[Studijní obory]

Obor Obor trestní právo, kriminalistika a kriminologie

 

Obor Trestní právo, kriminalistika a kriminologie

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které se zabývá předpisy ohledně trestání fyzických i právnických osob za provinění proti chráněným společenským a individuálním zájmům. Dělí se na dvě oblasti a to na trestní právo hmotné a trestní právo procesní. Obě odvětví jsou však nerozlučně propojena a vzájemně se doplňují.


Hmotné právo

Hmotné právo, jehož pramenem je hlavně trestní zákon, obsahuje právní normy ohledně podmínek a způsobu trestání za jednotlivá provinění. Vymezuje trestné činy a určuje, jaké tresty je možné za ně uložit, určuje podmínky ukládání tzv. ochranných opatření, u mladistvých delikventů určuje podmínky výchovných, ochranných nebo trestních opatření. Hmotné právo chrání práva a oprávněné zájmy fyzických i právnických osob a celé společnosti.


Trestní právo procesní

Trestní právo procesní, jehož základním pramenem je zákon o trestním řízení soudním zvaný trestní řád, který upravuje postup státních orgánů při zjišťování trestných činů a jejich pachatelů, upravuje postup projednávání apod. Upravuje procedurální postup orgánů činných v trestním řízení.


Pojem kriminalistika

Kriminalistiku je možné definovat jako vědní obor, která se zabývá zkoumáním skutku trestného činu, osobou pachatele, zkoumá stopy trestného činu a nositele těchto stop, definuje činnost policejních složek, kriminalistických odborníků a znalců atd. Předmětem kriminalistiky je zkoumání zákonitostí mezi zkoumanými objekty. Zejména zkoumá zákonitosti vzniku, trvání a zániku stop a zákonitostí vyhledávání, shromažďování a zkoumání těchto stop.


Klasifikace kriminalistiky

Kriminalistiku můžeme systematicky rozdělit na obecnou část kriminalistiky, kriminalistické učení o trestném činu, kriminalistické učení o stopách, kriminalistické metody odhalování, vyšetřování a prevenci trestných činů.


Pojem kriminologie

Kriminologie je věda o kriminalitě neboli zločinnosti, o pachatelích trestných činů a o obětech trestných činů. Kriminologie je samostatným interdisciplinárním vědním oborem, který spolupracuje s oborem trestního práva, kriminalistikou, ale také s penologií, politologií, psychologií, sociologií a forenzní psychiatrií.


Předmět zkoumání kriminologie

Předmětem zkoumání kriminologie je za pomocí empirických metod hledat příčiny kriminality, projevy kriminality a její latenci. Vztah pachatele a oběti, osobo pachatele, osobu oběti, ale také sankční systémy a jejich účinnost, provádí formální kontrolu kriminality a neformální sociální kontrolu společnosti, zkoumá společenské procesy viktimizace a kriminalizace, prevenci kriminality a veřejné mínění o ní.

  

Možná témata prací z oboru trestního práva, kriminalistiky a kriminologie

 • Pojem a druhy prevence kriminality
 • Problematika oběti trestného činu v kriminologii
 • Pojem a druhy prevence kriminality
 • Struktura a vývoj kriminality v České republice
 • Zásada subsidiarity trestní represe
 • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody
 • Trestní odpovědnost mladistvých
 • Evropský zatýkací rozkaz
 • Dohoda o vině a trestu
 • Probace v českém trestním právu

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • BOHUSLAV, L.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 206 s. ISBN 9788073804732
 • JELÍNEK, J.: Trestní právo hmotné. 4. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, 2014, 976 s. ISBN 9788075020444.
 • JELÍNEK, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 4. Vydání. Praha: Leges, 2013. 1224 s.
 • KRATOCHVÍL, V. a kol.: Kurs trestního práva. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009. 834 s. ISBN 978-80-7400-042-3.
 • KRATOCHVÍL, V. a LÖFF, M..: Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob. 1. vyd. Brno: Masaryka univerzita, 2003, 223 s. ISBN 8021032995.
 • KUCHTA J.: Riziko v pojetí kriminologickém a juristickém. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 168 s. ISBN 80-210-1682-5.
 • KUCHTA, J.: Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2005, 544 s. ISBN 80-7179-813-4
 • LYONS, L.: Historie trestu. Praha: Nakladatelství Svojtka & Co., 2004. 190 s. ISBN 8073520214
 • MUSIL J. a kol.: Úvod do kriminalistiky. 2. vyd. Praha, Policejní akademie ČR, 1998, s. 130.
 • NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL J. a kolektiv.: Kriminologie. 2., přepracované vydání Praha: ASPI, 2004, 452 s. ISBN 80-7357-026-2.
 • STOČESOVÁ, S. a kol.: Reforma trestního práva po prvním roce účinnosti nového trestního zákoníku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 149 s.
 • ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. 820 s. ISBN 9788074001161.
 • ŠIKL J.: Dobrodružství kriminalistiky. Praha, Nakladatelství XYZ, 2006.
 • VANTUCH, P.: Trestní zákoník s komentářem k 1. 8. 2011. 1. vydání. Olomouc: Anag, 2011. 1368 s
 • ZOUBKOVÁ, I.: Kriminologie a prevence kriminality. Praha: Nakladatelství ArmexPublishing, 2004, 145 s. ISBN 80-86795-05-5
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo