M.: Úvod do somatopedie. Olomouc, UP, 1990.
 • CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha : Portál, 2001. ISNB 80-7178-588-1
 • KAROL HOLLÝ, KAROL HORÁČEK Hipoterapie, Praha, Montanex, 2005. ISNB 8072251902
 • KOUKOLÍK, F. Lidský mozek. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-379-X 2002
 • KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál  1998. ISBN 80-7178-414-1 978-80-262-0302-5
 • BENDL, S. Neukázněný žák. Cesta institucionální pomoci. Praha: ISV, 2004. ISNB 80-86642-36-4
 • LANGMEIER, J., BALCAR, K., ŠPITZ, J.  Dětská psychoterapie. Praha: Portál, 2000. ISNB 978-80-7367-404-5
 • LUDÍKOVÁ, L. a kol. Kombinované vady. Olomouc : VUP, 2004. ISNB 80-244-1154-7
 • MATOUŠEK, O,: Kroftová, A. Mládež a delikvence. Praha, Grada, 2003. ISBN 80-7178-771-X.
 • MATOUŠEK, O. – KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003. ISNB 978-80-7367-825-8
 • MICHALÍK J.: Dokumenty ke studiu školské legislativy, UP Olomouc 2004. ISNB 80-86096-19-X
 • MICHALÍK, J. Vybrané kapitoly z práva pro posluchače PdF, UP Olomouc 1995. ISNB 80-7067-484-9 
 • MICHALÍK,J. Bůžek,A. Informatorium nejen o právech dítěte, UP : Olomouc. ISNB 80-244-0054-5
 • MOŠNA, R: RÁDL, Z. Problémové vyučování a učení v odborném školství. Praha: KTVOV PedF UK, 1996, ISBN 80-902166-0-9
 • NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-197-5.
 • PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2008, SSBN 978-80-7367-423-6
 • PREVENDÁROVÁ, J. Rodinná terapia a poradenstvo. Základné pojmy a teoretické východiská. Bratislava: Univerzita Komenského, 1998. ISBN 80-88868-07-6
 • PRŮCHA, J. Multikulturní výchova, Praha: Triton, 2011, ISBN 978-80-7387-502-2
 • RENOTIÉROVÁ,M.: Somatopedické minimum, Olomouc, UP, 2003,2004. ISNB 80-244-0532-6
 • RENOTIÉROVÁ,M.: Somatopedie – andragogika. Olomouc, UP, 2006. ISNB 80-244-1203-9
 • ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-829-5
 • VÁGNEROVÁ, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1074-4
 • VÁGNEROVÁ,M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha,Portál, 2001. ISNB 978-80-262-0225-
 • VALENTA, M. et al.: Přístupy ke vzdělávání cizinců v České republice. Olomouc : UP, 2003. ISNB 80-244-0586-5
 • VAŠEK,Š.-VANČOVÁ,A.HATOS,G. et al. Pedagogika viacnásobne postihnutých. Bratislava, 1999. ISNB
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo