[Studijní obory]

Obor Obor účetnictví

 

Obor účetnictví

Účetnictví jako takové existuje již poměrně dlouhou dobu. Jedná se o nejstarší způsob evidence a je důležitou součástí lidské společnosti. Prvopočátky pochází z Říma, Středomoří, starověkého Egypta a Malé Asie. Zkrátka všude tam, kde začal vznikat obchod nebo byly obchodní stezky. Již tehdy bylo nutné evidovat vzájemné vztahy, platby, pohledávky, výdaje apod. Nejstarším dokumentem, který zmiňuje hospodářskou činnost jako takovou, je Chammurapiho zákoník. Tento významný dokument obsahoval soubor pravidel, kterými se museli řídit všichni členové společnosti. Za zmínku také stojí, že již v této době upravoval podoby kupních smluv či stvrzenek.

 

Účetnictví dnes

Dnešní podobu účetnictví upravuje velké množství právních předpisů. Bez účetnictví se dnes neobejde žádná firma, podnik či živnostník. Je potřeba neustále sledovat vývoj legislativy a novinek v této oblasti. Obecně můžeme účetnictví charakterizovat jako činnost, při které se písemně zaznamenávají veškeré hospodářské činnosti podniku v peněžních jednotkách. Zachycuje se stav a pohyb majetku a závazků z důvodu přehledu podnikatele o svém stavu peněžních prostředků, o pohledávkách a závazcích. Dále se zachycují všechny náklady a výnosy, na základě jejich porovnání dostaneme hospodářský výsledek, který podnikateli ukazuje, zda je v zisku či ve ztrátě. Tento ukazatel slouží podnikatelům k rozhodnutí, zda v činnosti pokračovat či nikoli.

 

Funkce a význam účetnictví

Účetnictví má mnoho funkcí a významů. Je zdrojem informací pro podnikatele, je důkazním prostředkem pro vedení sporů, zjišťuje informace pro daňové účely, slouží pro kontrolu majetku a hospodaření apod. Nejen z těchto důvodů je v zákoně o účetnictví stanoveno, že účetnictví musí být vedeno úplně, průkazně a správně. Toto jsou tři hlavní zásady vedení účetnictví. Povinnost vedení účetnictví mají všechny právnické osoby. Fyzickým osobám vzniká povinnost na základě překročení určité výše ročního obratu.

 

Základní zásady účetnictví

Účetnictví zachycuje stav a pohyb majetku a závazků, výnosů a nákladů. Děje se tak na účtech účtové osnovy, což je seznam účtových tříd, v rámci kterých si účetní jednotka dle potřeby stanoví účty analytické a syntetické. Účet tvoří dvě strany a to Má Dáti a Dal. Účtová osnova zahrnuje 10 tříd. Na základ účtové osnovy sestavuje účetní jednotka pro každé účetní období účtový rozvrh, což je seznam účtů, které bude v daném účetním období používat.  

 

Účetní záznamy

Účetní záznamy, na základě kterých účetní jednotka účtuje, mají podobu písemností. Písemností se rozumí veškeré doklady související s účetnictvím, tzn. účetní doklady, účetní knihy, uzávěrky a závěrky, směrnice a vnitropodnikové písemnosti, které mají podobu účtového rozvrhu, zápisů z valné hromady, doklady o inventarizaci apod. Všechny tyto písemné účetní záznamy musí být průkazné a musí splňovat povinné náležitosti, které jsou rovněž upraveny zákonem o účetnictví.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru účetnictví nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

Možná témata prací z oboru účetnictví

 • Odpisy dlouhodobého majetku vybrané společnosti
 • Účetní závěrka vybrané společnosti
 • Specifika účetnictví neziskových organizací
 • Účetnictví pojišťoven a bankovních institucí
 • Účetní závěrka akciové společnosti
 • Účetnictví a daňová evidence fyzických osob
 • Mezinárodní účetní standardy v kontextu českých podniků
 • Komparace účetnictví ve vybraných zemích EU
 • Účetní a daňové řešení prodeje podniku
 • Konsolidovaná účetní závěrka
 • Problematika kurzových rozdílů v účetnictví
 • Goodwill a jiná nehmotná aktiva
 • Účetnictví bytových družstev

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • DVOŘÁKOVÁ, Dana. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Brno: BizBooks, 2014. xi, 327 s. ISBN 9788026501497.HARÁKOVÁ L. Bytová družstva. Praha: Linde, 2009. 97 s. ISBN 978-80-86131-86-3.
 • DRBOHLAV, Josef a Tomáš POHL. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 241 s. ISBN 9788073575991.
 • DUŠEK, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2013. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 131 s. Účetnictví a daně, 2865. ISBN 978-80-247-4624-1.
 • International financial reporting standards :as issued at 1 January 2011. London: International Accounting Standards Board, 2011. vii, 1948. ISBN 9781907877001.
 • International financial reporting standard for small and medium-sized entities (IFRS for SMEs). London: International Accounting Standards Board, 2009. 230 s. ISBN 9781907026171.
 • International financial reporting standard for small and medium-sized entities (IFRS for SMEs) :illustrative financial statements, presentation and disclosure checklist. London: International Accounting Standards Board, 2009. 64 s. ISBN 9781907026164.
 • Insolvenční zákon a předpisy související ;Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : komentář. Edited by Jan Kozák. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. xxiii, 124. ISBN 9788073572433.
 • Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů. Edited by Vladimír Schiffer. Vyd. 1. Praha: BOVA POLYGON, 2005. 335 s. ISBN 80-7273.
 • KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 19. vyd. Praha: Polygon, 2009. 440 s. ISBN 978-80-7273-156-5.
 • KOVANICOVÁ, Dana. Finanční účetnictví :světový koncept : IFRS/IAS. 5. aktualiz. vyd. Praha: Polygon, 2005. ix, 526 s. ISBN 80-7273-129-7.
 • KŘEMEN, B. 100 legálních daňových triků 2013. Praha: ESAP, s.r.o., 2013. 247 s. ISBN 978-80-260-2627-3.
 • LOUŠA, František. Zákon o účetnictví v praxi: právní stav 1.1.2011. Praha: Grada, 2011, sv. Účetnictví a daně. ISBN 9788024738482.
 • LOJA, Radka a Helena VOJÁČKOVÁ. Účetní závěrka podle IFRS se zaměřením na majetek. 1. vyd. Praha: Bilance, 2005. 325 s. ISBN 80-86371-48-4.
 • MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla a Petr TÉGL. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního samosprávného celku 2011. 2. aktualiz. vyd. Ostrava: ANAG, 2011. 191 s. ISBN 9788072636648.
 • MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele :příručka zejména pro neprávníky. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2011. 440 s. ISBN 9788072018628.
 • MÁČE, Miroslav. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2010. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 335 s. ISBN 9788024733432.
 • NOVÁKOVÁ, Štěpánka. ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ OD 1. 1. 2012. 2012. ISBN 978-80-904560-1-3.
 • POLÁK, M., KOPŘIVA, J., BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmu fyzických osob 2009. Akademické nakladatelství CERM 2009, 107 s. ISBN 978-80-214-3965-8.
 • PRUDKÝ, Pavel a Milan LOŠŤÁK. Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2014 :komentář, příklady, výklad změn. 15. aktualizované vyd. Olomouc: Anag, 2014. 327 s. ISBN 9788072638666.
 • RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza :metody, ukazatele, využití v praxi. 4. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. 143 s. ISBN 9788024739168.
 • RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace :vznik, účetnictví, daně. 11. aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, 2011. 254 s. ISBN 9788072636754.
 • RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka :průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2014 po rekodifikaci soukromého práva. 14. aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, 2014. 1143 s. ISBN 9788072638536.
 • VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 9788086929712.
 • VALOUCH, Petr. Účetní a daňové odpisy 2012. 7. vyd. Praha: GRADA Publishing,2012. 144 s. ISBN 978-80-247-4114-
 • VOMÁČKOVÁ, Hana. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí :(vyšší účetnictví). 4. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Polygon, 2009. 553 s. ISBN 978-80-7273-157-2.
 • RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. 471 s. ISBN 978-80-7357-329-4.
 • RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka :průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2014 po rekodifikaci soukromého práva. 14. aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, 2014. 1143 s. ISBN 9788072638536.
 • SCHIFFER, Vladimír. Inventarizace v praxi :otázky a odpovědi. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 292 s. ISBN 80-247-1921-5.
 • SVOBODOVÁ, Jaroslava. Inventarizace :praktický průvodce. 6. rozšířené vyd. Olomouc: Anag, 2011. 359 s. +. ISBN 9788072636525.
 • ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetní operace kapitálových společností :daňové a právní souvislosti. 3. aktualiz a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011. 250 s. ISBN 9788024740188.
   

 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2023

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo