[Blog]

Jak si představit výzkum a jeho teoretické vymezení?

„Empirický“ výzkum je jeden z výzkumů, který představuje logický, oganizovaný a systematický proces, který využívá empirická data. Zpravidla je založen na zkušenostech nebo pozorování sledovaného jevu. Cílem výzkumu je získat data, respektive sledované informace o světe a některých jeho vlastnostech. Dílčími cíli výzkumu mohou být exploraceprůzkumy (tedy hrubé chápání sledovaného jevu), deskripcepopisy (přesné měření a popisy vlastností sledovaných jevů, resp. jak? Kolik? co?) a v neposlední řadě explanacevysvětlení (poznání a popis vnitřních vztahů mezi vlastnostmi sledovaného jevu, tj. Proč?). Například v sociálních vědách se můžeme setkat s konceptuálně-filosofickým výzkumem, historickým výzkumem. Pokračujte dál a zjistíte jak je použít u bakalářské i diplomové práce

Přesný význam pojmu "výzkum"

Výzkum, tedy „survey“ je ve skutečnosti „metoda získávání informací ze vzorku individuí“ na základě, které může „pisatel/student“ získat informace či usuzování na jednotlivé preference, potřeby, očekávání, zkušenosti, postoje či chování určité populace. Výběrem či „vzorkem“ pak chápeme část populace, kdy termín „census“ představuje již celé šetření této populace, kdy nebývá vybírán jen nahodilým způsobem ani čistým způsobem podmíněným ochotou spolupracovat oslovenými respondenty. Jednotkou nelidské populace pak představují např. objekty (média, výtvory, turistické destinace a další).

Všeobecné rozlišení výzkumu je na na dvě oblasti, jak v sociálních, tak v ostatních vědách, a to na základní výzkum ( basic research) a aplikovaný výzkum ( applied research).

Základní výzkum

Základní výzkum se zaměřuje na řešení podstatných otázek sledované oblasti, teorie daných vědních disciplin, ale i na jejich pochopení a vysvětlení sociálních jevů. Teoretická metoda zaměřená na logickou rekonstrukci vysvětlení nebo pochopení nějakého jevu či procesu těchto klíčových problémů a jevů předpokládá vědecky zkušený přístup a postup řešení, který k přesnému vysvětlení podstaty výzkumného záměru, zde se nejedná o řešení, která jsou určená k bezprostřednímu využití, tj. k praktickým aplikacím.

Aplikační výzkum

Aplikační výzkum je pak zaměřen na využití a aplikaci získaných poznatků právě v praxi.

Na vědecky správném vymezení problematiky a precizním formulování otázek, ale i na výstižném výběru a použití správné výzkumné metody závisí objektivita vědeckého výzkumu. Uplatňování příslušných metod a technik při konkrétním výzkumu je prezentováno jako výzkumná metodika, nebo také výzkumná technika. O výzkumné metodice a technikách se budeme zabývat později.

Vědecký charakter výzkumu

Pokud splňuje výzkum následující pravidla, má zpravidla vědecký charakter:

Za prvé je třeba určit předmět výzkumu, který má být identifikovatelný, má být přesně určen, tak aby byl k poznání a určení i pro ostatní. Určit předmět výzkumu znamená stanovit podmínky, za kterých je možné o předmětu hovořit, a to na základě kritérií, která „pisatel/student“ určil již dříve. Pokud stanovil kritéria, má také k dispozici nástroj, který činí předmět k jeho určení, resp. identifikování.

Za druhé je nutné se ve výzkumu dopracovat k argumentům, které ještě o stanoveném předmětu stanoveny nebyly, je nutné vnášet do problematiky nové pohledy na věci, které již objeveny byly. Dokonce i dílo již sestavené z odborné literatury má specifický vědecký smysl, pokud nebylo přesně stejné dílo publikováno. Odborný „pisatel/student“ shromažďuje a spojuje názory odborníků na sledovanou problematiku.

Za třetí je nutné dodržet pravidlo užitečnosti a prospěšnosti díla pro ostatní. Výzkum má poskytnout argumentaci k potvrzení či vyvrácení předpokladů, z nichž studie či studovaný jev vychází. Nedoporučujeme zamezit ostatním či dokonce znemožnit další bádání vlastních výsledků.

Bakalářská práce i diplomová bude vědecká, pokud „pisatel/student“ doloží konkrétní zkušenosti získané v praxi obecně přístupným a kontrolovatelným způsobem a umožní tak i ostatním badatelům, aby obdobnými přístupy prováděli výzkum dál. „Pisatel/student“ má předložit pracovní hypotézu, důkazy a zároveň možnosti, které jeho odborné závěry potvrzují či vyvrátí. Záměrem smyslu takového odborného vědeckého výzkumu je právě posunout vědu kupředu, nebo ukázat ostatním vědcům, jakým způsobem se problematika řešit nedá.

V dalších článcích si uvedeme právě témata, která nejsou vhodná pro řešení odborných prací typu bakalářského či diplomové práce.

Sdílet

Podobné články

23. 04. 2015

Jakým způsobem komponovat odborný text? Kompozice, struktura textu vědecké odborné práce

Odborné vědecké práce (bakalářské/diplomové/MBA/disertační etc.) tvoří zpravidla předem stanovené zadání, které je členěno do logických navazujících bodů, proto se tyto práce strukturují do jednotlivých pasáží, resp. kapitol. Zásadní podmínkou obhajoby každé takové odborné práce je splnění všech bodů zadání. Charakter a forma zpracovávaného tématu či sledované problematiky dále pak stanovuje obsahovou strukturu.

Novinky do vašeho e-mailu

Získejte informace, jak si zjednodušit studium a bonusy zdarma

Odesláním formuáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů

Copyright © seminarkyza1.cz 2024

Převodem logo Mastercard logo Gopay logo Visa logo