[Studijní obory]

Obor Obor vlastnické právo

Obor vlastnické právo

Vlastnictví je součástí soukromého práva a vyjadřuje výsadní vztah osoby ke stanoveným objektům a má dle svého uvážení výhradní právo nakládat s těmito objekty v nejvýše možném rozsahu. Vlastnictví je předmětem zkoumání mnoha právních teoretiků již od dob starého Říma. Podoba omezení vlastnického práva může být v mnoha případech odlišná. Omezení jsou ukládána zákonem nebo správním aktem vydaným na základě zákona. Vlastník je ze zákona povinen omezení svých práv tolerovat i v takovém případě, kdy mu za omezení nepřísluší žádná kompenzace či náhrada. Otázka náhrad je poměrně problematická především ve spojitosti s rozlišením omezení na taková, která mohou být uložena bez náhrady a taková, u kterých už je poskytnutí náhrady nezbytnou záležitostí.

 

Legislativa

Vlastnické právo je považováno za jedno ze základních práv, což je zřejmé a vyplývá také ze zařazení do hlavy druhé Listiny základních práv a svobod. Vlastnické právo patří mezi práva tzv. první generace a je zaručeno Listinou, ve které je v čl. 11 uveden, že vlastnické právo všech má stejný zákonný obsah a ochranu. Na úrovni Evropské unie je ochrana vlastnického práva garantována článkem jedna Dodatkového protokolu k Úmluvě. Podle tohoto dodatku má každá fyzická osoba právo na pokojné užívání příslušného majetku. Vlastnické právo je řazeno mezi práva omezitelná a jsou tedy stanoveny hranice jeho výkonu. S vlastnictvím věci se pojí nejen práva, ale také povinnosti vyplývající přímo ze zákona.

 

Význam vlastnictví

Vlastnictví a vlastnické právo je třeba od sebe odlišovat a není možné tyto dva pojmy ztotožňovat. Vlastnictví můžeme vyjádřit jako určení majetkových vztahů držet, užívat a disponovat s danými věcmi či předměty. Vlastnické právo je oproti tomu definováno jako právními normami regulovaný vlastnický vztah. Je považováno za nejsilnější a nejrozsáhlejší věcné právo. Jedná se tedy o právo absolutní působící proti všem. V přeneseném slova smyslu se jedná o to, že všichni musí konkrétní vlastnické právo respektovat a je nezbytné, aby se drželi všeho, co by oprávněnou osobu v jeho právu rušilo či obtěžovalo. Jinými slovy nikdo nesmí být rušen ve svém právu věc držet, užívat, požívat a s touto věcí disponovat. Tato jednotlivá oprávnění vlastníka jsou označována jako tzv. vlastnická triáda.  

 

Vlastnická triáda

Právo věc užívat a požívat její plody a užitky umožňuje vlastníkovi konkrétně využívání užitečných vlastností věci. Vlastník danou věc však nemusí užívat ani požívat její plody. Právo s věcí disponovat umožňuje vlastníkovi rozhodnout o právním i skutečném osudu věci (o jejím převodu na jiného, pronajmutí věci, zničení, spotřebování apod.). Součástí tohoto nároku je také věc opustit (ius dereliquendi) a právo věc zničit (ius abutendi). Právo věc držet umožňuje vlastníkovi mít věc ve své skutečné moci a je předpokladem realizace práva věc užívat a požívat a většinou i předpokladem s věcí disponovat. Pokud vlastník věci přenechá věc jiné osobě, nezaniká jeho právo držby.

 

Subjektivní a objektivní význam vlastnického práva

Vlastnické právo je dále rozlišováno na subjektivní a objektivní. V subjektivním významu je chápáno jako vztah mezi osobami, které mají s danou konkrétní věci něco společné. V objektivním smyslu vlastnické právo představuje soubor právních norem, které regulují vlastnické vztahy v ekonomickém pojetí.

 

Předměty vlastnictví

Předmětem vlastnictví může být jakákoliv věc movitá (např. motocykl, obraz, nábytek), nemovitá (pozemek, stavba spojená se zemí pevným základem), ale i duševní schopnosti (znalosti, dovednosti, vědomosti apod.).

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru vlastnického práva nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

[Nabídka služeb]

Nevíte si rady nebo nestíháte s prací do školy z oboru

Rychle řešíme problémy studentů v oblasti

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.

Nezávazná objednávka

Možná témata prací

 • Ochrana práv nabyvatele v dobré víře v opozici s ochranou práv původního vlastníka
 • Ochrana vlastnického práva v římském právu a dnes (komparace)
 • Pojetí vlastnického práva ve starověkém Římě a v naší právní realitě (komparace)
 • Právní aspekty vlastnictví přírodních zdrojů
 • Právo stavebníka zřídit stavbu na cizím pozemku
 • Státní podniky jakou součást majetku státu
 • Vlastní majetek nezletilého dítěte versus právo na výživné
 • Vlastnické právo
 • Vlastnické právo a jeho ochrana
 • Vlastnické právo a jeho zákonná omezení
 • Vlastnické právo jako základní právo
 • Vlastnické právo v kontextu ochrany životního prostředí
 • Výhrada vlastnického práva
 • A další.

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • BHATIA, A. L. Current Trends in Global Environment. New Delhi: New India Pub. Agency, 2005, 328 p. ISBN 81-89422-00-6.
 • BORSÍK, Daniel. K rozsudku Nejvyššího soudu ČR o nemožnosti nabytí vlastnického práva k nemovitosti od neoprávněného a jeho všem variacím. Právní rozhledy. 2014, č. 11, s. 400.
 • CZESANÝ, Slavoj, DUBSKÁ Drahomíra a JOHNSON Zdenka. Komponenty bohatství zemí. Praha: Český statistický úřad, 2009, 30 s. ISBN 978-80-2501988-7.
 • DAVID, Ludvík. O dobré víře při nabytí nemovitosti od (eventuálního) nevlastníka. Právní rozhledy. 2013, č. 2, s. 62. C. H. Beck.
 • DOBROVOLNÁ, Eva. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného ve srovnání s rakouským právem. Právní rozhledy. 2013, č. 10, s. 348.
 • FIALA, Josef, Kindl, Milan et al. Občanské právo hmotné. 2.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 650s. ISBN 978-80-7380-228-8
 • HENDRYCH, Dušan; BĚLINA, Miroslav; FIALA, Josef a kol. Právnický slovník. 3. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, 1459 s. ISBN 9788074000591.
 • HURDÍK, Jan et al. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013.308s.ISBN 978-80-7380-377-3.
 • JANKŮ, Petra; ŠUSTROVÁ, Daniela; VRCHA, Pavel. Nový katastrální zákon: poznámkové vydání s vybranou judikaturou. Praha: Linde, 2014, 335 s. ISBN 978-80-7201-934-2.
 • KABELKOVÁ, Eva. Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, 368 s. ISBN 978-80-7400-461-2.
 • KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4., aktualizované a doplněné vydání. Praha: ASPI, 2005. 524 s.
 • Kocourek, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí. 1. vyd. Praha: Leges,2012,280s. ISBN 978-80-87576-10-6.
 • Králík, M. Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku. Uplatňování nároků a rozhodování o nich (procesní a hmotněprávní souvislosti). 2. vyd. Praha: Leges, 2014, 528s. ISBN 978-80-87576-96-0.
 • KUSÁK, Martin. Omezení vlastnického práva z důvodů ochrany ţivotního prostředí a přírodních zdrojů. České právo životního prostředí. 2005. č. 15.
 • MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1-117. 1. vyd. Praha: Leges, 2013, 720 s. ISBN 978-80-87576-731.
 • PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. Praha: C. H. Beck, 2011, 197 s. ISBN 978-80-7400-332-5.
 • PETR, Bohuslav. Zásada „nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet“ a problematika nabývání od nevlastníka. Právní rozhledy. 2012, č. 20, s. 695. Nakladatelství C. H. Beck.
 • PIPES, Richard. Vlastnictví a svoboda. Praha: Argo, 2008, 364 s. ISBN 97880-257-0017-4.
 • POHLOVÁ, Alena. Vlastnictví pozemku a stavby. Právní rádce. 2006, roč. 14, č. 5, s. 5-13. ISSN 1210-4817.
 • Schelle Karel a kol. „Základy občanského práva“, 3 upravené vydání, Ostrava,KEY Publisching s.r.o. 2011, 228 s, ISBN 978-80-7418-116-0.
 • SPÁČIL, Jiří. Nabytí vlastnictví nemovitosti v dobré víře od nevlastníka. Právní rozhledy. 2015, č. 2, s. 70-74.
 • SPÁČIL, Jiří. Nabytí vlastnictví od nevlastníka. Právní rozhledy. 2015, roč. 23, č. 2, s. 70-74. ISSN 1210-6410.
 • SPÁČIL, Jiří. Odstoupení od smlouvy a vlastnické právo třetí osoby. Právní rozhledy. 2006, č. 18, s. 669. Nakladatelství C. H. Beck.
 • SPÁČIL, Jiří; ŠEŠINA Martin. Nabývání dědictví a vlastnické žaloby dědiců v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. 2015, roč. 23, č. 2, s. 39-44. ISSN 1210-6410.
 • SPÁČIL, Ondřej. Nabývání od neoprávněného. Bulletin advokacie. 2014, č. 3, str. 38-41. ISSN: 1210-6348. In: CODEXIS ACADEMIA [právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 21. 10. 2014].
 • TÉGL, Petr. Úplatnost nabytí věcného práva jako podmínka fungování materiální publicity veřejných seznamů v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. 2013, č. 1, s. 28. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck.
 • VANĚK, Jakub. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného podle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy. 2014, č. 2, s. 44. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck.
 • VERVERKA, Vladimír, Jiří BOGUSZAK, Jiří ČAPEK. „Základy teorie práva a právní filozofie“, 1. Vydání. Praha: Nakladatelství CODEX, 1996, 319 s, ISBN 80-85963-06-X.
 • ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Věcná práva v kostce. Praha: Linde, 2014, 232 s. ISBN 978-80-7201-946-5.
 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo