[Studijní obory]

Obor Obor učitelství pro střední školy

 

Obor učitelství pro střední školy

Pedagogika jako vědní obor je v rámci odborné literatury vymezena jako věda o výchově, která se vyvíjela prakticky od počátku lidstva. Již v této době pociťoval člověk potřebu učit mladší generace a předávat jim své poznatky a zkušenosti. S postupujícím časem se poté tato činnost profesionalizovala a do role vyučujících se stavěli zejména filozofové a teologové. Pedagogika samotná jako vědní obor se začala formovat v období novověku, přičemž k jejímu ukotvení došlo následně až v 19. století. Od této doby se začíná pedagogika specializovat na řešení primárních obecných, teoretických a metodologických problémů výchovy.

 

Historie

Původ pojmu pedagogika spadá až do antického období a pochází z řeckého slova paidagogos. Tímto termínem byl v dané době označován vzdělaný otrok, jehož úkolem byla péče o děti členů vyšších vrstev společnosti a jejich doprovázení do školy. V následujících letech se tento pojem začal využívat spíše pro potřebu označení osob, jejichž práce se specializovala na výchovu a výuku dětí. Tyto osoby začaly být ke své práci také speciálně připravování.

 

Základní znaky oboru

Mezi základní znaky oboru je možné řadit předmět jeho výzkumu a bádání, který se specializuje na výchovu, vzdělávání a vyučování člověka. Na základě neustále stoupajících nároků oboru se pedagogika stala vědou o permanentní výchově. Jejím prostřednictvím dochází nejen ke vzdělávání dětí a mládeže, ale v poslední době také dospělých. Pedagogika v rámci výuky a výchovy využívá soustavy metod, které jsou založeny na teoretickém a empirickém základu. Jejich zdroj je přitom možné hledat v historickém vývoji výchovy, která se prolíná s poznatky ze současné společenské a výchovné praxe.

 

Spojitost oboru s dalšími odvětvími

Pedagogika na základních školách jako vědní obor je propojena s celou řadou dalších odvětví, které ji určitým způsobem ovlivňují. Na základě toho je možné tvrdit, že je spjata především s přírodními, společenskými a technickými vědními obory. Nejužší spojení pedagogiky je přitom možné vidět u takových oborů, jako je filozofie, psychologie a sociologie. Stejně jako je tomu u každého vědního oboru i pedagogika je disciplínou, která utváří vztah jedince k ostatním vědám, ale také sama k sobě. Díky tomu dochází také k základnímu členění pedagogických disciplín, které se dělí do třech kategorií, a to na disciplíny vymezené věkovými stádii osobnosti (předškolní pedagogika, pedagogika pro základní školy, vysokoškolská pedagogika,…), společenskými oblastmi, v jejichž rámci je možné výchovný proces realizovat (pedagogika volného času, vojenská pedagogika,…) a v neposlední řadě výchovnými zařízeními, v nichž samotná výchova probíhá (předškolní pedagogika, školní pedagogika, mimoškolní pedagogika,…).

 

Vývoj

V průběhu 90. let 20. století došlo ke značným proměnám z hlediska obsahu vzdělávání. Tyto změny se v první řadě týkaly vzniku nových učebnic, poté také zavedení moderních metod a přístupů v rámci výuky. Na rozdíl od staršího pojetí pedagogiky na základních školách se moderní pedagogika zaměřuje na utváření nového typu vztahu mezi vyučujícím a žákem. Díky tomu se v rámci výchovného procesu začíná stále častě využívat například metoda animace, která je založena na nedirektivních a akčních metodách, díky nimž by mělo dojít k povzbuzení žáků a k většímu nutkání se učit novým věcem. Animace ale nepomáhá pouze v případě zlepšení vztahu mezi kantorem a žákem. Stále více odborníků vidí její přednosti také z hlediska pomoci jednotlivcům, aby měli možnost objevit své místo ve společnosti i sama sebe.

 

Výchova zážitkem

Mezi moderní přístupy současné pedagogiky se řadí nepochybně také výchova zážitkem, která je založena na prožitku a vlastních zkušenostech. Díky této metodě dochází u žáka nejen k vlastnímu rozvoji sebepojetí a sociálních vztahů, ale stejně tak i ke zlepšení fyzického výkonu a sebereflexe.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru učitelství pro střední školy nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

[Nabídka služeb]

Nevíte si rady nebo nestíháte s prací do školy z oboru

Rychle řešíme problémy studentů v oblasti

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.

Nezávazná objednávka

Možná témata prací z oboru učitelství pro střední školy

 • Koncepce výuky předmětu pedagogika na středních školách
 • Výuka pedagogiky na vybraných středních školách
 •  Výuka chemie a příbuzných předmětů na středních školách a odborných učilištích.
 • Porovnání metod ve výuce ruského jazyka na středních školách na Náchodsku
 • Osobnost pedagoga na střední odborné škole a jeho vliv na žáky
 • Problematika sociálně patologických jevů na středních školách
 • Chronické nemoci žáků středních škol a jejich vliv na pedagogické přístupy ve výukovém procesu
 • Využití metod Célestina a Élise Freinetových ve výuce estetické výchovy na středních školách a gymnáziích v ČR: inspirace freinetovskými školami ve Francii
 • Vzdělávání žáků s mentálním postižením na středních školách
 • Kázeň na středních školách očima žáků a jejich učitelů
 • Současné pojetí výchovného poradenství na středních školách

 

Doporučená literatura česká a zahraniční

 • CANGELOSI, J. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 1994. 296 s.  ISBN 80-7178-014-6. ČÁP, J., MAREŠ J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. 656 s.  ISBN 80-7178-463-X.
 • DVOŘÁKOVÁ, Z., SMRČKA L.. Finanční vzdělávání pro střední školy. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-008-9.
 • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Finanční vzdělávání pro střední školy: se sbírkou řešených příkladů na CD. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-008-9 
 • GALLÁ, Maurice, AERTSEN, Peter, DAATLAND, CHrister, DESWERT, Jurgen, FENK, Regina, & FISCHER, Uwe, 2005. Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí. Příručka o efektivní školní drogové prevenci. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 156 s. ISBN 80-867-3438-2.
 • HELUS, Zdeněk, 2007. Sociální psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Grada, 280 s. ISBN 978-80-247-1168-3
 • HESOVÁ, A. Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti. Praha: Národní ústav pro vzdělání, 2013. ISBN 978-807481-002-2.
 • CHODĚRA, Radomír a Lumír RIES. Výuka cizích jazyků na prahu nového století. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999, 163 s. ISBN 80-704-2157-6.
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování: pedagogický a psychologický výzkum. 1. vyd. Praha: Academia, 1972. 705 s. Bez ISBN.
 • KLAPKO, Dušan. Obsahová analýza textu. In: GULOVÁ, Lenka a ŠÍP, Radim, eds. Výzkumné metody v pedagogické praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 139-167. ISBN 978-80-247-43684.
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2003, 219 s. ISBN 8073150395. 
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-0395. HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008.  ISBN 80-7367-040-2 
 • MIOVSKÝ, Michal; SKÁCELOVÁ, L.; ZAPLETALOVÁ, J.; NOVÁK Petr  a kolektiv. Primární prevence rizikového chování ve školství. 1. vyd. Praha: Sdružení SCAN a Centrum adiktologie. 2010. ISBN 978-80-87258-47-7.
 • MOJŽÍŠEK, Lubomír. Vyučovací metody. 3. upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 344 s. 
 •  NEŠPOR, K., PROVAZNÍKOVÁ, H. Slovník prevence problémů působených návykovými látkami: pro rodiče a pedagogy. Praha: Fortuna, 1999. 54 s.  ISBN 80-7071-123-X.
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 3. rozšíř. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2001, 322 s. ISBN 8071785792. 
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Vyd. 1. Praha: ISV, 1999, 292 s. Pedagogika (ISV). ISBN 80-85866-33-1. 
 • SKOŘEPA, Michal a SKOŘEPOVÁ, Eva. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Scientia, 2008. 3 sv. ISBN 978-80-86960-41-8.
 • ŠVAŘÍČEK, R.; ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách.  1. vyd. Praha: Portál, 2007. 377 s. ISBN 978-80-7367-313-0.
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, ŠEĎOVÁ, Klára a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 384 s. ISBN 978-80-7367-313-0.
 • TAXOVÁ, Jiřina. Pedagogicko-psychologické zvláštnosti dospívání. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 273 s. Bez ISBN.
 • TAYLOR, Monica J. Post-16 options: young people's awareness, attitudes, intentions and influences on their choice. Research Papers in Education. USA, New York; UK, London: Taylor & Francis, 1992, 7(3), s. 301-335. ISSN 0267-1522 (Print), 1470-1146 (Online).
 • TRHLÍKOVÁ, Jana, VOJTĚCH, Jiří a ÚLOVCOVÁ, Helena. Rozhodování žáků při volbě vzdělávací cesty a úspěšnost vstupu na trh práce: sonda založená na šetření absolventů středních škol, kteří se zúčastnili jako patnáctiletí výzkumu PISA-2003 a vybraného vzorku jejich zaměstnavatelů. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. 38 s. Bez ISBN.
 • TYŠER, Jiří. Školní metodik prevence. 1. vyd. Most: Hněvín, 2006. 104 s.  ISBN 80-86654-17-6. 
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo