Jak psát bakalářskou a diplomovou práci

Volba tématu

Základem úspěchu je vybrat si takové téma, které vás zajímá, o kterém už něco víte a kterým jste se – v ideálním případě – zabývali v rámci předchozích studijních úkolů. Pokud jste úspěšně zvládli ročníkovou nebo  bakalářskou práci a téma vás stále zajímá, požádejte pedagoga, abyste na práci mohli navázat a v tématu pokračovat!
V jinačím případě se řiďte zdravým rozumem – pečlivě zvažte své časové dispozice i pracovní zápal. Pokud nechcete trávit dny v archivu či výzkumem v terénu, rezervujte si téma, na které vystačíte s knihami a notebookem. Zjistěte si, zda už o tématu někdo psal, anebo bude vaše práce průkopnická. Informujte se, kde a v jakém jazyce je dostupná potřebná literatura.
U bakalářských a diplomových prací jsou na místě pravidelné konzultace studenta s vedoucím práce. Na první schůzce si téma přesně vymezte, stanovte si termíny odevzdávání jednotlivých částí, nechte si vysvětlit veškeré požadavky a ujasněte si průběh další vzájemné komunikace.

Struktura bakalářské a diplomové práce

Bakalářská práce i ta diplomová je odborná studie s logicky uspořádanou strukturou.
Po úvodní kapitole, v níž jsou jasně definovány cíle, zaměření a hypotézy práce, by měla následovat teoretická východiska, popis zvolené metodologie či uvedení do širšího kontextu zkoumané problematiky.
Hlavní stať zpravidla sleduje vlastní empirický výzkum a analýzu dat. Teprve poté přichází syntéza, vyhodnocení bádání, potvrzení či vyvrácení hypotézy apod. Náplň a výsledky práce jsou shrnuty v závěru a v českém a cizojazyčném resumé, na kterých si dejte zvláště záležet – jedná se často o jediné kapitoly, které budou číst a posuzovat členové komise během vaší obhajoby! Resumé napište česky a o překlad požádejte profesionálního překladatele.
Kromě zmíněných kapitol jsou u závěrečných prací vyžadovány titulní list, čestné prohlášení, obsah, abstrakt a přílohy. Vašemu hodnocení i práci jako takové prospějí rejstřík či seznam zkratek, nezapomeňte ani na poděkování vedoucímu práce, případně překladateli a dalším.
U bakalářské a diplomové práce je základní osnova nutností. Stanovte si přesné cíle, rozvrhněte si harmonogram, dle nějž budete zpracovávat a odevzdávat jednotlivé kapitoly. Začínejte úvodem, poté se zaměřte na vlastní výzkum, jehož průběh a výsledky popište v analytické části.

Psaní bakalářské a diplomové práce, citace a poznámkový aparát

Během psaní se držte předem vytvořené osnovy. Díky ní neztratíte směr, dosáhnete stanovených cílů a koncepce textu se vám nezhroutí pod rukama jako domeček z karet. Pracovní osnovu lze během psaní upravit, průběh výzkumu si to nezřídka přímo vyžádá.
Příprava na psaní bakalářské či diplomové práce vyžaduje pečlivou rešerši (vyhledání) relevantní literatury. Kromě knižních publikací by vám neměly uniknout články v českých i zahraničních sbornících a vědeckých periodikách. Opět se zaměřte na nejnovější prameny dokumentující aktuální situaci na poli vašeho bádání. Kromě katalogů velkých knihoven využijte stránky České národní bibliografie, Google Scholar, seznamy literatury v odborných publikacích apod. Zároveň je nutné se zaměřit na dostatečný počet zdrojů, který je zpravidla přesně stanoven fakultou Vaší školy. S literaturou pracujeme pečlivě a s uvážením. Je potřeba zdroje v průběhu zpracování práce střídat, ať je zřejmé, že jsme schopni s literaturou adekvátně pracovat.
Osvojte si důkladně jednotný způsob, jakým budete v celém textu citovat odbornou literaturu. Vzhledem k většímu rozsahu bakalářské práce i diplomové práce doporučujeme tzv. zkrácenou citaci s pomocí poznámek pod čarou (v MS Word klikněte na Odkazy a Vložit poznámku pod čarou). V poznámce pod čarou uvedete pouze příjmení autora, rok vydání a stránku, kde se citovaná pasáž nachází (MACHEK 1997, s. 182.), úplný bibliografický záznam pak čtenář nalezne v seznamu literatury (MACHEK 1997: MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 4. vyd. Praha: Lidové noviny, 1997.).
Práci si nezapomeňte zálohovat, tj. nastavte si v textovém editoru automatické ukládání, dokument pravidelně ukládejte na e-mail či USB disk. Veškeré poznámky si zapisujte také ručně do sešitu.
Před odevzdáním si ponechte několikadenní rezervu, přečtěte si text s časovým odstupem a požádejte o kontrolu dalšího člověka. Téměř vždy ještě narazíte na drobné nedostatky a přijdete na způsoby, jak svou práci doladit k ještě větší dokonalosti!
Bakalářská a diplomová práce i čas, jejž jste do ní investovali, si určitě zasluhují kvalitní jazykovou korekturu!


Zásady správné argumentace

Psát můžete klasicky v 1. osobě singuláru, anebo využijte tzv. autorský plurál (1. osoba množného čísla), což je u bakalářské a diplomové práce příhodnější. Zvolenou gramatickou osobu pak důsledně dodržujte v celém textu!
V práci představujte fakta, nikoli pouhé domněnky. Uvádějte pečlivě ověřené informace podložené seriozní vědeckou literaturou (nezapomínejte na citace). Vyjadřujte se stručně a přesně. Nebojte se používat terminologii daného oboru – zvýšíte tím odbornost a prestiž vaší práce. Než termín použijete, přesvědčte se ve kvalitním slovníku cizích slov, že jeho významu opravdu rozumíte a zapadá do celkového kontextu věty.
Pravopisné a typografické chyby, těžkopádné formulace a další formální nedostatky jsou vždy na úkor kvality, a tím i příznivého ohodnocení vaší práce! Nezapomínejte sjednotit písmo, jeho velikost, řádkování a zarovnání (do bloku), používejte standardní fonty (Times New Roman, Arial či Calibri) velikosti 12 s řádkováním 1,5 řádku.
Nepodceňujte pravopis! Raději si zopakujte jeho pravidla (Pravidla českého pravopisu) a vyzbrojte se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Novým akademickým slovníkem cizích slov (obojí vydalo nakladatelství Academia) či kvalitním dvojjazyčným technickým slovníkem. Pokud je vám cesta do knihovny drahá, naučte se pracovat s Internetovou jazykovou příručkou. Nejste-li si v pravopise a gramatice jistí, svěřte text před odevzdáním do rukou odborníka – investice za korektury se u vaší životní práce rozhodně vyplatí!


Pár tipů, která Vás usnadní práci

•    Naučte se dobře ovládat textový editor, umí nejen spousta věcí, ale zároveň Vám usnadní práci v průběhu zpracování práce, ale také následně závěrečné úpravy-například automatický seznam literatury, citace v různých stylech, poznámky pod čarou, automaticky generuje obsah, čísluje stránky...
•    Své dílo si průběžně ukládejte (klidně po každém odstavci pomocí zkratky ctrl+s).
•    Zálohujte! Soubor si vždy po delší době nahrajte na externí disk, na flash disk nebo do mailu.
•    Jestli se do práce nemůžete dokopat, zkuste techniku Pomodoro – pracujte jen 25 minut v kuse, pak si udělejte přestávku. Důležité je prostě začít, i kdybyste měli napsat jen jednu větu nebo vytvořit osnovu pro jednu kapitolu.
•    Buďte v kontaktu se svým vedoucím. To on nakonec bude spolurozhodovat o tom, jestli práci obhájíte, nebo ne. Dejte najevo zájem a při obhajobě je větší šance, že vás podrží.


  • SeminarkyZa1
  • 01.02.2015
  • 0

RYCHLE VYŘEŠÍME, CO VÁS TRÁPÍ. VYBERTE SI NÍŽE.JIŽ DO 12 DNŮ

Nečtěnější blog

Kvantitativní a kvalitativní výzkumné přístupy

  • 23.07.2015
  • 0

Kvalitativní a kvantitativní přístup obvykle zahrnují různé výzkumné metody. Nicméně použití obou přístupů může být doplňující s tím, že každý přidává náhled k celkovému obrazu sledované problematiky.

Více

Abstrakt X anotace: jaký je mezi nimi rozdíl?

  • 15.09.2015
  • 0

Často si klademe otázku, jaký je rozdíl mezí abstraktem a anotací. Text níže vysvětlí základní rozdíly.

Více

Abstrakt bakalářské práce

  • 12.02.2016
  • 0

Pod pojmem abstrakt v bakalářské práci si můžeme představit krátkou a zároveň výstižnou charakteristiku obsahu celé práce, jenž vypracovává sám autor. Jedná se o krátké shrnutí obsahu, které zahrnuje způsob řešení, použité metody a výsledky šetření.

Více

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace