[Studijní obory]

Obor Obor vývojová psychologie

 

Obor vývojová psychologie

Obor vývojová psychologie se zabývá především zkoumáním určitých vývojový období lidského života, která jsou pro každého člověka charakteristická a jsou spojena s jeho fyzickým, psychickým a sociálním vývojem. Snahou vývojové psychologie  je především poznat souvislosti a pravidla vývojových transformací  v oblastí lidské psychiky a především pak pochopení jejich  mechanismů. Mezi hlavní předměty vývojové psychologie se řadí duševní vývoj, který je možno definovat jako proces, kdy dochází ke změnám psychických procesů a vlastností ve spojistoti s diferenciací a integradí celé osobnosti. Psychický vývoj je charakterizován jako vývoj psychických procesů a vlastností člověka.  Každý jedinec dosponuje vrozenými předpoklady, které jsou následně vlivem sociálního prostředí každého člověka rozvíjeny.

 

Fylogeneze versus ontogeneze

Existují dva základní úhly pohledu, pomocí kterých je sledován vývoj lidské psychiky. První z nich je tzv. fylogeneze psychiky, která je zaměřena na pozorování a srovnávání jednotlivých živočišných druhů. Druhou je pak ontogeneze, která popisuje duševní vývoj jednotlivců od jejich početí až po jejich zánik. V rámci tohoto užšího pojetí se pak vývojová psychologie zaměřuje na všechny změny během lidského života každého jedince.

 

Vývoj

Pojem vývoj je ve většině případů definován  jako proces vzniku a postupných evolučních změn tělesných, duševních a sociálních znaků člověka v průběhu jeho individuálního života, jež spolu navzájem vnitřně souvisejí. Dochází k tzv. integraci osobnosti člověka. Jako základ jsou považovány tzv. vložené disproporce, u kterých dochází vlivem prostředí k jejich prohlubování a neustálému rozvoji.

 

Vývojová periodizace

Vývoj jedince je rozdělován do jednotlivých etap. Jedná se o tzv. vývojovoou periodizaci, která je podstatná zejména v praxi.  Jednotlivé fáze na sebe plynule navazují a žádná z nich tak nemůže byt vynechána.

 

Psychický a duševní vývoj

Psychický vývoj je realizován prostřednictvím procesů zrání, učení, stárnutí či chorobami. Významnou roli hraje také aktuální psychický stav doprovázený únavou či stresem. Duševní  vývoj je proces doprovázený řadou změn souvisejících se zdokonalováním psychických procesů a vlastností. Je uskutečňován prostřednictvím rozvoje vrozených dispozic pod vlivem působení vnějšího a vnitřního prostředí. Mezi vnější faktory jsou řazeny vrozené předpoklady, jejichž základ vytváří dědičná výbava, které jedinec získává v momentě svého početí. Jedná se o tzv. genotyp. Naopak fenotyp je pojem označující soubor znaků, kterými se osoba projevuje ve stanoveném stádiu svého vývoje. Jedná se o projev organismu na vnější okolí. Sociální prostředí je považováno za významného činitele, který zásadním způsobem působí na všechny členy společnosti a ovlivňuje tak jejich osobitý projev.

 

Nevíte si rady s prací do školy z oboru vývojové psychologie nebo nestíháte?

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.
Rychle řešíme problémy studentů v oblasti:

 

[Nabídka služeb]

Nevíte si rady nebo nestíháte s prací do školy z oboru

Rychle řešíme problémy studentů v oblasti

Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru.

Nezávazná objednávka

Možná témata prací z oboru vývojové psychologie

 • Analýza komunikačních dovedností dítěte s vývojovou dysfázií v kontextu školní zralosti
 • Aplikace vývojové psychologie do předškolního vzdělávání v ČR (Tvorba příručky pro pedagogy mateřských škol)
 • Diagnostika komunikačních kompetencí dětí předškolního věku
 • Didaktické metody ve výuce psychologie a komunikace na zdravotnických školách
 • Logopedická intervence u předškolního dítěte s vývojovou dysfázií
 • Odhodlání a naděje jako protektivní faktory duševní pohody v kontextu negativních životních událostí
 • Působení reklamy v jednotlivých oblastech vývojové psychologie
 • Rozvoj komunikační kompetence u dětí se specificky narušeným vývojem řeči
 • Rozvoj sluchové percepce u dětí s vývojovou dysfázií
 • Specifika rodinných vztahů dětí s poruchami chování.
 • Žáci s narušenou komunikační schopností v procesu osvojování čtenářských dovedností
 • Žák s vývojovou dysfázií na prvním stupni běžné základní školy
 • Život rodiny s dítětem s diagnózou ADHD a Pervazivně vývojová porucha s prvky autismu
   

 

Doporučená literatura česká i zahraniční

 • BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Diagnostika dítěte předškolního věku: Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Computer Press, a.s., 2008. ISBN 978-80-251-1829-0
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Podpora komunikačních kompetencí dětí předškolního věku. In: BARTOŇOVÁ, Miroslava a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 93 - 109. ISBN 978-80-210-6044-9.
 • CAMPBELL, S. Behavior problems in preschool children. 1. vyd. New York: The Guilford press, 1990. ISBN 0-89862-395-2.
 • ČAČKA, Otto. Psychologie dítěte. Tišnov: SURSUM a HROCH, 1994. ISBN 8085799-03-0.
 • ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-85885-96-4.
 • DLOUHÁ, O. Vývojové poruchy řeči. 1. vyd. Praha: Publisher, 2003. ISBN 80-2391832-X.
 • DLOUHÁ, O. Vývojové poruchy řeči. Praha: Unitisk, 2003. ISBN 80-239-1832-X.
 • DLOUHÁ, O., NEVŠÍMALOVÁ, S. Poruchy sluchové percepce u dětí s vývojovou dysfázií. Otorinolaryngologie a Foniatrie, 46/1997, č. 4. s. 228-231. ISSN 1805-4528.
 • GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1997. ISBN 80-85928-485.
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-2471110-9.
 • KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana a Branislav PUPALA. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-585-7.
 • KOUKOLÍK, F. Lidský mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy. 2. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-632-2.
 • KREJČÍŘOVÁ, D. Poruchy řeči. In: SVOBODA, M. (ed.)., KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80–7178–545–8.
 • LANGMEIER, Josef. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 807169-195-X. LANGMEIER, Josef. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. ISBN 978-80-247-1284-0.
 • LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-572-5.
 • MIKULAJOVÁ, M., RAFAJDUSOVÁ, I. Vývinová dysfázia. Špecificky narušený vývin reči. Bratislava: 1993. ISBN 80-900445-0-6.
 • MIKULAJOVÁ, Marína a Iris RAFAJDUSOVÁ. Vývinová dysfázia: špecificky narušený vývin reči. Bratislava: Bratislava, 1993. ISBN 80-900445-0-6.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184803-4. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
 

 

[Objednávka]

Na co ještě čekáte?

Přesnou cenovou nabídku od nás obdržíte ihned.

Nezávazná objednávka

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo