[Studijní obory]

Obor Obor veřejná správa

 

Obor veřejná správa

V České republice se vývoj státní správy výrazně změnil díky revoluci v roce 1848. Bylo zrušeno poddanství a zároveň také starý správní systém. Poté následovalo období vzniku Československa a přijetí prozatímní ústavy, kde byly nastoleny demokratické prvky veřejné správy. Koncem 70. let následovaly pokusy o reformy veřejné správy, skutečná reforma ovšem přišla až po roce 1989, kdy zanikly i národní výbory, které byly nahrazeny Obecními úřady. V České republice se základní správní územní jednotkou stala obec.

 

Legislativa

Státní správa na centrální úrovni je vykonávána ústavním zákonem č. 1/1993 Sb. a jednotlivými ministerstvy. Správu na místní úrovni je vykonávána okresními úřady, které jsou zřízené dle zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, jako dekoncentrované orgány státní správy.

 

Charakteristika veřejné správy

Veřejnou správu můžeme charakterizovat jako souhrn veřejně prospěšných činností, které sledují veřejně prospěšné zájmy státu a obcí. Děje se tak prostřednictvím osob a institucí vykonávajících veřejně prospěšnou činnost.

 

Státní správa a samospráva

Veřejná správa se dělí na státní správu a samosprávu. Státní správa je činnost státu vykonávaná prostřednictvím státních orgánů a orgánů územně samosprávných celků. Tato činnost sleduje naplňování veřejných cílů a je vykonávána ve veřejném zájmu. Státní správa má charakter výkonný, podzákonný a nařizovací. Územní samosprávu vykonávají jiné orgány, než je stát. Je tedy vykonávána prostřednictvím obcí, krajů a hlavního města Prahy. Na rozdíl od státní správy je zaměřena na vlastní lokální záležitosti a většinou používá prostředky, které nemají povahu státní moci.

 

Územně samosprávní celky

Územně samosprávní celky lze charakterizovat jako územní společenství občanu, které mají právo na samosprávu. Disponují vlastním majetkem a hospodaří dle vlastního rozpočtu. Dále vykonávají veřejnou správu svým jménem, pečují o všestranný rozvoj města a chrání jeho veřejný zájem. Územně samosprávní celky se vyznačují vlastním územím, občany, jsou ekonomicky nezávislé, má postavení právnických osob a vykonávají veřejnou správu. Česká republika se administrativně dělí na 14 krajů, 77 okresů a 6254 obcí. Mezi územně samosprávné celky patří obce a kraje. Krajem rozumíme vyšší územně samosprávný celek. Obce mohou mít také podobu města či statutárního města. Zvláštní postavení má hlavní město Praha.

 

Další specifické oblasti veřejné správy

Specifickou oblastí v tomto oboru je management ve veřejné správě, marketing ve veřejné správě, řízení kvality ve veřejné správě, sociologie veřejné správy apod.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru financí nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

Možná témata prací z oboru veřejná správa

 • Rozdíl a vztah mezi státní správou a samosprávou
 • Analýza dotační politiky města X
 • Nezaměstnanost a veřejně prospěšné práce
 • Realizace úkolů státní správy při organizaci voleb
 • Shromažďovací právo a orgány obce X
 • Využití videokonferencí ve veřejné správě
 • Součinnost Policie ČR a obecní policie
 • Činnost obecní policie ve vybraném městě
 • Vývoj veřejné správy ve vybraném městě
 • Vývoj veřejné správy ve vybraném státě
 • Moderní přístupy ve veřejné správě

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • Autorský kolektiv. Management regionální a místní správy. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4141-2
 • EXNER, J. Obce, města, městské části: o místní veřejné správě a její dekoncentraci statutárními vyhláškami v územně členěných městech. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-289-9.
 • FRUMANOVÁ, K. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-87576-22-9.
 • GROSPIČ, J., VOSTRÁ, L., LOUDA, T., Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice, Aleš Čeněk, 2006, ISBN:8073800012
 • GROSPIČ J., VOSTRÁ L., ČERMÁKOVÁ J. Reforma veřejné správy v teorii a praxi. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. ISBN 80-86473-71-6.
 • GROSPIČ, J., VOSTRÁ, L., LOUDA, T., Územní samospráva, Aleš Čeněk, 2007, ISBN: 9788073800284.
 • GUERBER, J. a kol. Zaměstnanci místní samosprávy v patnácti zemích Evropské unie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0951-8.
 • GROSPIČ, J. Úloha krajů v územní reformě veřejné správy. In GROSPIČ, J., VOSTRÁ, L. Reforma veřejné správy v teorii a praxi: sborník z  mezinárodní konference. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISBN 80-86473-71-6.
 • HEGER, V. Komunikace ve veřejné správě. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3779-9.
 • HENDRYCH D., Správní věda. Teorie veřejné správy. 2., doplněné a rozšířené vydání. Praha: Aspi, 2007. ISBN 987-80-7357-248-8.
 • HONUS, R. a kol. Benchmarking ve veřejné správě. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2004. ISBN 80-239-3933-5.
 • HORÁK, R., KRČ, M., ONDRUŠ, R., DANIELOVÁ, L. Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu. Praha: Linde, 2004. 407 s. ISBN 80-7201-471-4.
 • HUGHES, O. E. Public Management and Administration: An Introduction. 3rd ed. Houndmills: Palgrave, 2003. viii, ISBN 0-333-96187-0.
 • CHLÁDKOVÁ, A. Platy: odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 10. 2010. Vyd. 4., aktualizované a rozšířené. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 978-80-7357-566-3.
 • CHRÁSTKOVÁ, K. Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. In GROSPIČ, J., VOSTRÁ, L. Reforma veřejné správy v teorii a praxi: sborník z  mezinárodní konference. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. s. 180 – 189. ISBN 80-86473-71-6.
 • JURÁŇKOVÁ, H., JUHÁSZOVÁ, K. Inventarizace ve veřejné správě. 1. vyd. Ostrava: EconomiCon, 2011. ISBN 978-80-905065-0-3.
 • KADEČKA, S., Právo obcí a krajů v České republice, E. Praha: C. H. Beck, 2003, ISBN 80-7179-794-4.
 • KÁŇA P., Základy veřejné správy. 2. doplněné vydání. Ostrava: Montanex 2007. ISBN 978-80-7225-244-2.
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Reforma veřejné správy v České republice. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2003. ISBN 80-239-0225-3.
 • NĚMEC, J.  a kol. Kontrola ve veřejné správě. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-558-8.
 • OCHRANA, F., PŮČEK, M. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-667-7.
 • Obce, města, městské části. O místní veřejné správě a její dekoncentraci statutárními vyhláškami v územně členěných městech. Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-289-9.
 • PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. vydání. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-351-5.
 • SCHELLE, K. Vývoj české veřejné správy. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. ISBN 978-80-87071-92-2.
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo