[Studijní obory]

Obor Obor umění

 

Obor UMĚNÍ

Umění je od pradávna součástí lidské kultury. V širokém slova smyslu jde o užitečnou dovednost, kterou nemá kdokoliv osvojenou, tedy ji neovládá a popřípadě je zapotřebí se jí naučit. Již od dob renesance je pojem umění využíván v užším smyslu „krásného umění“, kde je kladen důraz na tvořivost, originalitu a individuální postoj umělce.

 

Umění výtvarná a múzická

V tomto smyslu bráno umění se vyskytuje již od dob starověku. Dělí se na umění výtvarná a múzická. Výtvarné umění vytváří trvalá a vizuální umělecká díla jako představují obory malířství, sochařství a také architektura. Umění múzická poté vystihuje umělec sám, který vystupuje před publikem formou tance, zpěvu, divadla či hudebního představení. Toto rozlišení díky záznamům a zachovaným technikám přežilo dodnes a stále je ho využíváno.

 

Spojitost umění s ostatními vědami

Uměním se zabývá řada věd. Jedná se zejména o estetiku, dějiny umění, sociologie, psychologické umění, literární věda a další specializované obory. U estetiky se zaměřujeme na povahu uměleckého díla a jeho krásy obecně. Psychologie a sociologie poté na individualitu a společenský význam. Historické obory jako jsou dějiny umění hudby či například literatury neustále sledují vývoj uměleckých projevů v dějinách.  Díky tomuto zkoumání jsou poté různá umělecká díla řazena do slohů.  

 

Pojem umění

Samotný pojem umění je velice široký, mnohotvárný a proměnlivý. Podle mnoha odborníků jej ani nelze přesně definovat. Pokusy o definici vycházejí z vlastností uměleckých děl a z jeho historie. V historii byl kladen hlavní důraz na zobrazovací stránku umění, stránku exprese a tvořivost.

 

Historie umění

Umění se ve společnosti nachází od nejstarších dob jeskynního malířství, zdobení chrámů a různých slavnostním oslov. Od starověku umění sloužilo jako výraz panovnické moci a prestiže. Doba renesance se obrátila směrem k originalitě umělce a rozvíjelo se i umělecké sběratelství. Doba osvícenství na umění zdůraznila harmonii a romantické pojetí umělce. Od 19. Století provázely umění provokace a následně tento směr vedl k technickému rozmachu. Vytvářely se nové umělecké řemesla a bylo naplno oceňováno lidové umění. Od 20. Století došlo k rozmachu abstrakce a individuální tvorby.

 

Znakový systém

Aby došlo k rozpoznání umělce a slohu, ve kterém působil, je zapotřebí ovládat znakový systém, který jednotlivé umělce vystihuje. K porozumění umění je tedy zapotřebí výchova k umění.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru umění nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

 

[Nabídka služeb]

Nevíte si rady nebo nestíháte s prací do školy z oboru

Rychle řešíme problémy studentů v oblasti

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.

Nezávazná objednávka

Možná témata prací z oboru umění

 • Obrazová kompozice na téma poezie
 • Autorská kniha
 • Grafický design ve veřejném prostoru
 • Grafické pojetí mistrovství světa ve fotbale – Česko 2018
 • Fotografická publikace
 • Grafický design výstavního projektu pro galerii
 • Fotografie jako objekt
 • Trendy, styl a vize
 • Analýza současné obuvi a nový vývoj
 • Socha, jako nedílná součást interiéru
 • Současná malba jako nedílná součást našeho života

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • ADAMEC, Jaromír; ŠAMŠULA, Pavel. Průvodce výtvarným uměním II. 2. vyd. Praha: SPL - Práce ve spolupráci s nakladatelstvím Albra, 2000. 119 s. ISBN 8086287238.
 • BABYRÁDOVÁ, Hana; HAVLÍČEK, Jiří. Spiritualita: fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 542 s. ISBN 8021042060.
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 289 s. ISBN 80-210-3879-9.
 • BRABCOVÁ, Alexandra. Brána muzea otevřená: [průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea]. Náchod: Juko, 2003. 583 s. ISBN 8086213285.
 • FERENCOVÁ, Yvona. Brána muzea otevřená: Průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea. Náchod: JUKO ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha, 2002. od s. 196 - 203, 583 s. ISBN 80-86213-28-5.
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní : malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001. 164 s. ISBN 8085931990.
 • GALAJDOVÁ, Katarína. Možnosti mimoškolního vzdělávání: sborník příspěvků. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 104 s. ISBN 9788070418031.
 • GREČENKOVÁ, M. Jak se rozbíjejí tradiční symboly? In Dějiny a současnost, 2001, roč. 23, č. 3, s. 14-19.
 • HAMANNOVÁ, B. Josef II. In Habsburkové: životopisná encyklopedie. 1. vyd. Přel. M. Kouřimská, M. Kouřimský. Praha: Brána, 1996, s. 182-186. Přel. z: Die Habsburger Ein biographisches Lexikon. ISBN 80-85946-19-X.
 • HARNA, FIŠER, R. Dějiny českých zemí II. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1998. ISBN 80-7168-522-4.
 • HESSE, Hermann; KUBIŠTA, Luděk. František z Assisi. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 1998. 71 s. ISBN 8072071890
 • HORÁČEK, Radek; ZÁLEŠÁK, Jan. Aktuální otázky zprostředkování umění: teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 189 s. ISBN 9788021043718.
 • HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění. 1. vyd. Brno: CERM, 1998. 142 s. ISBN 80-7204-084-7.
 • HYNA, A. Vybrané kapitoly z dějin novověku I. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997. ISBN 80-7082-330-5.
 • CHOCHOLOVÁ, Lucie; ŠKALOUDOVÁ, Barbora; ŠTŮLOVÁ VOBOŘILOVÁ, Lucie. ICT a současné umění ve výuce - inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy. V Praze: Národní galerie, 2008. 156 s. ISBN 9788070353783.
 • JAROŠ, Z. Nemovité památky Jihlavy. 1. vyd. Jihlava: Muzeum Vysočiny, 2002. ISBN 80-86382-07-9.
 • KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé. Praha: ARGO a NG, 2000. 259 s. ISBN 80-7203-252-6.
 • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění: metodologie dějin umění. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 253 s. ISBN
 • KŘÍŢOVÁ, Markéta. Aztékové: půvab a krutost indiánské civilizace. Vyd. 1. Praha: Aleš Skřivan ml., 2005. 125 s. ISBN 8086493199.
 • LIDMILOVÁ, Pavla. Poronominare : mýty a legendy brazilských Indiánů. Liberec: Dauphin, 1995. 140 s. ISBN 8090184278.
 • MIKŠ, František; KESNER, Ladislav (eds.). Gombrich: porozumět umění a jeho dějinám: ke stému výročí narození E. H. Gombricha. Brno: Barrister & Principal, 2010. 247 s.: il., faksim. ISBN: 9788087029572
 • MIKŠ, František. Gombrich: tajemství obrazu a jazyk umění: pozvání k dějinám a teoriiumění. Brno: Barrister & Principal, 2008. 359 s (Dějiny a teorie umění) ISBN 9788073640453.
 • MILLEROVÁ, Judith. Primitívní umění - Podrobný obrazový průvodce. 1. vyd. barev. ilustrace, mapy. SLOVART, 2007. 240 str. ISBN: 80-7209-980-9.
 • OLŠA, Jaroslav. Závistivý lidojed a pták nepták : mýty a pohádky z Nové Guineje. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008. 155 s. ISBN 9788025700068.
 • STADLEROVÁ, Hana. S LEHOULINKOU Alternativní přístupy k předmětu Výtvarné vyjadřovací prostředky. Brno: MU Brno, 2005. 144 s.
 • SVÁTKOVÁ, Barbora. Výzkum galerijní pedagogiky v České republice a Evropě 2005-2008. In HORÁČEK, Radek – ZÁLEŠÁK, Jan. Aktuální otázky zprostředkování umění: Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno:Masarykova univerzita, 2007. s. 38 - 40. ISBN 978-80-210-4371-8
 • ŠOLC, Václav. Sny a zlato Indiánů: indiánské báje a pověsti. V Praze: Albatros, 1989. s.
 • ŠAMŠULA, Pavel; HIRSCHOVÁ, Jarmila. Průvodce výtvarným uměním IV. 3. vyd. Úvaly: Albra, redakce SPL - Práce, 2006. 122 s. ISBN 8073610051.
 • ŠAMŠULA, Pavel. Obrazárna v hlavě. 1. vyd. Praha: SPL - Práce ve spolupráci s nakladatelstvím Albra, 2002. 65 s. ISBN 8086287491.
 • ŠAMŠULA, Pavel; ADAMEC, Jaromír. Průvodce výtvarným uměním. 2. vyd. Praha: SPL - Práce ve spolupráci s nakladatelstvím Albra, 1994. 149 s. ISBN 808628722X.
 • TOMAN, Rolf; BEDNORZ, Achim; PSCHEIDTOVÁ, Blanka. Gotika: architektura - sochařství - malířství. 2., opr. vyd. Praha: Slovart, 2005. 520 s. ISBN 8072096680
 • TOMAN, Rolf; BEDNORZ, Achim. Románské umění: architektura - sochařství - malířství. 1. vyd. Praha: Slovart, 2006. 480 s. ISBN 8072097652.
 • UHLÍŘ, D. Josef II. In Galerie nesmrtelných. Svazek 2: Evropané. 1. vyd. Třebíč: Akcent, 1999, s. 65-74. ISBN 80-7268-002-1.
 • VEBER, V. aj. Dějiny Rakouska. B. p. v. Praha: Lidové noviny, 1992. ISBN 80-7106-491-2.
 • WEST, O. Africké pohádky. Vyd. 1. Praha: Triton, 2005. 56 s. ISBN 8072546791.antropologie, psychologie a výtvarných umělců: sborník transdisciplinárních esejů s
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo