[Studijní obory]

Obor Obor strutkurální politika EU

 

Obor Strukturální politika EU

Strukturální politika EU je jednou z nejvýznamnějších politik Evropské unie. Tento druh politiky je ze strany institucí Evropské unie nazýván politikou hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). V posledních letech je také v souvislosti s touto politikou stále více akcentován i další aspekt – územní soudržnost – odtud tedy název politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti (HSUS).

   

Hlavní úkol a cíl

Jako hlavní úkol politiky soudržnosti lze chápat zajištění toho, aby se regiony, které zaostávají za evropským průměrem, dostaly prostřednictvím investic do mnoha různých oblastí na stejnou úroveň. Hlavním cílem politiky hospodářské a sociální soudržnosti by tedy mělo být přispívání ke snižování rozdílů mezi evropskými zeměmi a regiony.


Přidaná hodnota

Těmto členským státům by se mělo dostat určité přidané hodnoty v podobě výměny zkušeností, odborných znalostí a postupů. Evropské fondy ovšem také zajišťují správné řízení a bezpečné financování po dobu 7 let, což regionům a členským státům dává možnost, aby se rozvíjely vyváženějším způsobem. Politiku hospodářské a sociální soudržnosti lze tady chápat jako nástroj sloužící členským státům Evropské unie jako určitý vzor, ve kterém hraje velkou roli solidarita a spolupráce.

   

Hlavní důvody vzniku politiky

Mezi základní důvody vzniku hospodářské, sociální a územní soudržnosti (HSUS), a tím i strukturální politiky Evropské unie je i určitá kompenzace slabším regionům. Nejzaostalejší regiony se obvykle nacházejí v nejméně vyspělých státech Evropské unie, které mají omezené možnosti, aby těmto regionům mohli reálně pomoct.

   

Dotace

Stále zde ovšem existuje určitý rozpor mezi regionální politikou, která bývá uplatňována na regionální úrovni a politikou volné hospodářské soutěže, a to především z důvodu, že dotace, které bývají poskytovány soukromým subjektům, narušují hospodářskou soutěž. Z toho důvodu bylo nutné zavést v rámci společenského evropského trhu určitá pravidla, kdy ještě jde o regionální politiku a kdy se už jedná o narušování hospodářské soutěže, což je dalším důvodem existence regionální politiky Evropské unie.

   

Zavedení ekonomické a monetární unie

Navíc, Evropská unie se pokouší o zavedení ekonomické a monetární unie, přičemž pro jeho zavedení je třeba určité stabilizace fiskální politiky, kterou by měla plnit právě regionální politika. Co se týče dalších vztahů mezi regionální politikou Evropské unie a projektem monetární a ekonomické unie, tak zde se tato regionální politika řeší především nižší konkurenceschopnost. Například jde o napomáhání zvyšování konkurenceschopnosti při podpoře podnikání, při podpoře rozvoje lidských zdrojů, popřípadě podpoře infrastruktury, apod.    

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru strukturální politiky EU nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

Možná témata prací z oboru strukturální politika EU

 • Strukturální politika EU a její přínos pro udržitelný rozvoj podnikatelského prostředí
 • Využití strukturálních fondů EU
 • Rozvoj venkova a možnosti jeho financování z rozpočtu EU
 • Regionální politika EU a naplňování principu programování v ČR
 • Čerpání prostředků ze strukturálních fondů ve vybrané obci
 • Strukturální fondy EU: Implementace a jejich dopad na danou ekonomiku
 • Evropské seskupení územní spolupráce jako nový nástroj regionální politiky EU
 • Analýza dopadů využití strukturálních fondů EU v daném podniku
 • Komparace přístupů České republiky a Slovenska k regionální politice EU v oblasti strukturálních fondů
 • Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů - komparace v rámci EU


Doporučená literatura česká i zahraniční

 • BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ. Strukturální politika Evropské unie. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009, xvii, 188 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-111-6.
 • DOČKAL, Vít. Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení: příručka projektového manažera. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 137 s. Studium pro praxi. ISBN 978-80-210-4390-9.
 • KUNEŠOVÁ, Hana a kol. Evropská unie: vybrané kapitoly z pohledu ekonoma. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 2005. 256 s., ISBN 80-7043-390-6.
 • PAVLÁK, Miroslav. Lidské zdroje a fondy EU: evropský sociální fond jako nástroj spolufinancování projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. 127 s. ISBN 80-7357-139-0.
 • VOJÍK, Vladimír. Podnikání malých a středních podniků na jednotném trhu EU. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, 264 s. ISBN 978-80-7357-467-3.
 • BAJER, Petr, MATYÁŠ, Jiří. Praktický průvodce dotacemi z fondů Evropské unie. 1. vydání. Brno: Eurospolečnosti, 2009. ISBN: 978-80-254-4017-9.
 • BUDÍK, Josef. Evropské strukturální fondy a jejich využití. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-014-2.
 • PAVLÁK, Miroslav. Lidské zdroje a fondy EU: Evropský sociální fond jako nástroj spolufinancování projektů v oblasti lidských zdrojů. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-139-0.
 • PORLUK, Oto a kol. Průvodce strukturálními fondy Evropské unie. 1. vydání. Praha: IREAS, 2003. 198 s. ISBN: 80-86684-02-4.
 • BOHÁČKOVÁ, Ivana; HRABÁNKOVÁ, Magdalena. Strukturální politika Evropské unie.} Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-111-6
 • Průvodce fondy Evropské unie. Praha: Odbor vnějších vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, [2006]. 237 s. ISBN: 978-79-21607-7. 71
 • TAUER, Vladimír, ZEMÁNKOVÁ, Helena, ŠUBRTOVÁ, Jana. Získejte dotace z fondů EU. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2649-3.
 • VOJÍK, Vladimír, Podnikání malých a středních podniků na jednotném trhu EU. 1. Vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 264. ISBN 978-80-7357-467-3.
 • MALACH, Antonín a kol. Jak podnikat po vstupu do EU. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0906-6
 • PAVLÁK, Miroslav. Lidské zdroje a fondy EU: Evropský sociální fond jako nástroj spolufinancování projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-139-0
 • BOHÁČKOVÁ, I., HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo